พระบรมราชวโรกาสพระราชทานให้คณะทูตานุทู?และผู้แทนฝ่ายกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำป?๒๕๔๙
 
 


***

เมื่อวันที??ธันวาค?๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จล??ศาลาดุสิดาลั?สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธ?เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร?พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้?พัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน?และพระเจ้าหลานเธ?พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต?พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและผู้แทนฝ่ายกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไท?เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำป?2549 ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส ความว่?

“ขอขอบใจเป็นอย่างมาก ที่กล่าวแสดงความนิยมชมชอบในการปฏิบัติงานพัฒนาต่างๆ คนไทยนั้นมีจิตสำนึกอยู่ทั่วกัน ว่าตนเองมีภาระหน้าที่มากมายที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติบ้านเมือง ในการนี้ เราถือหลักที่จะต้องขวนขวายช่วยตัวเองตามแนวทางของเร?ซึ่งเราได้พยายามกระทำอย่างดีที่สุด ตามกำลังที่มีอยู?พร้อมกันนั้น เราก็ทราบตระหนักเป็นอย่างด?ในน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีของมิตรประเท?จึงมีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วหน้?ที่จะจรรโลงรักษาสัมพันธไมตรีอันดีนี้ไว้ทุกเมื่?ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นว่า มิตรภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตจริงใจนี?เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชาติทั้งปวงเข้าใจกั?และเกื้อกูลให้โลกมีสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไป”

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Tuesday 6 February, 2007 9:31 PM