พระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๖
(วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาค??? ๒๕๔๕)
 


***

ประชาชนชาวไทยทั้งหลา?บัดนี้ ถึงวาระที่จะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุ??คน ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมา?ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้?ในภารกิจทั้งปว?ด้วยดีเสมอมา

ในขวบปีที่แล้ว มีเหตุการณ์หลายอย่าง เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรา แต่มีเรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงเป็นพิเศ?ก็คือการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบภัยเมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่ ที่คนไทยทุกค?ทุกองค์ก?ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างร่วมมือร่วมใจกัน โดยพร้อมพรัก ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็น แม้เป็นชาวต่างชาติ ต่างภาษา ก็พากันชื่นช?ยกย่อง

ข้าพเจ้าเองก็มีความปีติเต็มตื้นใ?ที่ได้เห็นน้ำใจของทุกคนเช่นนี้ เพราะเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงคุณธรรมข้อหนึ่ง ที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทย ก็คื?การให้ การให้นี?ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใ?โดยสถานใดก็ตาม ส่วนที่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่?เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคั?ระหว่างบุคคลกับบุคคล และทำให้สังค?มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่?ด้วยสามัคคีธรร?

นอกจากนั้น การให้ ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอีกด้วย กล่าวคือ ผู้ให้ก็มีความสุ?มีความอิ่มเอิบใจ ผู้รับก็มีความสุ?มีกำลังใ?สังคมส่วนรวม ตลอดถึงประเทศชาต?ก็มีความผาสุ?มีความร่มเย็?

ในปีใหม่นี?ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่?ที่จะเห็นชาวไท?มีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คื?ให้ความรัก ความเมตตากัน ให้น้ำใจไมตรีกัน ให้อภัยไม่ถือโทษ โกรธเคืองกัน ให้การสงเคราะห?อนุเคราะห์กั?โดยมุ่งด?มุ่งเจริญต่อกั?ด้วยความบริสุทธิ?และจริงใ?

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูช?จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข?ปราศจากภัย ให้มีความสุขกา?สุขใ?และประสบแต่ความสำเร็จสมหวั?ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกั?.

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 9:45 PM