พระราชดำรัสพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษ?๒๕๕๐
 

พระราชดำรั?
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง?ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงค?
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
?ศาลาดุสิดาลั?สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต?
วันอังคารที่ ?ธันวาค??? ๒๕๕๐


***

วันที่ 4 ธันวาค?2550 เวลา 16.20 ?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิ?พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ?มายังศาลาดุสิตาลัย ภายในพระราชวังดุสิ?พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาค?2550

ขณะที่ ภายนอกศาลาดุสิดาลั?พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ได้มีประชาชน และกลุ่มตัวแทนองค์กร มูลนิธิต่างๆ เฝ้ารอรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กันเป็นจำนวนมา?ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้?พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว?เสด็จผ่า?br>
เมื่?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระดำเนินเข้ามาภายในศาลาดุสิตาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้?ได้ทรงประทับพระราชอาสน?จากนั้นรองราชเลขาธิการพระราชวั?ฝ่ายที่ประทั?ได้กราบบังคมทูลฯ รายงาน และเบิ?ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.?สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นลำดับต่อไป

“ขอเดช?ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อ?ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกคณะบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรว?นิสิ?นักศึกษา พ่อค้า ประชาช?และผู้แทนมูลนิธิ สมาค?สโมส?องค์กรต่าง?รว?780 คณ?จำนว?23,696 คน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เนื่องในอภิลักขิตสมั?วันเฉลิมพระชนมพรรษ?ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง ในวโรกาสนี?พล.?สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี จะกราบบังคมทูลพระกรุณา ถวายพระพรชัยมงคล ในนามของผู้ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อ?ขอเดชะ?

จากนั้?พล.?สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงค?ในนามของคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบา?

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบา?ปกเกล้าปกกระหม่อ??อภิลักขิตมหามงคลกา?คล้ายวันพระบรมราชสมภ?80 พรรษ?วันที่ 5 ธันวาค?พุทธศักราช 2550 นี?ข้าพระพุทธเจ้า พล.?สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตร?ข้าราชกา?และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปีติยินดีเป็นล้นพ้นที่ได้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงค?แสดงความจงรักภักดีในใต้เบื้องพระยุคลบา?อีกครั้งหนึ่งในวันนี?ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาธิกา?และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อีกทั้งรู้สึกปีติปราโมทย?ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามั?ทรงหายจากพระอาการประชว?และไร้ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งปว?ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญในราไชศวรรย์สมบัต?อันเป็นฉัตรแก้?ร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดมา นับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ได้ถือกำเนิดมาภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภา?br>
การที่ราษฎรตลอดพระราชอาณาเขตประเทศไท?มีความผาสุกสวัสด?บ้านเมืองมีความร่มเย็น ก้าวหน้า มาจนถึงทุกวันนี้ ก็ด้วยพระบุญญาบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงสถิตมั่นในธรรม แผ่ปกเกล้าปกกระหม่อมโดยถ้วนหน้?ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ทรงพระเมตต?รักใคร?ปรารถนาให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข ทรงพระกรุณาปรารถนาให้ประชาราษฎร์พ้นทุกข์ภั?ทรงยินดีในความสุขความเจริญของเหล่าพสกนิก?ทรงใช้พระบรมราชวินิจฉัยโดยถ่องแท?แก้ไขปัญหาทุกอย่างของประเท?และประชาชน ลุล่วงไปด้วยดี ทรงมีขันติ ความอดทนอันยอดเยี่ยม ทรงปฏิบัติต่อราษฎรโดยเสมอหน้?ก่อให้เกิดความผาสุกร่มเย็นทุกแห่งห?เกิดเป็นความจงรักภักดี สำนึกมั่นในพระมหากรุณาธิคุ?แน่นแฟ้น ยาวนาน มาถึงบัดนี?br>
เนื่องในมหามงคลสมัยที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษ?ในพุทธศักราช 2550 นี?ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งสัตยาธิษฐา?จะปกปักรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ และจงรักภักดีเทิดทูนราชบัลลังก์ด้วยชีวิต จักสนองพระราชปณิธานอันประเสริฐ บริสุทธิ?โดยเต็มความสามาร?พร้อมทั้งขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาให้ทรงพระเกษมสุ?ปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตรายทุกประกา?ขอเทวานุภาพแห่งปวงเทพทั้งหลายอันปกปักรักษาพระราชอาณาจักร อภิบาลบำรุงให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชั?ธำรงมไหศวรรยาธิปัตย์ยิ่งยืนนาน พระบารมีแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ?ทรงสถิตสถาพรเป็นร่มฉัตรคุ้มเกล้าชาวไทยตลอดจิรกาลเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”

จากนั้?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ความว่?

“มีหลานอย่างนี้ก็ด?ก็ไม่ต้องพูด พูดมากเหลือเกิ?เลิกพูดแล้?ก็ขอขอบใจนายกรัฐมนตร?ที่ได้กล่าวคำอวยพร และขอบใจท่านทั้งหลาย ที่ได้มา มาเยี่ยม และมาให้พร ทำให้มีกำลังใจ ความจริงการที่ท่านมานี?เป็นการให้กำลังใ?ที่บอกว่าดูแข็งแรง ดูมีอนามัยที่ด?ความจริงไม่ใช่ ความดีของแพทย์ เป็นความดีของเรา ที่ตั้งใจที่จะให้แข็งแรง เพื่อที่จะต้อนรับท่านได้ ถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะแข็งแรงที่จะต้อนรับท่า?ก็จะมาต้อนรับท่านไม่ได?เพราะว่าเดินก็เดินขานำไปข้างหน้า ข้างหนึ่?อีกข้างหนึ่งมันไปข้างหลั?ไม่ค่อยยอมสามัคค?ต้องสามัคค?และก็ได้พูดเมื่อวานซืนนี้ว่า ทหารก็ตา?พลเรือนก็ตาม ต้องสามัคค?/blockquote>

เหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกั?หมายความว่?ก้าวไปข้างหน้า แล้วอีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลั?และเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้ว ก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้า?คราวนี้ก็สามารถเดินได้ และไม่หกล้?ซึ่งถ้าไม่สามัคค?ก็บอกแล้วว่า ประเทศจะประสบความหายนะ ไม่ได้ใช้คำว่าหายน?แต่ก็คล้ายกั?ว่าถ้าไม่สามัคคีกั?ไม่ปรองดองกั?ประเทศชาติล้?ถ้าล้มก็ผลของการล้มนั้นมีหลายอย่าง ถ้าทางกายก็ร่างกายกระดูกหั?และต้องเข้ารักษา บางทีรักษานานๆ ไม่มีสิ้นสุด

ถ้าไม่ระวังประเทศชาติก็ล่ม เมื่อล่มเราจะไปอยู่ที่ไห?ล่มก็หมายถึงว่?ลงไป จม ล่มจ?ถ้าเราไม่ระวังประเทศชาติล่มจ?ล่มจมก็หมายความว่า ล่มลงไปในทะเ?เพราะว่าเมืองไทยก็ติดทะเ?ถ้าล่มไปล่มมาก็ลงทะเ?และสมัยนี้เขาก็ขู่กันว่า น้ำทะเลจะขึ้?แล้วก็เพราะว่าอากาศมันร้อน แต่ทำไปทำมาก็ไม่ได้ร้อนจริ?มาตั้งแต่ต้นธันวาฯ นี?คนบ่นว่าอากาศเย็?อากาศหนา?ก็ไม่รู้จะเชื่อใคร ว่าตอนนี้จะหนาวหรือจะร้อ?แต่ว่าคำว่าร้อ?ร้อนจริง?คื?เหงื่อออ?ร้อน เดือดร้อ?จะเดือดร้อนมากกว่า

ทุกคนที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็จะเดือดร้อ?ภาษาไทยเขาใช้คำว่า เดือดร้อ?ร้อนแล้วเดือ?น้ำเดือดมันร้อ?อากาศร้อ?ก็อากาศทำให้เราไม่สบาย ถ้าไม่สบายแล้วอยู่ไม่ค่อยได้ ที่อากาศร้อน ก็เพราะว่าอากาศมันเจอความร้อนของพระอาทิตย์ ซึ่งเมืองไทยก็เคราะห์ดีอยู่เหมือนกันว่?อากาศร้อ?ไม่ได้เย็น ไม่ได้เย็นเหมือนอเมริก?เดี๋ยวนี้ที่อเมริกากำลังเดือดร้อ?เพราะอากาศเย็น อากา?หิมะตก ซึ่งตามปกติไม่น่าจะตกอย่างนี?แต่ว่าอเมริกากำลังร้อน เดือดร้อนในความเย็?/p>

เมืองไทยนี้ก็มีความเดือดร้อนด้วยความเย็นเหมือนกั?แต่ว่าพูดว่าเดือดร้อ?เราก็พูดถึงว่าเมืองไทยบ่นว่าเดือ?ที่จริงไม่ได้เดือด แต่คนน่ะเดือ?คนมันทำเดือด ทำให้คนเดือดร้อน แล้วเวลาเดือดร้อนมันไม่สบา?น้ำเดือดถึงจะมีประโยชน?ต้มขายได?แต่ว่าถ้าเดือดเฉยๆ ไม่มีประโยชน?ทำให้คนเดือดร้อน สิ้นเปลืองเปล่าๆ แล้วก็เมื่อคนทำให้เดือดร้อ?ที่ว่าสิ้นเปลืองเปล่าๆ แล้วก็บ่?บ่นว่าประเทศลุกเป็นไ?ก็ต้องระวังไม่ให้ลุกเป็นไฟ เพราะว่าจะทำให้ล่มจม ล่มจมอย่างนี?ที่ต่างประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยจะล่?จะจม ความจริงยังไม่ล่?และไม่จม แต่ถ้าไม่ระวังก็จะล่มจ?/p>

ฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวัง หรือทุกวันนี้ไม่ปรองดองกัน เมื่อไม่ปรองดอ?ไม่ปรองดอง ก็มีรู ก็จะล่?ก็จะล่?จมลงไป ที่จริงพยายามจะอุดช่องไว้อย่างมา?เช่นน้ำจะท่ว?ก็ปิดกั้?ไม่ให้น้ำท่ว?แต่ที่เขาท?น้ำจะท่ว?ก็ต้องสูบน้ำออกไปใส่ในทะเล ทะเลก็มีน้ำมากเกินไป น้ำก็ล้นเข้ามาในพื้นแผ่นดิ?แล้วประเทศชาติก็ล่มจ?ฉะนั้นการป้องกันไม่ให้ล่มจ?จะต้องระวังไม่ให้น้ำขึ้นมากเกินไ?ซึ่งถ้าน้ำขึ้นมามากเกินไ?ก็ต้องแก้ไ?จะแก้ไขนี่มีหลายวิธี จะต้องทำเขื่อน แต่ว่าเขาด่ากันว่า ถ้าทำเขื่อ?เท่ากับประเทศจะจ?จมในน้?เพราะว่าตั้งเขื่อน น้ำก็ต้องขังเอาไว้

แต่ว่าการขังน้ำโดยใช้เขื่อนมันมีหลายวิธี ซึ่งบางทีไม่เข้าใจ ทำเขื่อนน้ำก็ท่วมบางแห่ง แต่ถ้าหากว่าทำเขื่อนแล้ว ไม่ระวัง ไม่ได้บริหารเขื่อนนั้นให้ด?มันก็อาจจะทำให้น้ำท่วม อย่างที่เคยพูดถึงเขื่อนป่าสักฯ เขื่อนป่าสัก?นี้ถ้าไม่ได้ทำ ถ้าไม่ได้ท?ก็จะเสียเงินเป็นพันล้านทุกปี แล้วก็เสียเงินอย่างนี้ แล้วไม่ได้อะไรเล?เดี๋ยวนี้ที่ได้ทำป่าสักม?ทุกปีมีผลดีคือ ทำการเกษตร กสิกรรมได้ผล แล้วเมื่อได้ผลแล้วก็ได้รายได?ถ้าไม่ได้ผลก็จะต้อ?ก็จะต้อง นี่เขา (พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร? น้ำท่วมทุ่?นี่อย่างนี้น้ำท่วมทุ่งหรือ นี่เหมือนพ่อเข?พูดมาก ปู่พูดไม่มาก

แต่เวลาพูด เขาก็ว่าบ้าง พูดมาก หาว่าน้ำท่วมทุ่ง ไอ้น้ำท่วมทุ่งนี่มันไม่ด?เพราะว่าเวลาท่วมทุ่งได?ทุ่งนั้นทำอะไรไม่ได้ พืชผลต่างๆ ก็เน่า แล้วก็ถ้าพืชผลเน่า ก็เท่ากับทำให้ ทำลายพืชผลนั้น ซึ่งตามปกต?พืชผลขึ้นม?สามารถที่จะขายได?แต่พืชผลที่เน่?ขายไม่ได?พืชผลที่เน่าทำให้เสียหาย แต่ที่ปลื้มใจที่ป่าสัก?นี่น้ำท่วมมีบ้างแต่น้อยมาก คือว่า แต่ก่อนนี้ ทุกปีต้องเสียเงินเป็นพันล้าน สำหรับแก้ไขเรื่องน้ำท่วม เสียหายไปพันล้านไม่มีรายได้เลย มีแต่รายจ่าย ถ้ามีรายได้ก็ไม่เป็นไร น้ำท่วมที่เวลามีน้ำท่วมขึ้นม?ความจริงก็มีรายได้ เพราะว่า อย่างเช่?ข้าว ถ้าไม่มีน้ำก็แห้?แห้งผา?ไม่มีผ?แต่อย่างไรไม่มีผลอย่างนั้นยังงอกออกมาได้ก็ยังมีข้า?/p>

แต่อย่างถ้าข้าวถูกท่วม และเน่?ต้องเสีย ข้าวนั่นเสีย ไม่ได้ผล มีแต่ทางเสียไม่มีทางได?ฉะนั้นการที่ทำเขื่อนแล้วก็ไม่มีน้ำท่วม ก็มีจ่ายเงินสำหรับค่าทำเขื่อ?แล้วก็มีเสียหายเล็กน้อ?จนถึงเดี๋ยวนี้ เมืองไทยก็มีรายได้มากกว่ารายจ่าย แต่ถ้าไม่ได้ทำ โครงการป้องกันไม่ให้น้ำท่ว?มีแต่รายจ่าย ไม่มีรายได?แล้วอย่างนี้เราก็อยู่ไม่ได?อันนี้พู?พูดเป็นปริศนาว่า ถ้าไม่มีรายได้ ก็ไม่มีรายจ่าย เขาว่า ถ้าไม่มีรายได้ ก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเพื่ออยู่ด?มีแต่ต้องจ่ายสำหรับป้องกันน้ำท่วมเท่านั้?ป้องกันแล้วไม่มีกำไรเล?มีแต่เสี?ฉะนั้นก็ ที่คนเขาว่?ทำโครงการแล้วก็เสี?จริง เสีย เสียเงิน แต่ว่าไม่เสียผลประโยชน?/p>

ฉะนั้นก็ต้องคิดดีๆ ว่าที่ได้ทำโครงการนั้น ก็มีจุดประสงค์ที่จะให้มีรายได้ แต่ถ้าพูดอย่างที่เขาพู?จ่ายเงินเยอะแย?ที่จ่ายแยะ แต่ว่าไม่ได้เสีย เพราะว่ามีรายได้ เวลาพูดกลับไปกลับมาอย่างนี้ท่านก็ง?ท่านมองหน้าว่า เอ๊ะจะไปไห?ไปนี?ต้องทำโครงการนี้ อะไรก็ตามจะต้องมีเหตุผ?ก็ต้องบริหารงานการให้ด?พูดถึงบริหาร ข้างหน้านี้ก็มีฝ่ายที่จะเป็นรัฐบาล รัฐบาลก็คือการบริหาร แต่ว่าบริหารนี้มีทุกอย่า?บริหารโครงกา?บริหารกิจการต่าง?บริหารการเงิ?ทุกอย่างจะต้องบริหารดี?ฉะนั้นก็ถ้าไม่บริหาร ก็ล่มจ?แต่คนที่ไม่ได้เป็นฝ่ายบริหาร มีแต่ตำหนิติเตียนว่าไม่ท?ที่จริ?ฝ่ายบริหารเขาก็ท?คนที่ติเตียนนั้น ก็เป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย ตรงข้า?มีแต่ทำลาย

ฉะนั้นที่มาเมื่อ 2-3 วันนี้ ชักกลุ้มใจ ที่ฟังวิทยุเขาพู?พูดว่าเมืองไทยนี้ไม่ก้าวหน้าเล?แต่ความจริงก็ก้าวหน้?ถ้าไม่ทำอะไรเลยป่านนี้ก็ล่มจมแล้?ถ้าไม่ทำ ก็ล่มจมเหมือนเวลาน้ำท่วม ล่มจ?นี่พูดถึงน้ำมากเกินไปแล้?เดี๋ยวหาว่าพูดน้ำท่วมทุ่?แต่ว่ายังไงก็ตามต้องพู?วันนี้ตั้งใจจะต้องพู?ว่?ถ้าไม่ทำอะไร ทำแต่พูดก็จะไม่ด?ก็พูดมามากแล้วในทางที่คล้ายๆ ปรามไม่ให้พู?แต่อย่างไรก็ตา?วันนี้ท่านเงียบหมด ทุกคนเงียบ ก็หมายความว่?ท่านก็ตั้งใจจะไม่พูด เราก็เห็นว่าท่านไม่พูด เราก็จะไม่พูดแต่ก็พูดมากแล้ว

แล้วก็ยังไงก็ตาม ก็จะต้องอธิบายว่?ไปเข้าโรงพยาบาลนี้ เข้า?ออกๆ เข้า?ออกๆ หนังสือพิมพ์ก็ลง วันนี้เข้าแต่งสีชมพู ออกมาแต่งสีฟ้า เขาเหมือนตำหนิติเตียนว่าทำไมเปลี่ย?ก็เข้า?ออกๆ ก็ต้องเปลี่ยนบ้า?ถ้าเข้าๆ ออกๆ แล้วแต่งเครื่องแบบ มันก็น่าเบื่?น่าเบื่อเขาก?อย่างท่านนายกฯ แต่งเครื่องแบบ ท่านก็บอ?น่าเบื่อ โอ๊ยน่าเบื่อ เบื่อหน้าแล้?ถ้าเบื่อหน้าก็ไล่ออกซิ ไล่เขา แต่ท่านนายกฯ ไม่ได้ยิ?เดี๋ยวหาว่าท่านนายกฯ เดี๋ยวนี้แก่แล้ว เขาว่าแก?ที่จริงหนุ่ม หนุ่มนิดเดีย?ของเราหนุ่มแบบพรุ่งนี้อายุจะ 80

ไม่นึกเลยว่าจะถึงอาย?80 80 มันก?ใครจะว่าแก่ก็ไม่ว่?ใครตำหนิว่าแก่ไม่ว่า เพราะว่าแก่จริงๆ แต่คนที่อายุ 60 ไม่แก่ แต่ว่าท่านนายก?ก็น่าเบื่อ น่าเบื่อเพราะว่าเจอทีไรก็แต่งเครื่องแบบขาว แล้วก็ความจริงควรจะแต่งสีอื่นบ้า?ของเราวันนี้ไม่มีขาว สีขา?สีเหลือง แล้วเนคไทเป็นสีเหลือ?มีสีชมพูด้วย ก็หมายความว่?เราก็แก่แล้ว แต่ไม่อยากแต่งตัวให้น่าเบื่อ วันนี้ก็เตรียมเสื้อคล้าย?ท่านองคมนตรี เสื้อเชิ้ตขา?และก็เสื้อ ไม่ใช่ท่านองคมนตรี ประธาน เสื้อสีน้ำเงินแก?เราก็แต่งสีเทา ที่จริงแต่งอย่างงี้ก็ไม่น่าเบื่อ แต่ยังมีเนคไทสีเหลืองให้เก๋หน่อย ยังดีไม่ได้ใส่สีชมพู

แต่วันนั้นใส่สีชมพ?โหก็ตื่นเต้น เวลาใส่สีชมพูแล้วก็ใส่สีเขีย?ใส่สีอะไรก็ได้ สีแดงก็ยังได?สีแดงนี่เป็นกาลกิณีของเร?คนที่ว่าเป็นกาลกิณีของเร?ไม่น่าจะใช?นี่ยังไงตั้งแต่แม่ ท่านเกิดวันอาทิตย์ ท่านก็สีแด?พี่สาวก็เกิดวันอาทิตย์ พี่ชายก็เกิดวันอาทิตย์ ก็หมายความว่าเป็นสีแดง คนที่รับใช้ก็เกิดวันอาทิตย?ทุกคนเลย ยังด?ทองแดงนี่ดีไม่ได้เกิดวันอาทิตย?เขาเกิดวันเสาร?เป็นสีม่วง ทองแดงสีม่วง เราก็ไม่เดือดร้อ?แต่สีม่วงก็ด?วันก่อนนี้ใส่สีม่ว?ก็เลยใส่ได้ทุกอย่า?ไม่เหมือนท่านนายกฯ ใส่เครื่องแบบขาวทุกวัน ทุกครั้ง มันน่าเบื่?ก็จริงน่าเบื่อ แต่ว่าท่านเรียบร้อ?แล้วก็แต่งขา?ท่านทำงานได้ดี ก็เล?ถ้าทำงานได้ดีก็ไม่น่าเบื่อ

ท่านผู้หญิงแต่งสีเหลือ?สีเหลือง แต่เหลืองอ๋อ?สีเหลืองความจริงตามเรื่อ?ต้องเป็นสีค่อนข้างเหลืองอ่อนมา?อย่างวัน เมื่อวานนี้ใส่สีเหลือง สีเหลืองอ่อน นั่นน่ะเป็นสีเหลืองที่ถูกต้อ?เพราะว่าเป็นสีเหลืองที่สว่างของพระจันทร์ ก็บรรยาย นี่เขาให้มีกระต่ายอยู่ด้วย ก็เลยเป็นสีเหลืองที่ถูกต้อ?แต่มาพูดบอกว่า ท่านนายก?แต่งขาวนี่ก็ได้เหมือนกัน เพราะว่าวันจันทร์ก็เป็นสีขาวก็มี เพราะฉะนั้นก็จะบอก ใครมาบอกว่าท่านนายกฯ น่าเบื่อ มาบอกว่าน่าเบื่อ น่าเบื่อไม่ได้ แต่งสีขาวสวยมา?ดีมา?แล้วทำงานอะไรก็คล่องแคล่?ไม่ใช่ ไม่ใช่ทำงานไม่ดี ทำงานด?สีขาวก็หมายความว่า หมดจดด?/p>

แล้วก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่คนเขาตำหนิ เมื่อปีที่แล้วไปบอกว่า นายก?อายุมา?ก็เปรียบเทียบกับนายก?เก่า นายก?เก่านั่นน่ะเขาเด็กกว่า แต่ไม่เท่าไหร่ก็แก?นายก?กำลังด?60 กว่า?ก็กำลังด?ไม่เหมือนเรา เราแก่เกินไป เราแก่ แล้วก็นี่ท่านประธานองคมนตรีก็ยิ้มๆ บอกว่า ท่านก็แก่กว่?แต่ท่านเก่?ท่านแก่กว่าท่านก็แข็งแรง ท่านแข็งแร?80 กว่ากำลังด?พรุ่งนี้ข้าพเจ้าก็จะ 80 กำลังหนุ่ม กำลังแข็งแรง คนอื่นไม่แข็งแรง ยังไม่ 80 พูดถึง 80 ก็มีอยู่ว่?พี่สาวอายุ 84 ท่านค่อนข้างจะแก?/p>

แล้วเมื่อวานนี้เราไปเยี่ยม ที่จริงควรมาพักที่สวนจิตรฯ นี?แต่ท่านไม่สบาย ก็ไม่สบายอยู่มาก ก็ต้องไปให้กำลังใจท่าน วันนี้ก็ไปไม่ได้ เพราะว่ามีงา?พรุ่งนี้ก็ไปไม่ได้ มะรืนนี้ก็ไปไม่ได้ แต่ว่าต้องไปเยี่ยม ท่านไม่สบา?แต่ว่ามีอยู่ว่?ประชาชนไปเยี่ยมอยู่มากมา?ที่โรงพยาบาล มีประชาชนไปเยี่ยมเต็มลาน ห้องชุมนุมเต็ม ก็เลยทำให้สบายใจว่ามีคนเอาใจใส่คนที่ไม่สบา?ให้กำลังใจ วันนี้ต้องชมคนไทยว่า คนไหนไม่สบาย ก็ให้กำลังใจ เพราะว่าคนไหนไม่สบาย รู้ว่ามีคนเอาใจใส่ ก็สบาย อย่างที่ไปเข้าโรงพยาบา?ไม่รู้ตัวว่าไม่สบา?เขาหาว่าเราจะแย่ ก็ดูแล

คนเขาว่าว่าพิการที่สมอ?สมองเร?เราก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไ?ทำไปทำมาบอกว่าเป็นที่ลำไส้ เขาบอกว่าพิการ หรือป่วยที่ลำไส้ เขาก็หาใหญ?ตามธรรมดาลำไส้ที่พิการ เขาจะดูทางซ้าย แต่ทำไปทำม?กลับดูว่าเป็นพิการทางขวา ขวาของเร?เขาก็ดูทางซ้าย ทางซ้ายไม่มีอะไร เขาก็เคาะใหญ?เคาะมา ไม่เป็นไ?แท้จริงเป็นทางขว?เขาก็บอกว่าประหลาด ว่าพิการทางขวา เรานึกว่าตัวเราเป็นประหลาด เวลาดูว่าป่วยทางไห?ก็มาดู ว่าป่วยทางขว?ก็แล้วไป แต่ทีหลังทำไปทำมาก็เรียบร้อย ดูแล้วไม่เป็นแล้?ไม่เป็นแล้?เขาก็บอกว่าเป็นที่สมอง เป็นที่สมองไม่ใช่ของเร?เป็นที่สมองของหม?เพราะว่าพิกา?ที่จริงพิการที่สมองของหม?แล้วเสร็จแล้วไปเข้าเครื่อง ในเครื่องทำโป๊งๆ?ว่าไม่เป็นอะไร ไม่มีพิการ ก็เลยออกจากโรงพยาบาลดีกว่า ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลจะพิการจริงๆ

เพราะว่าอยู่โรงพยาบาลนี่แย?เกือบจะเปลี่ยนโรงพยาบา?เปลี่ยนไปโรงพยาบาลที่อยู่ฝั่งนี้ ไปอยู่ฝั่งโน้น จะเป็นบ้?แล้วก็นึกไ?ไปดูว่าทำไมเป็นบ้า เป็นบ้าเพราะน้ำมันจะท่วม น้ำจะท่ว?น้ำมันขึ้นเล?ขึ้นไปขึ้นมา แล้วใครมาบอกว่าน้ำจะท่วม แต่น้ำไม่ท่ว?เพราะมีโครงการ มีโครงการที่พระประแด?แต่ถ้าพูดไปพูดมา เขาเอาเรือของกองทัพเรื?เขาสร้าง มีเรือใหญ่ เขาบอกว่าให้ไปเรือนี?ก็เลยเอาเรือนั้นมาจอ?เรือสวยด้ว?ก็เลยร่ำลือกันใหญ่ว่าพรุ่งนี้จะเสด็จ?เรายังไม่ไ?เพราะว่ามีงา?มีงานตลอดป?ตลอดทั้งเดือ?ก็เลยต้องปฏิเส?เขาบอกว่?ไม่ใช่พรุ่งนี้ มะรืนนี้สิไป บอกว่าจะไป จะไปเยี่ยมโครงการที่พระประแด?บอกว่ายังไม่ไป ไม่เชื่อ แต่ทำไปทำมาก็เชื่อ เรือไม่เอามาแล้ว ไม่งั้นเอาเรือมาจอ?ให้เราไป

เราก็เลยบอกว่าเรือนี่ใช้น้ำมัน เปลืองน้ำมันเหมือนกั?แต่เราจะใช้ไบโอดีเซล เขาบอกว่าใช้ไม่ได้ ถ้าใช้ไม่ได้ เราไม่ไป แต่เรือที่เป็นเรือแท็กซี?เขาใช้ไบโอดีเซลได้ เดี๋ยวนี้กำลังพัฒนาไบโอดีเซล เพราะว่าถ้าใช้ดีเซ?เปลือง แล้วก็ดีเซลมันจะหมดโลกแล้ว แต่ไบโอดีเซลแบบฝรั่ง 10 เปอร์เซ็นต?หมายความว่าไบโอเพียง 10 เปอร์เซ็นต?เราไม่ยอ?เราจะใช้ไบโอดีเซ?100 เปอร์เซ็นต?หมายความว่าดีเซลแบบไบโ?แบบพืช ใช?100 เปอร์เซ็นต?อย่างคราวก่อนนี้ไป แล้วก็นายก?ใช้ไบโ?100 เปอร์เซ็นต?ไบโอ ใช้น้ำมันแบบแก๊สโซฮอล์ 100 เปอร์เซ็นต?ไม่ใช่ 10 เปอร์เซ็นต?อย่างที่เขาใช้ ขึ้นภูเข?ขึ้นตรงเขื่อ?ขึ้นชั?เขาก็ไปได้ดี รถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์แบบของเรา ก็ขึ้นได้ด?แต่ว่ามาถึงนี้น้อยหน่อ?ราคาถูกกว่?ถูกกว่าดีเซลเดี๋ยวนี?ก็ใช้ดีเซลแบบแก๊สโซฮอล?/p>

มาตอนนี้จะใช้ดีเซลแบบน้ำมันปาล์ม น้ำมันปาล์?100 เปอร์เซ็นต?จะใช้ได้ ไม่ต้องใช้ดีเซ?สั่งมาจากเมืองแข?คื?ถ้าเราใช้ดีเซลจากเมืองแข?อีกหน่อยก็หม?อีกหน่อยหม?เดี๋ยวนี้เขาก็มี เขาก็ไม่ใช?แต่จะเก็บเอาไว้สำหรับมาขายให้เรา เราต้องเสียแพง?เราจะใช้ไบโอดีเซลแบบน้ำมันปาล์มที่เราปลูกเอง เราปลูกเองอาจจะมีน้อยหน่อย ก็ใช้น้อ?อย่าไปฟุ่มเฟือยใช้มากเกินไ?น้ำมันใช้น้อยๆ หน่อ?แต่เราจะมีใช?ปลูกต้นปาล์มแล้วมาทำเชื้อเพลิง ต้นปาล์ม มาทอดปลา ทอดอะไรต่างๆ ได?แล้วก็มาใส่ในรถดีเซล ได้ใช้แล้วก็ใช้ได้ มันวิ่งช้าหน่อ?วิ่งช้าก็ไม่เป็นไรเราอย่าเร่งรีบ ชีวิตอย่าให้เร่งรีบมากเกินไป แต่ราคาก็ถูก

ฉะนั้น คือหลักว่า ใช้ของราคาไม่แพงเกินไป อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับไฮสปีดดีเซ?แต่ก็ไปได้ ก็ขอให้คิดว่าทำอะไรต้องประหยัด คนก็ว่?ประหยั?ประหยัดดีกว่าไม่มีเล?ถ้าไม่มี ถ้าไม่มีดีเซลเราก็ต้องไปซื้ออยู่ดี เราไปซื้อก็ม?2 แห่งที่เขาขายเป็นสำคัญ ก็คื?ของแขก ของฝรั่ง ของฝรั่งก็คืออเมริกั?เขาไม่ ของอเมริกันเขาไม่ค่อยขาย เขาบอกเขาไม่มี แท้จริงเขามีเยอะ แต่ว่าเขาไม่ขา?เพราะว่าเขาเก็บเอาไว้มาขายให้เราแพงๆ ที่จริงน้ำมันจะเป็นดีเซล หรือน้ำมันเบนซิน มันราคาไม่ถึงที่เขาขายกั?จนกระทั่งเขาแย?เพราะว่าเขาขายแพงเหลือเกินเลยขายไม่ได้ ขายไม่ออ?บางทีต้องลดราค?เราซื้อน้ำมันราคาถูกของเราเอ?ถูกกว่าของฝรั่?ของแขก แล้วก็อาจจะคุณภาพกำลังน้อยกว่าดีเซลที่ขุดจากดิ?/p>

แต่ที่จริงที่ขุดจากดินนั้นราคาไม่น่าจะแพงอย่างนั้น แต่เราก็โลภอยากได้น้ำมันที่มีกำลังก็เลยยอมเสียเงิน เสียเงิน ซึ่งเราควรจะไปใช้อย่างอื่น ฉะนั้นการที่เราเสียรู้ทั้งฝรั่?ทั้งแข?เสียเงินให้เขา ฝรั่งกับแขกเขาได้เงินเยอะๆ ก็ไปซื้ออาวุ?เขาสลับสู้รบกันเอง อิรักเขาก็มีน้ำมันมา?แต่ว่าเขาไม่ขา?เขาไม่ขายก็ขายไม่ได้ไม่มีโรงที่จะกลั่น ก็ขายให้เราแล้วเราเอามากลั่น แล้วเราก็ขายให้แขก แต่เขาซื้อในราคาถู?เขาขายในราคาแพ?ไอ้นี่มันไม่ค่อยถูกหลักของการค้า การค้าที่รัฐบาลมีผู้เชี่ยวชาญการค้?ต้องขายอะไรให้ราคาแพ?จะได้มีกำไ?แล้วซื้อราคาถู?/p>

แต่เราทำตรงข้า?เราซื้ออะไรราคาแพง ขายราคาถูก อย่างนี้เราแย่ เพราะเราไม่ม?ไม่มีทาง ที่จะขายอะไรราคาแพ?เพราะบอก อู?.เขาขาดทุ?เวลาไปที่ร้านบอก ผมขาดทุน เป็นเสียงภาษาแขก เสียงภาษาจีน ภาษาฝรั่?เขาต้องบอกเขาขาดทุ?ถ้าเราขายในราคาแพง โห..มันแพงเกินไป แล้วก็เลยซื้อไม่ได?เขาบอกเขาซื้อไม่ได?เพราะว่าเวลาจะซื้อเข?เขาก็ขายไม่ได้เขาขาดทุ?ที่จริงเราคนไทยนี่เราใจดีเกินไ?เรายอมขาดทุน ความจริงถ้าเราขายอะไรไม่ให้ขาดทุ?ซื้ออะไรไม่ให้ขาดทุน เรารวย เมืองไทยนี่รวย แต่ว่าเราใจดีเกินไ?ต่างประเทศเขาบอกเขาขาดทุ?ลงท้ายก็เชื่อเขา ไม่ด?เราขาดทุนไม่ได?/p>

ไม่รู้รัฐบาลชุดนี้จะซื้ออะไร ขายอะไ?ให้ขาดทุนหรือเปล่า แต่ก่อนนี้ขาดทุนเสมอ ฉะนั้นเราจะต้องพยายามที่จะทำอะไร ที่เราไม่ขาดทุ?คือทำเอง ต้องทำเอ?แล้วที่รัฐบาลสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงนี้ หมายความว่?เราไม่ทุกข์ว่า เขาจะว่าว่าเราเอากำไรมากเกินไป เราไม่เอากำไรมาก เราไม่ทำให้ขาดทุ?เราไม่ทำให้มีกำไรมากเกินไป เพราะเราขา?เราขายกันเอง ก็กันเอง ก็ไม่ต้องขายแพ?/p>

กันเองไม่ต้องซื้อแพง ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพีย?ไม่ได้หมายความว่?ขาดทุน ขาดทุนก็ขาดทุน แต่ว่าขาดทุน กำไร ของเราเองกันเอ?นี่พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงมาหลายปีแล้ว ก็ไม่ค่อยเข้าใจกัน เพิ่งมาเข้าใจซักเดือนหนึ่ง สองเดือนนี?/p>

ฉะนั้นก็ขอให้ไปศึกษาต่?ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพีย?พอเพียงคืออะไร ไม่ใช่เพียงพ?คือว่า ไม่ได้หมายความว่?ให้ทำกำไรเล็กๆ น้อย?เท่านั้นเอ?ทำกำไรก็ทำ ถ้าเราทำกำไรได้ด?มันก็ด?แต่ว่าขอให้มันพอเพีย?ถ้าท่านเอากำไรหน้าเลือดมากเกินไป มันไม่ใช่พอเพียง นักเศรษฐกิจเขาว่าพระเจ้าอยู่หัวฯ นี่คิดอะไรแปลก?ก็แปลกสิ ขายไม่ให้ได้กำไร ซื้ออะไรไม่ขาดทุ?เป็นเศรษฐกิจพอเพีย?คือไม่ต้องหน้าเลือ?แล้วไม่ใช่จะมีกำไรมากเกินไ?หรือน้อยเกินไป ให้พอเพียง ไม่ใช่เรื่องของการค้าเท่านั้นเอง เป็นเรื่องของการพอเหมาะพอด?เราทำพอเหมาะพอดีก็ดี พูดไปพูดมาเรื่องเดี๋ยวก็จะเกิดเอ?/p>

เราสร้างเรือ เราสร้างเรือให้พอเพียง เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่?นั่นน่ะมันไม่พอเพียง มันเล็กเกินไ?ยังเล็กเกินไ?ก็อาจจ?ควรจะใหญ่กว่าหน่อย แต่ถ้าใหญ่เกินไป ไม่พอเพียง ถ้าเล็กเกินไปก็ไม่พอเพีย?เรือที่เขาจะทำ เรือดำน้?เรือดำน้ำดำลงไ?ไปปักเลนเล?ไอ้นี่เขาโกร?เดี๋ยวเขาโกรธเอา ว่าเรือแล่นๆ ไป ดำน้?ไม่พ?ใครมาเครื่องบิ?เห็นแจ๋วเล?ต้องไปจมเลนถึงจะไม่เห็?แล่น?ไปปักเลน ถ้าอยากไปที่?ลึ?ก็ไปอยู่นอกเส้?ก็รู้สึกว้าเหว?ไกลกัน ไอ้เรือดูแลใกล้ฝั่งนี่ดีกว่า แต่ลำที่เราท?เราสร้างก็ใช้ได้ดีแล้ว แต่ที่ควรจะสร้างต่อไปให้ใหญ่กว่านี?ใหญ่กว่านี้หน่อย

แต่ตอนนี้คงไม่มีเงินแล้ว ต้องใหญ่กว่าหน่อ?เพราะว่าถ้าไม่ใหญ่พอ จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง แต่ว่านี่พูดกลายเป็นราชการลั?ถ้าพูดราชการลับว่า เรือที่ควรจะซื้อคือเรือของรัสเซี?เรือที่เขาสร้างใหม?ใหญ่กว่าที่เราสร้างไม่มา?นั่นจะมีประสิทธิภาพสูงสุ?ถ้าซื้อของรัสเซียราคาไม่ถึงครึ่งของเยอรมัน ของอเมริกั?อเมริกันก็โกรธแน่เราไปซื้อของรัสเซีย ลองไปด?ลองไปดูเรือของรัสเซี?/p>

แต่เขาอาจจะไม่ขายให้ก็ได?ลงท้ายทำไมทำมาเขาอาจจะขายในราคาแพง แต่ความจริงก็ควรจะขายเรา ขายเรา ไปขอเขาด?มันของรัสเซียดีจริงๆ แต่รู้ไม่ได้เดี๋ยวเขาขายให้เราลำโปเกโปเกก็ได?/p>

เนี่ยพูดความลับราชกา?แต่เมืองไทยความลับราชการก็เผยเรื่อ?เผยความลับราชการ ก็ไม่รู้ละ ทองแดง คือถ้าเผยความลับราชการก็อาจจะดีก็ได้ เพราะว่าความลับราชกา?ก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดี ยังไงก็จะทำอะไ?ก็มาเผยกันหมดก็ได้ ทุกกองทั?กองทัพเรือ ก็เรือดำน้?กองทัพอากา?ก็มีเรืออะไร สมัยใหม่ แต่เดี๋ยวนี้เกิดจะมาซื้อลำนิดเดียวแต่ราคาแพงเหมือนเราลำใหญ?แต่ตอนนั้นจะซื้อลำใหญ่ราคานิดเดียวเหมือนลำเล็ก แต่ว่า แต่ก่อนจะซื้อเครื่องบินลำใหญ?เหมือนในราคาของลำเล็กก็ชอบกลอยู่นะ ก็รัสเซียเหมือนกัน ทำไปทำมาจะซื้อเรือรัสเซี?เรือบินรัสเซีย เราไม่เห็นด้วย แต่จะซื้อเรือน้ำรัสเซียก็น่าใช?/p>

กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากา?ก็ได้ชวนกันซื้อเครื่องบิ?อย่าซื้อเรื่องบินรัสเซีย ซื้อเรือรัสเซี?ไม่อย่างนั้นจะชนกั?เรือของรัสเซีย เรือน้ำของรัสเซี?เข้าใจว่าด?เรือบินของรัสเซี?เข้าใจว่าใช้ไม่ได้ ลองไปด?ก็ว่านี่ นานๆ ทีได้พบกัน ก็ต้องปรารภว่าอะไรควรจะท?ไม่ควรจะทำ เรือบิ?ก็ตกลงกันแล้วแต่ถึงเวลาได้เรือบินม?ก็น่าจะล้าสมัยแล้ว 2 ปีกว่าจะได?2 ปีคงล้าสมัยแล้?เรือบินไม่ใช่รัสเซีย เรือบินของสวีเดน ก็ดูดีเพราะว่าลำมันไม่ใหญ่ กองทัพบก ก็จะไปซื้อรถล้าสมั?ล้าสมัยเหมือนกัน เอ้อ คนไทยนี่ชอบซื้ออะไรล้าสมัย แต่เอามาเล่นก็ดีเหมือนกั?รถถังล้าสมัย แต่เมืองไทยนี่ใช้รถถังทันสมัยมันใช้ไม่ได?มันจมเลน

จมเลนแล้วก?ถ้าจมเลนปั๊บมันก็หมดสมัย มันลำบากที่จะซื้?เดี๋ยวนี้จะซื้?รัฐบาลก็หมดสมัยแล้?อีกหน่อยก็หมดสมั?อีกไม่กี่เดือนก็หมดสมั?เอาไว้ให้รัฐบาลใหม่เขาซื้อ เขาซื้อรถถัง รถอะไร

แต่อย่างนี้แนะนำการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ กลางที่ประชุมนี้ ที่ประชุมนี้ก็ใหญ่กว่าสภาฯ นะ มีคนมากกว่?มีคนตั้ง 20,000 คน ลงท้ายเขาฟังข้างนอกเขาคงงง ไม่รู้ว่?ไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไร ยังไงก็ตาม ที่พูดอย่างนี้นะให้เห็นว่า เราต้องคิดดี?ว่าจะซื้?จะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ?จะซื้อยังไ?รู้สึกว่าท่านก็คงงงหมดแล้วว่าไม่ได้พูดถึ?ไม่ได้พูดถึงพลเรือ?ว่าจะซื้ออะไ?มีแต่จะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์

แต่ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ต้องซื้?ต้องมี เพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำท่วมก็ใช้กองทั?กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากา?ไปช่วยชาวบ้า?ฟากพวกพลเรือนไม่มีอาวุ?ที่จะไปช่วยพวกที่เดือดร้อน พวกที่ต้องการใช้ เรียกว่าอาวุธสำหรับช่วยประชาชน ยังไงก็พลเรือนก็ต้องมีอาวุธเหมือนกัน แต่ก่อนนี้พูดถึงตำรว?เป็นกองทัพ แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เป็นแล้ว แต่ว่าต้องใช้อาวุธสำหรับช่วยชาวบ้า?คงต้องเลิกพู?เพราะว่าถ้าพูดมากเดี๋ยวท่านก็งงว่า จะมาใช้เงินเยอะแยะ ไหนๆ เรารวยแล้ว เดี๋ยวนี้เรารว?เงิน เงินบาทมีราคาสูง สูงเกินไปก็ใช้ซิ เงิน เงินบาทสูงเกินไปก็ใช?ใช้ในที่ที่ควร ไม่ทรา?เราเดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่อง อาจจะเป็นที่หมอเขาว่?ว่าสมองเราฝ่?แต่เรารู้สึกสมองเราไม่ฝ่?แต่เขาว่าว่าเราฝ่อ

ฟังว่ารัฐบาลหรือเมืองไทย ประชาช?มีเงินเยอะ มีเงินเกิน ก็ใช้ส?เขาหาว่าเราเศรษฐกิจพอเพียง คำว่?พอเพีย?ถ้ามีเงินก็ต้องใช้ ไม่ใช่ขี้เหนีย?ถ้ามีเงินไม่ต้องขี้เหนีย?ซื้อไปเถอะ อะไรก็ตา?เครื่องบิน เรือ รถถั?ซื้อ ถ้ามีเงินเยอ?ก็ถือว่าสนับสนุนให้จ่า?เดี๋ยวนี้เขาบอกว่า ในหนังสือพิมพ์เห็นรึเปล่?ว่าเขาสนับสนุนให้จ่า?ถ้ามีก็จ่า?แต่ถ้าไม่มีก็ระงับหน่อ?มันเป็นอย่างนี้คนเราก็พูดเกินไปเสม?อย่าให้เขาตอนนี้

ที่ท่านม?มาให้พ?อวยพ?ก็นับว่าดีมา?ทำให้มีกำลังใจ แต่ไม่ทราบว่าคิดถู?หรือไม่ถูก เพราะว่า ท่านไม่ได้บอกอะไ?เรามีเงินเยอะใช่ไห?ดูท่าทางว่ามีเงินเยอ?ก็ถ้ามีเงินเยอะก็จ่า?/p>

ใช้เงินให้สมกับที่เรามีเงิ?ถ้าไม่มีเงินแล้วจ่ายจะอันตรา?แต่ถ้ามีเงิน และไม่จ่าย ก็อันตรายเหมือนกัน เพราะว่า คนที่มีเงินแล้วไม่จ่าย หมายความว่?จะเก็บไว้ทำอะไ?บางคนมีเงินแล้วไม่จ่าย ให้คนอื่นจ่า?ก็หมายความว่?คนที่ไม่มีเงินบอ?ใช้เงินเถอ?เพื่อที่จะได้กำไ?คนที่มีเงินยิ่งอยากได้กำไร อย่างนี้ไม่ด?ฉะนั้นก็ต้อง คนที่มีเงินก็จ่า?แล้วก็ช่วยคนที่ไม่มีเงิน นี่รู้สึกตัวว่าพูดอะไรที่ถูกต้อง คื?คนที่มีเงินต้องจ่ายคนที่ไม่มีเงินต้องไม่จ่าย แต่คนเขาคิดตรงข้าม คนที่ไม่มีเงินต้องจ่าย

อย่างสมัยนี้ คนไม่มีเงิ?ให้ใช้เงิน ใช้เงินมาก?เพราะว่าถ้าคนไม่มีเงินใช้เงินมาก?ก็ต้องไปกู?คนที่มีเงินมาก?ก็ได้กำไ?ไม่พอเพียง ก็ยังไงก?ขอให้ที่ท่านมานี?ได้ผลไปคิด ให้ไปคิดว่าควรจะทำอะไร แล้วท่านก็มีความคิดดีอยู่แล้?อย่าไปคิดว่า อย่าไปมีปมด้อยว่าไม่มีความคิ?ว่าซื้อเรื?ซื้อเครื่องบิน ซื้อรถถั?ก็ไปซื้อเถอะ เออเรือน่ะ สร้างเอง ให้เขาสร้า?เรืออันไหนที่สร้างไม่ได้ ไปสร้างที่อื่น แล้วก็ไปสร้างที่?เขาแล่นๆ ไปมันคลอนหมด ไปซื้อเรือที่แล่นๆ จะไปสู้กับเขาไม่ได เพราะว่ามันคลอนหมด สร้างเองดีกว่า นี่เขางงว่าทำไมยุให้สร้างเรื?สร้างเรือเอง ให้คุณภาพด?ไม่ให้คลอน แต่ก็ต้องมีเงินไปสร้างเอ?มันต?/p>

ก็ยังไงก?คงพูดมากเกินไป ทองแดงก็เมื่อย แต่พูดอะไรก็เห็นด้วยล่ะน?อ้าว ยังไม่ไป ยังไม่ไป ก็ขอบใจที่ท่านมา ขอให้ท่านสามาร?ที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็?แข็งแร?แล้วก็เพื่อที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรว?ก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านเอง ก็ขอขอบใจอีกทีที่ม?quot;

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 8 December, 2007 8:29 PM