พระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๙
(วันเสาร์์ที่ ๓๑ ธันวาค??? ๒๕๔๘)
 


***

"บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม?ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆ คนให้มีความสุข ความเจริ?และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแต่ละคนคงไม่แตกต่างกันนั?คื?ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณ์ด้วยพลานามัย ด้วยทรัพย์ ด้วยเกียรติย?พร้อมทั้งความสงบร่มเย็?

พูดถึงความสงบร่มเย็น อาจแยกได้เป็นสองส่วน คื?ความสงบภายนอ?กับความสงบภายใ?ภายนอก ได้แก่ ความเป็นอยู่ และสภาวะแวดล้อมที่เป็นปรกต?ไม่มีภัยอันตรา?หรือความยุ่งยากเดือดร้อน เช่น น้ำท่ว?ไฟไหม้ หรือการขัดแย้งมุ่งร้ายทำลายกัน

ภายใ?ได้แก่ จิตใจที่สะอาดแจ่มใ?ไม่มีกังวล ไม่มีความขุ่นเคืองขัดข้อ?จิตใจที่สะอา?และสงบนี้สำคัญมา?เพราะทำให้บุคคลมีสติรู้ตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกต้อ?สามารถคิดอ่านสร้างสรรค?สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุ?ความเจริญก้าวหน้?ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุ?อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการ ให้สัมฤทธิผลได?

ในปีใหม่นี?ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลาย พยายามทำความคิดจิตใจให้สงบแจ่มใส ทำความเข้าใจอันดีในกันและกันให้เกิดขึ้?ผู้ที่ทำประโยชน์เกื้อกูลกั?ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกั?ด้วยความรักความหวังด?ทุกค?ทุกฝ่า?จะได้สามารถร่วมมือ ร่วมความคิดกัน ปฏิบัติงานของต?ของชาต?ให้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยราบรื่?และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงค์ตามที่มุ่งหมา?

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูช?จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข?ปราศจากภัย ให้มีความสุขสมบูรณ?และความสำเร็จสมหวั?ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกั?

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 10:35 PM