พระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๕
(วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาค??? ๒๕๔๕)
 


***

ประชาชนชาวไทยทั้งหลา?บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกค?ทั้งขอขอบใจท่า?ที่มีไมตรีจิ?สนับสนุนข้าพเจ้า ในภารกิจทั้งปวงด้วยด?ทำให้มีกำลังใจเป็นอย่างยิ่?/p>

ในขวบปีที่ล่วงมานี?มีเหตุไม่ปกติเกิดขึ้นหลายอย่าง ทั้งภายใ?และภายนอกประเท?บางเรื่องก็ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บางเรื่องก็ก่อให้เกิดความวิต?ร้อนใจ บางเรื่อ?ก็กระทบกระเทือนความเป็นอยู?อาชี?และเศรษฐกิ?ทั้งของเอกชน และบ้านเมืองโดยส่วนรวม อย่างมาก

ความจริงแล้ว ถ้าเราพิจารณาดูสถานการณ์รอบตัว ให้ทั่?จะเห็นได้ว่าประเทศของเรา ต้องประสบกับวิกฤติการณ์ด้านต่างๆ ติดต่อกันม?เป็นเวลาหลายปี แต่ด้วยความรู้เท่าทันและความร่วมมื?ร่วมใจ ของคนไทยทุกค?ที่ช่วยกันประคับประคอง แก้ไขบ้านเมืองของเราจึงยังมั่นคงเป็นปกติอยู่ ใครจะไปไหน มาไห?ก็ยังทำได้สะดว?การทำมาหากินก็ยังไม่ถึงกับฝืดเคืองนั?ทำให้มั่นใจได้ว่?หากจะมีอุปสรรคปัญห?หรือเหตุไม่ปกติใดๆ เกิดขึ้น คนไทยเรา จะร่วมกันคิดอ่าน และช่วยกันปฏิบัต?แก้ไ?ให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปได้อย่างแน่นอน

ในปีใหม่นี?จึงขอให้ท่านทั้งหลาย ตั้งความหวัง ตั้งความเพีย?อันมั่นคงไว้ ที่จะช่วยตัว ช่วยชาติให้หนักแน่?เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อธำรงรักษาความเป็นอยู่ อันเป็นปกติของเราไว้ พร้อมกับสร้างสรรค์จรรโลงบ้านเมืองไทย ให้เป็นที่อยู่ ที่อาศัย ที่พวกเราจะอยู่ร่วมกัน ด้วยความวัฒนาผาสุขตลอดไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูช?จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภั?ให้มีความสุขกายสุขใจ และประสบแต่สิ่งพึงประสงค?ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกั?

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 9:46 PM