พระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๘
(วันศุกร์ที?๓๑ ธันวาค??? ๒๕๔๗)
 


***

"ประชาชนชาวไทยทั้งหลา?บัดนี้ถึงวาระขึ้นปีใหม?ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรให้ท่านทั้งหลายทั่วกั?และขอขอบใจท่านเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิต สนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทั้งปว?ด้วยดีเสมอมา

ตลอดปีที่แล้วมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดี?ก็คื?การที่นักกีฬาของเราไปรับเหรียญรางวัลหลายประเภท ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และที่ไม่ดีก็มีอยู่มาก เราต้องประสบเหตุไม่ปกติต่างๆ จนทำให้เกิดความวิต?ห่วงใยกันอยู่ทั่วไ?ใกล้ถึงสิ้นปีก็เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ?ทำให้สูญเสียชีวิ?และทรัพย์สินอย่างร้ายแรง เราคงต้องช่วยเหลือบรรเทาทุกข?และฟื้นฟูสถานะของบ้านเมืองเป็นการใหญ?รวมทั้งหาทางป้องกั?เตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม เหตุต่าง?นั้น ได้ทำให้เห็นแจ้งถึงน้ำใจของพวกเราอย่างเด่นชัดว่า ทุกคนในผืนแผ่นดินไทย ทั้งทหาร ตำรว?และพลเรือน มีความสามัคคีกัน ต่างห่วงใยกันด้วยใจจริ?ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุ?และเมื่อเกิดภัยพิบัต?คนไทยไม่ทิ้งกั?ต่างพร้อมเพรียงกันเข้าปฏิบัติช่วยเหลือทันทีด้วยความเสียสละ และจริงใ?ไม่เลือกว่าเป็นชาวไท?หรือต่างประเทศ

ข้าพเจ้าอยากกล่าวย้ำแก่ท่านทั้งหลา?เหมือนที่เคยกล่าวมาเมื่อหลายปีก่อนว่?วิถีชีวิตของคนเรานั้?จะให้มีแต่ความปกติสุขอย่างเดียวไม่ได?ต้องมีทุกข?มีภั?ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงขอให้ทุกคนรักษาความสามัคคีและจิตใจอันดีนี้ไว้เป็นนิจ เพราะสิ่งนี้คือคุณลักษณะพิเศษที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองของเราอยู่รอดปลอดภัย และช่วยให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาช้านา?ตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาคุณลักษณะนี้ไว้ได?ก็มั่นใจได้ว่าชาติบ้านเมืองของเราจะดำรงมั่นคงอยู่ตราบนั้?

ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข?ปราศจากภัย ให้มีความสุขกา?สุขใจและประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน"

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 10:00 PM