¼Å¡ÒÃàÃÕ¹
 
 
»ÃÔ­­Òâ·
 

   ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ
   ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
ª×èÍ : ´Ç§à´è?¹ØàÃÁÃÑÁÂì
ÃËÑʹѡÈÖ¡ÉÒ : 4236592 SHES/M
�: ˭ԧ
ÊÑ­ªÒµ?: ä·?
Çѹà¡Ô?: 1 Á¡ÃÒ¤Á 2521

ÊÒ¢ÒÇÔªÒ : ¨ÃÔÂÈÒʵÃìÈÖ¡É?br> ÇزԡÒÃÈÖ¡ÉÒ¡è͹¹Õ?: ¹Ôà·ÈÈÒʵúѳ±Ôµ (¡ÒÃâ¦É³Ò)
¨Ò?: ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃѧÊÔ? »ÃÐà·Èä·?br> Çѹ·Õèà¢éÒÃѺ¡ÒÃÈÖ¡É?: 7 ÁԶعÒ¹ 2542
ÃËÑÊÇÔªÒ
   
˹èÇ¡Ե
¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
2542-2543
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 1    
SHHU518
  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ò§¨ÃÔ¸ÃÃÁ¢Í§¤¹ä·?
3
B+
SHHU519
  »Ñ¨¨Ñ·ÕèÁռšÃзºµè;ĵԡÃÃÁ·Ò§¨ÃÔ¸ÃÃÁ¢Í§Á¹ØÉÂ?/font>
3
A
SHHU527
  ¨ÃÔÂÈÒʵÃìáÅШÃÔÂÈÖ¡ÉÒ
3
B+
SHHU536
  ¨ÃÔÂÈÒʵÃìáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ¾×鹺éÒ?
2
A
SHHU570
  ¨ÃÔÂÈÒʵäÃÔʵÈÒʹ?
2
A
CUM-GPA
3.77
13
13
 
SEM-GPA
3.77
13
13
 
2542-2543
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 2    
SHHU525
  ÊÑÁÁ¹Ò¨ÃÔÂÈÒʵÃì
3
B
SHHU526
  ÃÐàºÕºÇÔ¸ÕÇÔ¨ÑÂ
3
A
SHHU528
  ¾×é¹°Ò¹àªÔ§»ÃШѡÉì·Ò§¨ÃÔÂÈÒʵÃì
3
B+
SHHU568
  ¨ÃÔ¸ÃÃÁ¡ÑºÀÒÇмÙé¹Ó
2
A
CUM-GPA
3.69
24
24
 
SEM-GPA
3.59
11
11
 
2543-2544
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 1    
SHHU534
  ¾Ñ²¹Ò¡ÒäÇÒÁ¤Ô´·Ò§¨ÃÔÂÈÒʵÃì
3
A
SHHU544
  á¹Ç¤Ô´·Ò§¨ÃÔÂÈÒʵÃìã¹Êѧ¤Áä·?
3
B+
CUM-GPA
3.70
30
30
 
SEM-GPA
3.75
6
6
 

ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸ìàÃ×èÍ?:

¾Ø·¸¨ÃÔÂÈÒʵÃì¡Ñºá¹Ç¤Ô´àÃ×èͧʧ¤ÃÒÁ·Õèà»ç¹¸ÃÃÁ: ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·ÃÃȹТͧ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ㹺ÃÔº·Êѧ¤Áä·ÂÃèÇÁÊÁÑ?(BUDDHIST ETHICS AND A CONCEPT OF JUST WAR: A CASE STUDY OF SCHOLARS' VIEWS IN CONTEMPORARY THAI CONTEXT).

ÈÔÅ»ÈÒʵÃÁËҺѳ±Ôµ (¨ÃÔÂÈÒʵÃìÈÖ¡É?
ä´éÃѺ͹ØÁѵԻÃÔ­­ÒàÁ×èÍ 8 µØÅÒ¤Á 2545

 

»ÃÔ­­ÒµÃ?/span>
 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃѧÊÔ?br> »·ØÁ¸Ò¹Õ 12000, »ÃÐà·Èä·?/font>
ËÅÑ¡°Ò¹áÊ´§¼Å¡ÒÃÈÖ¡É?br> ª×èÍ ¹Ò§ÊÒǴǧà´è?¹ØàÃÁÃÑÁÂì ÃËÑʹѡÈÖ¡ÉÒ : 385501
Çѹà¡Ô?: 1 Á¡ÃÒ¤Á 2521
ÃËÑÊÇÔªÒ
ÃÒÂÇÔª?/font>
˹èÇ¡Ե
¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 1 »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2538
CA2301
·ÄɮաÒÃÊ×èÍÊÒ?
3
A
CA2305
¡ÒáÃШÒÂàÊÕ§·Ò§ÇÔ·ÂØáÅÐâ·Ã·Ñȹ?/font>
3
A
CA3301
ÇÒÃÊÒÃÈÒʵÃìàº×éͧµé?
3
A
HU1033
ÍÒøÃÃÁµÐÇѹµ¡áÅеÐÇѹÍÍ¡
3
C+
RP1711
¾ÅÈÖ¡ÉÒáÅйѹ·¹Ò¡Ò?1
1
A
SC1122
ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐÊѧ¤?
2
B+
SO1203
Êѧ¤Á¡Ñº¡Òû¡¤ÃÍ?
3
A
TH1513
ÀÒÉÒä·?
3
A
21
21
78.50
3.73
 
21
21
78.50
3.73
 
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2538
CA2308
ÀÒÉÒà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒ?1
3
C+
CA3302
ËÅÑ¡¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
3
B+
CS1103
¤ÇÒÁÃÙéàº×éͧµé¹à¡ÕèÂǡѺ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
3
A
EG1613
ÀÒÉÒÍѧ¡Äɾ×é¹°Ò?1
3
B
HU1013
ªÕÇÔµ¡Ñº¾Ø·¸ÈÒʹ?/font>
3
C
RP1721
¾ÅÈÖ¡ÉÒáÅйѹ·¹Ò¡Ò?2
1
A
SC1112
ªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅéÍ?/font>
2
B
SO1013
Á¹ØÉÂì¡ÑºÊѧ¤Á
3
B
21
21
64.00
3.04
 
42
42
142.50
3.39
 
ÀҤĴÙÃé͹ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2538
EG1623
ÀÒÉÒÍѧ¡Äɾ×é¹°Ò?2
3
C+
HU1213
¨ÔµÇÔ·ÂÒ·ÑèÇä»
3
B
6
6
16.50
2.75
 
6
48
159.00
3.31
 
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 1 »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2539
CA2302
¡®ËÁÒÂáÅШÃÔ¸ÃÃÁ¡ÒÃÊ×èÍÊÒ?br>
3
B
CA2303
Ê×èÍÊÒÃÁÇŪ¹¡ÑºÊѧ¤Á
3
A
CA2309
ÀÒÉÒà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒ?2
3
B
CA2311
¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃã¹ÇѲ¹¸ÃÃÁä·?/font>
3
B
CA3303
ËÅÑ¡¡ÒÃâ¦É³Ò
3
C+
CA3304
ÊÒùÔà·ÈÈÒʵÃìàº×éͧµé?/font>
3
B
CA3306
¡ÒöèÒÂÀÒ¾áÅÐÀҾ¹µÃìàº×éͧµé¹
3
B+
21
21
66.00
3.14
 
69
69
225.00
3.26
 
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2539
AD3101
ËÅÑ¡¡ÒõÅÒ?br>
3
B+
BA2114
¾×é¹°Ò¹·Ò§àÈÃÉ°ÈÒʵÃ?/font>
3
B+
CA2304
¸ØáԨÊ×èÍÊÒÃÁÇŪ¹
3
A
CA2307
¡ÒþٴãËéÊÑÁÄ·¸Ô¼Å
3
B+
CA2322
ËÅÑ¡áÅÐà·¤¹Ô¤¡ÒÃâµéáÂé§áÊ´§à˵ؼ?/font>
3
A
EG1633
ÀÒÉÒÍѧ¡Äɾ×é¹°Ò?3
3
C+
18
18
63.00
3.50
 
87
87
288.00
3.31
 
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 1 »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2540
AD3105
¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¼ÙéºÃÔâÀ?br>
3
B+
AD4107
¡ÒÃâ¦É³Ò¡ÑºÊѧ¤Á
3
C+
6
6
18.00
3.00
 
93
93
306.00
3.29
 
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2540
AD3103
¡ÒÃÍ͡Ẻâ¦É³Ò
3
B+
AD3104
¡ÒÃà¢Õ¹º·â¦É³?/font>
3
A
AD3107
¡ÒÃÊ×èÍÊÒáÒõÅÒ?/font>
3
B+
EG2301
â¤Ã§ÊÃéÒ§ÀÒÉ?1
3
B+
MK2601
¡ÒèѴ¡ÒáÒõÅÒ´
3
C+
PR3101
¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃà¾×èÍ¡ÒÃâ¹éÁ¹éÒÇã¨
3
A
18
18
63.00
3.50
 
111
111
369.00
3.32
 
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 3 »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2540
AD3102
¡ÒÃÇҧἹÊ×èÍâ¦É³Ò
3
B
AD4102
¡ÒúÃÔËÒçҹâ¦É³?/font>
3
A
CA2306
Ê×èÍÊÒÃÁÇŪ¹ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·?/font>
3
A
EG2101
¡ÒÃà¢Õ¹ 1
3
B
MK2601
¡ÒõÅÒ´ÊÔ¹¤éÒºÃÔ¡Ò?/font>
3
C+
PR3104
¡ÒÃóç¤ìà¾×èÍ¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
3
A
18
18
61.50
3.41
 
129
129
430.50
3.33
 
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2541
AD4101
¡ÒÃóç¤ìâ¦É³Ò
3
B
AD4103
¡Òý֡§Ò¹ÍÒªÕ¾áÅÐÊÑÁÁ¹?/font>
3
A
BA2101
¡®ËÁÒÂàº×éͧµé?/font>
3
B
LA2201
ÈÔŻСÒõé͹ÃѺáÅСÒõԴµè?/font>
3
B
MK2602
¡ÒèѴ¡ÒáÒâÒ?
3
C+
VD3073
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¡Ñº§Ò¹ÍÍ¡áº?/font>
3
B
18
18
55.50
3.08
 
147
147
486.00
3.30
 
»ÃÔ­­Ò·Õèä´éÃÑ?:
          ¹Ôà·ÈÈÒʵúѳ±Ôµ
           (¡ÒÃâ¦É³Ò)
»ÃÔ­­ÒºÑ³±Ôµ : à¡ÕÂõԹÔÂÁÍѹ´Ñ?2
à¡Ã´à©ÅÕèÂÊÐÊÁ : 3.30
Çѹ·ÕèÊÓàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : 3 ¸Ñ¹ÇÒ¤?2541
ÇÔªÒàÍ?: ¡ÒÃâ¦É³Ò

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Thursday 10 May, 2007 4:09 PM

Tomtop|

IT Support| POS label| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

banner| Backdrop| Bannershop| Ebanner| Eprint| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| backdrop| print100| 印刷| 宣傳單張| 貼紙| 貼紙印刷|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| office building| Commercial Building| Grade A Office| leasing| Rent Office| office for sale|

Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra curriculums| school calendars| boarding school| school day| Bursary|

email marketing| direct marketing| email marketing software| email marketing service| email marketing tools| email mkt| remarketing| edm| edm marketing| email subscription| website subscription| email survey| email whitelist| sign up form| email subject line| subject line| email subject| best email subject lines| free email marketing| Mailchimp|​​​​​​​ Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| Maichimp| benchmark| SMS|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|