พระราชดำรัสพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษ?๒๕?#3673;
 

พระราชดำรั?
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง?ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงค?
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
?ศาลาดุสิดาลั?สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต?
วันจันทร์ที่ ?ธันวาค??? ๒๕๔๙


***

เมื่อวันที?4 ธันวาค?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ?เสด็จพระราชดำเนิ??ศาลาดุสิดาลั?พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อเวล?16.30 ? พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให?พล.?สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี คณะบุคคลต่าง?ทั้งหม?693 คณ?จำนว?23,526 คน เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงค?เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ?5 ธันวาค?2549

เมื่อเวล?16.30 ? พล.?สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ในนามผู้เข้าเฝ้าฯทั้งหมด ความว่?

นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อพุทธศักรา?2489 ตราบจนปัจจุบันเป็นเวลาถึ?60 ปีแล้ว เป็นที่ประจักษ์ว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริ?ทรงรักและห่วงใยพสกนิกรยิ่งกว่าพระองค์เอง ทรงมีความผูกพันใกล้ชิดกับราษฎร ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อขจัดทุกข์แก่ประชาราษฎรโดยมิได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำบา?ตรากตรำพระวรกา?ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพระกรุณาอุทิศเวลา อุทิศกำลังวรกา?กำลังพระปัญญาและกำลังพระราชทรัพย?เพื่อแก้ไขปัญหาของราษฎ?เป็นเวลาอันยาวนานนับได้ถึง 60 ปี ซึ่งพระมหากษัตริย์องค์อื่นใด?ในโลกมิอาจเทียบเทียมได?

ภาพที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ภาพที่มีพระราชปฏิสันถารและภาพที่กำลังพระราชทานพระราชดำริกับราษฎรต่าง?เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมีพระเสโทหยาดย้อยอยู่บนพระพักตร์คือภาพที่ปวงชนชาวไทยได้เห็นอยู่สม่ำเสมอ และเมื่อสถานการณ์ของบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤตคับขัน ด้วยพระเดชะบารมีและด้วยพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ทรงขจัดปัดเป่าให้ปัญหาคลี่คลายลงได้ด้วยดีทุกครั้ง พระบรมเดชานุภาพและพระบุญญาบารมีของใต้ผ่าละอองธุลีพระบาทได้ดับไฟร้อนในแผ่นดินหลายครั้งหลายครา?ทรงนำความผาสุก ความสงบสุขแก่บ้านเมือง พระปรีชาญาณในศาสตร์และศิลป์ต่างๆ และการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง ได้ทำให้เมล็ดผลแห่งพระราชดำริงอกงามและเจริญทั่วถ้วนล้วนเป็นคุณประโยชน์อย่างยั่งยืน อเนกอนันต์ต่ออาณาประชาราษฎรอาณาจัก?พระวิริยะอุตสาหะในการค้นคิ?ทดลองตามแนวพระราชดำริอันหลากหลายได้ส่งผลให้แผ่นดินอันแห้งแล้งกลับกลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของราษฎรโดยทั่วหน้?ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงประช?ก่อให้เกิดความสมานฉันท์แกล้วกล้านำสยามรัฐสีมาอาณาจักรให้มีความรุ่งเรืองสถาพร

บัดนี้กาลเวลาจะล่วงเลยมานานนับ 60 ปีแล้ว แต่ยิ่งนานวันนานปี ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเพิ่มความรักความเมตตากรุณาเอื้ออาทรอย่างไม่ขาดสา?โดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกทุกข์ได้ยากด้วยสาเหตุนานาประกา?และได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์อย่างทันท่วงที อาทิ เมื่อราษฎรประสบอุทกภัยน้ำเหนือไหลบ่า ไร่นาบ้านเรือน ผลผลิตและทรัพย์สินจมอยู่ใต้น้ำ ได้รับความเสียหายเดือดร้อนแสนสาหัส ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?พระราชทานถุงยังชีพแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้?ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปทรงเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน และพระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

น้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาที่มอบให้แก่ประชาชนทั่วทิศานุทิศได้เสริมสร้างกำลังใจให้ราษฎรพร้อมที่จะต่อสู้กับความยากลำบากโดยไม่ย่อท้อ และก่อให้เกิดความจงรักภักด?ด้วยความสำนึ?ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สิ้นสุดมิได?ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่า พระเกียรติคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้แผ่ไพศาลไปทั่วหล้า ดังปรากฏว่าองค์กรและหน่วยงานต่าง?ทั้งในประเทศและต่างประเท?ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญา?ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาและรางวัลต่าง?เป็นจำนวนมาก ดังเช่นในวันที?26 พฤษภาค???2549 สหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญประโยชน์นานัปกา?เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยตลอดม?นอกจากนี?นิตยสารไทม์เอเชียก็ได้เทิดทูนพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ทรงเป็นหนึ่งในวีรบุรุษแห่งเอเชีย สาขาผู้เป็นแรงบันดาลใจ ทรงสามารถใช้ทศพิธราชธรรมนำชาติพ้นวิกฤตภัยหลายครั้ง ซึ่งพสกนิกรต่างปลาบปลื้ม เทิดทูนพระเกียรติคุณไว้เหนือเกล้?

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาศกนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาก?โปรดประทานพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ภั?พยาธ?ร้างห่างไก?และให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมพรรรษายิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทุกทิศานุทิ?ทรงสถิตเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าและปวงชนชาวไท?ตราบจิรัฐิติกาลเทอ?ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช?

จากนั้?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสต่อคณะผู้เข้าเฝ้าฯ ความว่?

ขอขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรในวันนี?และที่นายก?ได้กล่าวคำให้พ?ซึ่งนับว่าเป็นคำให้พ?ที่ให้กำลังใ?ต้องมีกำลังใ?อย่างเมื่อสักครู่นี้ ไม่ได้ลุกขึ้?เพราะว่ากำลังใจอาจจะมี แต่กำลังกายมันไม่ม?ฉะนั้นจึงไม่ ไม่ลุกขึ้น ถ้าลุกขึ้น ก็เสียกำลังกายเปล่าๆ แต่ท่านก็เข้าใ?ที่ว่าอย่างนี้ เพราะว่าจะต้องรักษากำลังกายไว้ให้ด?ซึ่งกำลังกายไม่ค่อยดีด้วยเหตุว่า การออกกำลังนี้ เกินส่วนที่จะมีทางที่จะมีกำลัง ก็เลยต้องประหยัดกำลั?

แต่ในเวลาเดียวกั?ถ้ามีกำลังกายไว้ ก็คงเข้าใจว่าจะมีประโยชน?เพราะว่าชาติบ้านเมือ?ต้องใช้กำลังกา?กำลังจิตใจด้วย อย่างที่ท่านนายก?ต้องออกกำลังกา?และกำลังจิตใ?คนก็ได้เห็นทั้งนั้?ว่าได้ประโยชน์ ก็เลยจึงต้องอธิบายนิดหน่อย แต่การที่มีกำลังใจ กำลังกายนี?จะต้องให้ทุกคนได้ร่วมกัน ช่วยกั?ร่วมกันออกกำลังกาย กำลังใ?เพื่อให้ชาติบ้านเมืองรอดพ้นอันตรายได?

คนเขาเอะอะเดี๋ยวนี้ก็โยนให้รัฐบาลต้องท?ซึ่งรัฐบาลก็ไม่ค่อยมีกำลัง เพราะว่ารัฐบาลนี้แก่มา?ก็ความจริง ความแก่นี่เป็นกำลั?ข้าพเจ้าน่ะยังไม่ถึง 78 จะ 79 ยั?ยั?78 พรุ่งนี้ถึงจะเป็?79 แล้วก็ยังไม่ถึ?80 เอะอะอะไรก็บอกว่?80 80 ซึ่งก็คนที่อาย?80 ท่านมีกำลังมาก ฉะนั้นก็ นายก?ก็ยังไม่ 80 นายกมีกำลังมาก แต่ข้าพเจ้าอีกไม่กี่ ไม่กี่วันก็จะเข้าป?ปี 80 ที่ป?80 นี้นับว่ามาก แล้วก็ความจริงอายุคนที่อาย?80 ก็เชื่อว่ามีกำลังที่จะปฏิบัติงานได้อีกเยอะ ไม่ใช่ ไม่ใช่น้อย

ฉะนั้นที่พูดเริ่?เริ่มต้นนี้ดูท่าทางเหมือนว่าน้อยใจว่าอายุมาก แต่ว่าถ้าอายุมากขึ้น มันก็เป็?เป็นประโยชน์ ได้เปรีย?คนไหนที่อายุน้อย?เสียเปรียบ เพราะไม่มีความรู?เรียกว่าคนที่อายุน้อยๆ เป็นคนที่เซ่?เป็นคนที่ไม่ ไม่มีความสามาร?ฉะนั้นคนที่อายุมาก?เป็นคนที่ได้เปรียบ เพราะว่าถ้าใช้คุณสมบัติของคนที่มีอาย?เรียกว่ามีประสบการณ์ ก็ต้องถือว่า เป็นคนที่ได้เปรียบ แล้วก็คนที่อายุน้อ?อาจจะดูถูกคนที่อายุมาก เพราะมีปมด้อยนั่นเอง

คนที่อายุน้อยๆ นึกว่าไม่มีความสามาร?เลยต้อ?ต้องดูถูกคนที่อายุมา?แต่ก็ขอบอกว่าคนที่อายุมา?ถ้ารักษาความดี รักษาคุณสมบัติ คุณธรร?ก็ได้เปรียบคนที่อายุน้อย และในประเทศชาต?ถ้ามีคนที่มีอายุมา?และได้เปรียบ ชาติบ้านเมืองจะก้าวหน้าได้ ถ้ามีแต่คนเด็ก?ที่ไม่ ไม่ถือว่ามีความสามารถแล้?ชาติบ้านเมืองไม่ก้าวหน้า จะต้อง พูดอย่างนี้ท่านผู้ใหญ่ก็อาจจะบอกว่?นี่แหล?คนที่อายุมากนี?มีประโยชน์

แต่คนที่อายุมา?แต่ว่าไม่ใช้ ความ ความได้เปรียบของความที่อายุมากน่?ก็เป็นเด็ก เป็นคนที่เยาว์ใน เป็นคนที่เยาว์ในความคิ?และอันตรายมา?เพราะมีคนที่เขาบอกว่าเขาแก่แล้?แล้วน้อยใจว่าแก่ เมื่อน้อยใจว่าแก?คนอย่างนี้เป็นคนที่ไม่ ไม่เป็นผู้ใหญ่ แล้วคนที่ไม่เป็นผู้ใหญ่นี่ ทำให้บ้านเมืองล่มจมได้ มัวแต่ไปน้อยใจว่าอายุมาก แก?แล้วก็ไม่ใช้ความอายุมา?เป็นประโยชน์นี?น่าอนา?

ถ้ามัวแต่บอกว่าเรา เราแก่ แล้วก็น้อยใจว่าแก่ ไม่มีดีแน่ เพราะว่า แสดงให้เห็นว่าแก่จริงๆ หงำเหงอะ เรียกว่าหงำเหงอะ ที่บอกว่าตัวแก?แล้วไม่ใช่ ก็ไม?ไม่ใช้ความแก?ความชร?ความก้าวหน้าของจิตใจที่อายุมาก ที่มีประสบการณ?มาใช้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และต่อส่วนรว?ถ้าคนที่อายุมา?แล้วก็ใช้ความอายุมาก เป็นประสบการณ์

คนมีประสบการณ์นั้น ช่วยคนอื่นได้มาก แล้วก็คนที?อย่าเอาไม่มีประสบการณ์ ทำให้บ้านเมืองล่มจมได้ เพราะว่าคนที่เชื่อว่?คนที่อาย?มากนั้นน่ะ เป็นคนหงำเหงอะ เป็นคนไม?ไม่มีประสบการณ?ก็ว่าคนที่อายุมา?มีประสบการณ์ จะมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไห?แต่ก็มีประสบการณ?ได?ได้เล่าเรียนมามากหรือน้อ?แต่ก็มีประสบการณ?ประสบการณ์นี?ช่วยให้ส่วนรวมก้าวหน้าได?ในระยะหลังนี้ดูว่า คนที่ไม่มีประสบการณ์ แต่ก็แก่ ได้ทำให้บ้านเมืองล่มจมไปเยอะเหมือนกั?

ฉะนั้น ก็ขอให้คนที่ คนที่เขา เขาว่าว่าแก่แต่ว่ามีประสบการณ์ แล้วมีประสบการณ์ที่ด?ทำให้บ้านเมืองดำเนินงานไปได้ ขอให้พวกที่แก่นี?ได้มีความสำเร็?ได้มีความสำเร็จในงานกา?ก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อพูดถึงแก่ หรือถึ?อายุมากอายุน้อยนี่ พู?คน มีคนที่รู้สึกว่ากระทบกระเทือ?อยู่บ้าง เพราะว่าเขาบอกว่าแก่ ตอนที่รัฐบาล ได้มีการตั้งรัฐบาล ก็ตั้งมาด้วยดี โดยที่คนตั้งใจที่จะทำงาน ที่จะพยายา?ก็ไม่ทราบว่าได้ตั้งใจจริงๆ หรือไม?

แต่ว่าคนแก่นี่ ขึ้นมาเป็น เป็น ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ?หรือเป็นตำแหน่งใหญ?เขาไม่มีต้องการอะไ?ของตัว ไม่ได้มีความโลภว่าจะ จะต้องการตำแหน่ง แต่ว่าเห็นว่าต้องมีคนที่อยู่ในตำแหน่งสูง ผู้ที่อายุมากก็ยอมรั?เขาจะว่าว่าแก่นำ ก็ไม่มีใครว่?ผู้ที่ได้มารับตำแหน่งรัฐบา?หรือตำแหน่งที่สำคัญๆ เพราะว่าได้ทำมามากแล้ว ที่เขาว่?ว่าแก่ ตรงข้ามก็คงต้องถือว่?เป็นคำชมเชยว่า อุตส่าห์ แก่แล้?ควรจะพักผ่อนได?ไม่เอา เขาขอให้เป็นก็เป็น นี่เป็นสิ่งที่น่าชมเชย

แต่คนที่ ที่ว่าอาจจะเป็?มาจากความอิจฉาก็ได?อิจฉาก็ช่างเขา เพราะว่า หมายความว่าทำไม่ได?คนที่ว่า ยังไงก็คนที่ คนที่รับเป็น เข้าใจ เดาใจว่า ถ้าสมมุติว่าทำขึ้นมา แล้วก็ทำไม่ได้ก็บอกว่าทำไม่ได้ เพราะว่าไม่ได้เคยเป็?ไม่เคยทำ หน้าที่อย่างนี?ก็ทำเท่าที่ทำได้ แต่เชื่อว่าทำได้ เพราะว่าเป็นคนที่มีประสบการณ?

ในวันที่มารับตำแหน่ง มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า มารับตำแหน่งในเวลาที?ที่เป็นระยะที่เดือดร้อ?ไม่ใช่เรื่องการเมือง ไม่อยากพูดการเมือง การเมืองน่ะเบื่อแล้ว ไม่อยากพูด แต่ว่าน้ำมันท่วม แล้วก็ที่บอกว่?ที่น้ำท่วม บอกว่า เขาว่า เพราะว่า น้ำมันลงมามา?แล้ววันนั้นก็บอกว่?ความจริงไม่มากเท่าที่เคย รู้สึกท่านรัฐมนตรีต่าง?ก็ทำหน้าเหรอว่าจริ?น้ำนั้นน้อ?น้ำไม่น้อย น้ำลงม?ฝนลงมา ไม่น้อ?แต่ไม่มากเท่าที่เค?มาสองสามวันนี้เท่านั้นเอ?มีคนที่เขารู้เรื่องน้ำ เขามาบอกเออจริ?ปีนี้ที่ลงมา น้?น้ำที่หล่นมาจากฟ้า น้อยกว่าปี 38 น้อยกว่าจริง?

เราก็พูดเพราะว่ามีประสบการณ์ว่?จำได้ว่า น้ำเมื่อปี 38 มีมากจริงๆ แต่น้ำลงมาไม?ไม่มากเท่า ปีนี้ไม่มากเท่าป?38 พึ่งมาบอกว่าจริง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มาดู เกี่ยวข้องกับน้ำลงมา น้ำลงมาน้อยกว่าป?38 เราก็ดีใจที่พูดไม่ผิ?แต่ว่าปีนี้ร้ายแรงกว่า เพราะว่าบริหารน้ำไม่ดี คำว่าบริหารน้ำนี่หมายความว่า ถึงเวลาจะปล่อยน้ำลงไ?ถึงเวลาที่จะต้องกักน้ำไว?ไม่ท?ปีนี้ถ้ากักเอาไว?หรือปล่อ?ในเวลาที่ถูกหลัก ถูกจังหว?ก็เชื่อว่าไม่ท่วมเท่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี?

แต่ยังไม่ช้าเกินไป อีกสองสามวันข้างหน้านี?จะเป็นเวลาที่จะต้องบริหารน้ำให้ดีขึ้?วันนี้ ที่เอารถนี่ม?ไม่ใช่ เข็นรถว่าสนุกๆ ในนี้ม?มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสองสามวันข้างหน้านี?น้ำจะมากแค่ไหน น้ำจะขึ้นล?มากกว่าป?38 แต่ว่าที่ดูในปีนี้ แก้ไขได้ คือบริหารน้ำให้ไม่ท่วมได?เพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่สมัยใหม?ที่จะทำให้น้ำลดลงไ?หายไ?ได้ดีกว่าป?38 ปีนี้หลายแห่งที่จะทำได?โดยเฉพาะที่แม่น้ำเจ้าพระยานี่เอง ตรงปลายแม่น้ำเจ้าพระยา น้?ถึงเวลาน้ำขึ้น ก็กั้นเอาไว้ ไม่ให้น้ำมันขึ้นมาท่วม

จุดนี้พูดถึง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ถึงเวลาปล่อย ก็ปล่อยได้ อันนี้ และโดยเฉพาะแห่งเดียวที?เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว คือที่ พระประแด?ที่มีอุปกรณ์ที่เวลาน้ำขึ้น กักเอาไว?แล้วก็เวลาน้ำล?ปล่อยให้ลง คือที่คลอง นี?นี่แก่จำไม่ได้แล้ว คื?ชื่อ คือที่ ที่ตรง มีได้ทำโครงการ ได้ทำโครงการที่จะปล่อยน้ำออกไปได?เวลาน้ำล?แล้วก็เวลาน้ำขึ้นก็ปิดเอาไว้ ตรงนั้นคลอ?600 เมตรเท่านั้นเอ?ถ้าเปิ?มันก็ทะลักเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระย?ถ้าปิด น้ำจะอ้อมไ?ถึงคลองเตย อ้อมไป อันนี้ วิธีที่จะบริหารน้ำให้ด?ก็วิธีที่ทำให้ทราบว่?เวลาไหนน้ำกำลังขึ้?ปล่อยให้ออกไ?อ้อมไปที่ทางคลองเต?กว่าจะถึงตรงปลาย น้ำก็ล?พอน้ำขึ้นเป็นเวล?แล้วน้ำลงเป็นเวล?

แต่ว่าเวลาน้ำขึ้?มันมีเวลาของเข?กรณีนี้มีอยู?ที่เขียนเอาไว้ ว่าขึ้นเวลานั้นๆ สูงขึ้นม?2 เมตร 2 เมตรกว่า เวลาน้ำล?น้ำเขาก็ลง ลงไป ทำให้เป็นจังหว?ถ้าไม่ได้จังหว?เปิดประตูน้ำเวลาน้ำขึ้?มันก็ทะลักเข้ามา ก็เข้ามา อาจจะท่วมได้ น้ำอาจจะขึ้นไปสูงกว่?2 เมตร น้ำมันขึ้น ขึ้น 2 เมตร 2 เมตร 20 2 เมตร 30 แต่ว่าถ้าเราปิดในเวลานั้?น้ำก็ไม่ ไม่ทะลักมาใน ในถน?ใน ในกรุงเทพฯ เวลาน้ำล?เราก็ปล่อยออกม?ก็หมายความว่?ต้องให้ถูกต้อง และมันเป็น มันเป็นเวล?ถ้าทำเป็นเวลาแล้วน้ำไม่ท่วมกรุงเทพ?เดี๋ยวนี้กรุงเทพ?ก็ต้องท่วม แต่ว่าถ้?ถ้าไม่ทำให้ถูกต้อง ถูกเวล?ถ้าฝนตกมาด้ว?ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะฝนต?แต่ว่ามีฝนตก น้ำท่ว?แต่ถ้าน้ำท่วมรถแล่นไปก็จมน้ำ

ฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่ไม่ได้ทำหน้าที่ แต่ตอนนี้เขาคงทำ เพราะว่าบอกเขา บอกเขาทำให?ปล่อยน้ำเวลา เวลาน้ำมันลง น้ำขึ้นก็กักเอาไว้ มีทุกอย่างเดี๋ยวนี?นี่แห่งเดียวที?ที่มีอุปกรณ์อยู่แล้ว ที่อื่นก็ควรจะทำ บอกมาหลายปีแล้?ทำ แถวสมุทรสาคร ควรจ?ควรจะทำได้ แต่ก็ต้องลงทุน ลงทุนไม่ใช่น้อ?ข้อสำคัญต้องลงแร?ตามคลองชายทะเลก็เคยม?เมื่?9 ปี เมื่อป?38 นั่นแหละ ส่งองครักษ์ไ?ไปดู ไปดู โดยมากก็ต้องเป็นตอนกลางคืน ก็ไปไป เห็นคนเขานอนหลับสบายที่ชายทะเล แล้วก็ พวกที่ไปนี?ก็ไปทักทาย บอกว่า เปิด ควรจะเปิ?จะเปิดไห?เขาบอกว่?ถ้าเขาไม่ได้บอกให้เปิด ก็ไม่เปิ?ปิดหรือเปล่า ปิ?เขาไม่ได้บอกให้ปิด ก็ไม่ปิด น้ำก็ทะลักเข้ามาก็ท่วม ท่วมในคลอง คลองก็มาท่วมใน ในกรุง จากชายทะเล

แต่ถ้าทำถูกจังหวะน้ำไม่ท่ว?ตอนที่ทำ ทา?ทางฝ่ายกทม. นั้นก็ต้องดู แต่ไม่รู้เรื่อ?ว่าควรจะเป็นอย่างไ?คนที่ชายทะเล ที่ดูแ?ที่นอนสบาย เขาบอกว่?คุณมาจากไห?รู้ได้อย่างไ?รู้เรื่องได้อย่างไ?น้ำมันขึ้นจริง?นะ เขาก็นึกว่?มาทำไมมาบอ?รู้ว่าขึ้นทำไมไม่ปิด ทำไมรู้ว่าลงไม่เปิ?เขาก็ถาม คุณมีตำแหน่งอะไร เขาบอกเป็นนายพ?เป็นนายพลมาจากไห?มาจากในวัง ก็เลยชักจะรู?เข้าใจว่ารู้เรื่อง ทำไมรู้เรื่องอย่างนี?เขาก็เชื่อ แต่ว่านายไม่เชื่?นายผู้ใหญ่ต่าง?น่?เขาไม่ได?ไม่ได้สั่งว่าเวลานั้?เวลานั้น ต้องเปิดต้องปิ?ที่ต้องเปิดต้องปิดเวลานี?วิกา?ก็เพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยไหล

น้ำขึ้นน้ำลง ท่านเป็นทหารเรือ ผู้ที่เป็นทหารเรือ ก็รู้เรื่องว่าน้ำขึ้นลงเวลาไหน ก็ต้อง ต้องรู?น้ำขึ้?น้ำล?แล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำท่วม แต่นี่ ไม?ไม่ทุกข์ ตัวเขานอนสบา?ไม?ไม่ทุกข์ แต่ว่าคนที่อยู่ข้างในนั้นทุกข์ ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีเวลาที่จะแก้ไข ไม่อย่างนั้นถึงปีใหม่ก็น้ำก็ท่วมอี?ก็เลยบอกว่าถ้าท่านที่มีหน้าที่ไป ไปดู ไปดูว่าจะต้อ?ไม่ใช่ ไม่ใช่คนที่ใ?ในพระนคร แต่ว่า เห็นประโยชน์ของการสกัดน้ำไม่ให้ขึ้?ไม่ให้ น้ำไม่ให้กักอยู่ในข้างใน ก็ไปดู

ที่ไ?เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์นี?สมเด็จพระเทพ?ไป ไปดู แต่มืดนะ มืดแต่ว่าเราต้องไป ตอนที่มื?เพราะมัน เขาไม่เห็น แต่ก็อย่างไรแล้วน่าจะไ?ทีนี้งานข้าพเจ้าหมดแล้?2 วั?3 วันนี้ น่าจะหมด ก็จะ จะไปดู กระเพล?แล้วก็ไป แล้วกระเผล?ก็ไป ก็ไปดู ไปดูชายทะเ?ว่าเป็นอย่างไร เพราะว่ายังจำเป็นที่จะดู แต่ว่าจนถึงเดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้าไปไม่ได้ ไม่ไหว ปวดหลั?ก็เลยถึง ไม?ไม่ได้ไป แต่ที่ ที่ไปดูก็ม?สมเด็จพระบรม?สมเด็จพระเทพ?ก็ไป แต่ว่าบอกว่ายังไม่รู้เรื่องว่า ควรจะเปิดปิดยังไ?เพราะว่ามันต้องม?มีตา?ตามเวลาให้เหมาะส?ให้ถูกต้อง แต่ตอนนี้ก็คงจะค่อยยังชั่ว

ทางชลประทานเขาบอ?ปลายปีก็หมดแล้?ปลายปียังมีอีกเดือ?ที่จะขลักขลักในน้ำ แล้ว แล้วฝนก็ยังล?ฉะนั้นก็ ให้ทำให้ถูกต้อ?ก็เชื่อว่า จะดี จะไม?ไม่ช้าเกินไป นี่คงนึกทำไม จวนจะหมดฤดูกาลแล้ว ถึงมาพูด แต่ว่ามาพูดเพราะว่?ที่ผ่านมาพูดไม่มีใครได้ยิน เพราะเสียงมันแหบ วันนี้ได?ได้ใช้ยาผีบอ?อันยาผีบอกนี?พลตรีเป็นคนปรุงให้ ก็ จิบไ?จะจิบต่อไป อ้าวเขาเอาไปแล้ว ไม่รู้ จะต้องจิบทีละนิด วันนี้เสียงนับว่าด?ได?ได้แจ้งให้ทราบว่?จะต้องทำอะไรสำหรับไม่ให้น้ำท่ว?แต่ว่าการที่พูดแล้วก็ไม่ได้พูดมา?เพราะว่า เพราะว่า คนพูดมากเกินไปน้ำท่วมทุ่?ก็กลัว กลัวว่าเดี๋ยวน้ำท่วมทุ่ง ตลอดเล?อ่างทองลงมาถึง ถึงนนทบุรี ถึงในกรุ?น้ำไม่ท่วมทุ่ง คนพูดมากเกินไป คนพูดมากจนกระทั่งน้ำท่วมทุ่ง ทุ่งนา ท่วมหม?เล?ไม่ค่อยอยากพูดมากเกินไ?พูดมากแล้ว เรื่องอื่น?ก็ไม่สำคัญ

เรื่องอื่น?ที่จะพูด เราเอาไว้ปีหน้?ปีหน้าน้ำไม่ต้องท่วมทุ่ง เพราะว่านายก?ไม่อยู่แล้?ไม่รู้ว่าปีหน้าจะไม่อยู่ อาจจะอยู่ก็ได้ พูดอย่างนี้เดี๋ยวฝรั่งเขาหาว่า The King สั่ง สั่งนายก?ขึ้นมา ไม?ไม่สั่?สั่งไม่ได้ พล.?สุรยุทธ์ ใครจะมาสั่งให้ทำอะไร สั่งไม่ได้ เพราะว่าท่านแข็ง ท่านแข็ง แล้วก็ท่านก็ไม?ไม่ได้ทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้า เป็น เป็นคนที่มีหลั?มีเกณฑ?ดังนั้นก?ปีหน้านี?สั่งอะไรไม่ได้แล้ว ปีหน้าท่าน ท่านก็สบาย ไม่ต้อ?ก็แสดงให้เห็นว่าทำอะไรที่ด?เรียบร้อ?ก็เชื่อว่าจะทำสำเร็จ เรียบร้อ?ฉะนั้น คงมีบางอย่างที่ทำแล้?รู้สึกไม่แน่ใจว่าทำถูก หรือไม่ถูก แต่อย่างไรก็เชื่อว่า ทำด้วยความตั้งใจดี ทำด้วยความตั้งใจแน่วแน?ก็คงต้องผ่านอีกป?ที?ที่ว่า ข้ามปี

ฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดมา?เพราะว่า ถ้าพูดมากก?เปล่าประโยชน?อย่างนี้ต่อไ?เชื่อว่าการปกครอ?ก็จะได้ทำประโยชน?ได้ทำระดับตัวอย่างแล้ว แต่ถ้าคนไม่เอา ไม?ไม่ดูตามตัวอย่าง บอกว่าที่ทำนี่โคมลอย ก็ช่างหัวเขา เข?คนที่ตำหนิติเตีย?ไม่เชื่อว่าทำด้วยควา?คนที่ทำด้วยความตั้งใจด?ไม่มีผลประโยชน์ของตั?เป็นของที่สำคั?แต่อย่างไรก็ตา?เชื่อว่าถ้าทุกคนที่มีตำแหน่งที่สำคัญ ต้องทำด้วยความตั้งใจดี ทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริ?ก็เชื่อว่าบ้านเมืองจะผ่านพ้นอันตรายได้ ต้องเข้าใจด้วยว่าทำไ?ทำไมต้องพูดอย่างนี?ที่พูด เพราะว่าคนที่ทำมีความตั้งใจดีด?

แต่มีคนที่ไม่ด?ไม่มีความตั้งใจดีก็ม?หรือถ้ามีแต่ตั้งใจดี แต่ไม่ ตั้งใจดี ไม่รู้เรื่อง ก็อาจจะเสียหายได?ดังนั้นก็หวังว่า ทุกคนที่มีหน้าที?จะได้ทำตามหน้าที?จะได?อายุ 80 ทีนี้สบายใ?คืออาย?80 นี?พี่สาวนี่เคยบอกว่า ถึงเวลาอาย?80 ไม่ไหว ท่านอายุ 84 ก็เหนื่อ?ท่านไม่ค่อยสบายเดี๋ยวนี้ ก็เลยต้องพูดถึงท่า?ขอให้ท่านสบา?และมีควา?มีความสำเร็จในการรักษาตั?ถ้าเดี๋ยวนี้เข?คนที่ม?เป็นผู้ใหญ?เหลื?ข้าพจ้าเหลือคนเดีย?คือพี่สา?คนอื่นก็ไม?ไม่เป็นผู้ใหญ่แล้ว

แล้วก็ที่ท่านมาให้กำลังใจอย่างนี?ก็เชื่?จะทำให้ข้าพเจ้าทำงาน ทำการต่อไปได?เดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่า คนที่มานั่งที่นี่เด็กๆ ทั้งนั้น ก็ถือว่าเด็ก?ทั้งนั้น นอกจากแถวนี้ แก่ๆ ทั้งนั้น แถวนี้แก่ๆ ทั้งนั้น แต่ส่วนมากก็ ก็เด็กกว่าเร?ประหลาดที่สุดไม่เคยนึก มีคนเดียวที่แก?คนเดียวที่แก่กว่?แต่ว่าท่าน ท่านก็ไม่ยอมแก?ไม่ยอมใช่ไหม ไม่ยอมแก?ก็เลยนึกว่าคนที่ คนที่แก่ แต่ไม่ยอมแก่ ทำงานเข้มแข็งก็ด?ทางนี้ก็มี ที?ที่แก่แต่ไม่ยอมแก่ ฉะนั้นก็ หวังว่าทุกคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ?ด้วยความรู้ตัวว่าทำงาน ด้วยความแก่ที่ดีให้สำเร็?มีความสำเร็จ

ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ ในงานของคนแก?แต่ว่างานที่ถูกต้อ?คนที่ทำไม่ถูกต้องไม่ได้ไม่ให้พ?ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็?ในงานการของคนแก่ เพื่อให้ส่วนรวมได้สามารถ ที่จะปฏิบัติเป็นผลดี อย่างนี่ นี?คนแก?เขาก็ถือว่าเขาก็แก?แต่ก็ทำงานด้วยความตั้งใจ ก็ขอให้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยทุกประการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารท ี่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑๐๔๘๖.

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 10 January, 2007 3:05 PM