พระราชดำรัสพระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงค?เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 


***

เมื่อวันพุธที่ ?ธันวาค?๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๐๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูศักดิ์ไชยสิทธิ?ประตูราชสำรา?รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่อัฒจันทร์ทิศตะวันออกชั้นในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท จากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดยลิฟต์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ยังพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัต?/p>

เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงฉลองพระองค์ครุยเสร็จแล้?เสด็จลงจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ทางบันไดมุขด้านทิศตะวันออก ไปทรงยืนเข้าเฝ้าฯที่พระแท่นหน้ามุขเด็จพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท จากนั้นในเวล?10.30 ? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จออกท้องพระโรงหน้า พระที่นั่งจักรีมหา ปราสาท แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็? ออกมุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สมเด็จพระนางเจ้า?พระบรมราชินีนา?ทรงเฝ้าฯหน้าแถวพระบรมวงศานุวงศ?ชาวพนักงานกระทั่งมโหระทึ?ประโคมแตรฝรั่ง ทหารกองเกียรติยศ ?เหล่าทัพ ถวายความเคาร?แตรวงบรรเลงเพล?สรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากา?และตำรวจ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายล?๒๑ นั?/p>

หลังจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศ?นุวงศ์ ความว่?

"ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อ?ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ?มีความปีติปราโมทย์ล้นประมาณที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุคร?80 พรรษ?และได้เห็นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?มีพระพลานามัยสมบูรณ์ ผ่านพ้นโรคาพาธทั้งปว?มาโดยสวัสด?ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระบรมราชสมภพในพระบรมราชจักรีวงศ?อันเป็นอัครขัตติยชาต?ผู้ทรงพระเจริญด้วยพระปรีชาญา?และเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันบริสุทธิ?/p>

เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไท?ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติพระองค์และปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกสวัสดิ์ของประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระขันติธรรมอย่างยิ่งยว?พระราชกรณียกิจทั้งนั้นได้ยังประโยชน์ให้เกิดแก่อาณาประชาราษฎร?และชาติไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศา?พระจริยาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงเป็นบรรทัดฐานอันประเสริฐที่ข้าไทยควรน้อมนำไปประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดศุภผลเป็นความดี ความเจริญแก่ตน ?แผ่นดินไทย

ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีโชควาสนาอย่างยิ่งที่เกิดมาเป็นคนไทยภายใต้พระบุญญาธิการบารมี ได้รับพระมหากรุณาชุบเลี้ยงให้มีความสุขความเจริ?และมีเกียรติเป็นที่เชิดช?ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าสำนึกรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยกตัญญูกตเวทิตาจิ?ในมหามงคลสมัยพิเศษนี?จึงขอถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยความจริงใจว่?ข้าพระพุทธเจ้าจะตั้งตั?ตั้งใจให้เที่ยงตรง มั่นคงอยู่ในความสัตย์สุจริ?และความสมัครสมานสามัคค?โดยไม่มีอคติครอบงำ จะอดทนอดกลั้?มุ่งมั่นปฏิบัติภาระหน้าที่ที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ทั่วถ้ว?เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความมั่นคงปลอดภัยของชาต?ศาสน?และจะประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ จะละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้น เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุ?และรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

กับขอพระราชทานตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรชัยมงค?ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์ จงพร้อมกันอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเกษมสุข ปราศจากมลทินทุกข?และพยาธิภั?มีพระราชประสงค์จำนงใดที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติ และประชาชน ขอจงสำเร็จศุภผลดังพระราชหฤทัยจำนงทุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช?quot;

หลังจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นไปทรงยืนเฝ้าฯที?แถวพระบรมวงศานุวงศ??ท้องพระโรงหน้า พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ต่อมาพ??สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแ?แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหา?พลเรือ?และราษฎรทุกหมู่เหล่า ความว่?

"ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อ?ข้าพระพุทธเจ้า พล.?สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ในนามคณะรัฐมนตรี ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรว?และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น ในท่ามกลางมหาสมาคมของปวงชนชาวไทยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชน?พรรษ?80 พรรษ?5 ธันวาค?2550 นี?/p>

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นสมเด็จพระบรมธรรมมิกมหาราชาธิรา?ผู้ทรงเป็นพระพลังแห่งแผ่นดินทรงไว้ซึ่งพระราชจริยานุวัตรอันสุดประเสริ?และพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศ น้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณ?ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อขจัดทุกข์ยากน้อยใหญ่ผดุงพสกนิกรร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน ทรงนำความเจริญวัฒน?และความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนแผ่นดินไทยทุกภูมิภาค รวมทั้งทรงปัดเป่าวิกฤติการณ์นานัปการให้ผ่านพ้นได้อย่างน่าอัศจรรย?ตลอดกาลเวลาที่ผ่านมา พส?นิกรทั้งปวงล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงงานหนั?เพื่ออาณาประชาราษฎร์ และเพื่อบ้านเมืองนับตั้งแต่ทุกคนยังเยาว์วัยตราบจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ยังทรงพระกรุณาทรงงานเพื่อแก้ปัญหาของพสกนิกรทั่วประเทศ ไม่เคยแปรเปลี่ยนแม้ในยามที่ทรงพระประชวรก็ยังทรงห่วงใ?เอื้ออาท?พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรผู้ประสบปัญหาต่า??ตลอดเวลา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได?พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการยิ่งใหญ่ที่ทรงพัฒนาประชากรและประเทศให้ก้าวหน้?รุ่งเรือ?และพระอัจฉริยภาพส่วนพระองค์ในศาสตร์และศิลป์ต่า??รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์สิ่งต่าง ?อันทรงคุณค่า เอื้ออำนวยประโยชน์ทั้งแก่พสกนิกรชาวไทยและชาวโล?เช่น กังหันน้ำชัยพัฒน?พลังงานทดแทนไบโอดีเซ?ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย?เป็นต้?เป็นที่แซ่ซ้องสดุดีทั่วไ?ทั้งในนานาประเทศทั่วโล?ซึ่งต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเทิดพระเกียรติคุณเป็นจำนวนมาก

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ประจักษ์อย่างถ่องแท้ว่?ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมิเพียงเป็นสมเด็จพระบรมธรรมมิกมหาราชาธิราชของชาวไทยเท่านั้น หากทรงเป็นประดุจดวงพระประทีปแห่งมวลมนุษยชาติด้วยเนื่องในมหามงคลอันพิเศษสุดนี?ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอร่วมจิตพร้อมน้อมตั้งสัจจะวาจ?ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า จะซื่อสัตย?จงรักภักดีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?และพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกเมื่?จะยึดมั่นประพฤติตนเป็นคนดีของแผ่นดิน

และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สากล พร้อมทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนา?ทรงพระเกษมสำรา?พระพลานามัยสมบูรณ์ สรรพโรคาพยาธิปราศร้างห่างไกลพระองค?มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ์สมดังพระราชหฤทัยปรารถนา พระเกียรติคุณเกริกกำจายทุกทิศานุทิ?สถิตสถาพ? ไพบูลย์ในสิริราชสมบัติ เป็นมิ่งขวัญของอาณ? ประชาราษฎร์ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ ด้วยเกล้าด้ว? กระหม่อมขอเดชะ"

ต่อม?นายมีชัย ฤชุพันธุ?ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแ?แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต?ความว่?

"ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อ?ข้าพระพุทธเจ้านายมีชัย ฤชุพันธุ?ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในนามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความปลื้มปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้?ในศุภมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?80 พรรษ?5 ธันวาค?2550 อันเป็นวาระสำคัญพิเศษยิ่งอีกคำรบหนึ่งของพสกนิกรชาวไท?ด้วยเหตุว่?นอกจากจะดำรงพระชนมพรรษาเสมอด้วยพระชนมายุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้?ยังแสดงถึงความยั่งยืนไพศาลแห่งรัชกาลนับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราช สมบัติผ่านพิภพ เมื่อครั้งที่ขณะนั้นยังมีพระชนมพรรษาไม่ถึง 20 พรรษ?/p>

ตลอดเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณการุญภาพอันประเสริฐเปี่ยมล้นด้วยทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัฒน์ และสังคหวัตถ?ทรงเผยแพร่พระเกียรติแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และทรงเป็นศรีสง่าแห่งราชอาณาจักรไทยจนขจรขจายไปในสากลประเทศ ดั่งที่พระราชาธิบดีผู้แทนพระประมุขจากประเทศต่า??ทั่วโล?ได้ถวายราชสดุดีไว้ ?พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารเมื่อปีกลา?สำหรับข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพสกนิกรซึ่งล้วนเคยรับละอองแห่งพระมหากรุณาธิคุณโดยทั่วกั?ไม่ว่าเป็นส่วนบุคค?หรือส่วนรวมเห็นตรงกันยิ่งไปกว่านั้นว่า ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ผู้มีพระราชหฤทัยเที่ยงธรรม มีพระราชศรัทธามั่นคง และแตกฉานในธรรมปรัชญ?

ทรงพระปรีชาในการช่าง การชลประทา?แผนที่ ดนตร?กีฬา งานศิลปหัตถกรร?วรรณกรรม ทรงสนพระราชหฤทัยในนิติศาสตร์ รัฐศาสตร?เศรษฐศาสตร?ด้วยพระราชดำริที่จะทรงนำวิทยาการต่าง ?เหล่านั้นมาใช้แก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ให้บังเกิดความสงบร่มเย็น และความสมบูรณ์พูนสุข สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควรและพอเพียง ด้วยเหตุที่ทรงรักประชาชน ดังนี้พระราชฐานที่ประทับจึงมีแปลงทดลองทำนาข้าว โรงส?ปุ๋ย โรงงานทำนมผงอัดเม็?และแหล่งปฏิบัติการทดลองการระบายน้ำ การทำฝนเทียม การปลูกพืชทดแท?/p>

ตลอดจนผลผลิตนานาชนิดก่อนจะนำไปเผยแพร่แก่ประชาช?ห้องที่ควรประทับพักพระราชอิริยาบ?จึงเป็นที่ทรงงาน เวลาที่ควรทรงพระสำราญจึงเป็นยามที่มีพระราชดำริถึงโครงการน้อยใหญ่ในเรื่องน้?ดิ?การแก้ปัญหาน้ำท่วม และการจราจ?พสกนิกรชาวไทยตระหนักแท้ซึ่งสิ่งเหล่านี?ดังที่เห็นผลอยู่รอบตัว และถ้วนทั่? ทุกพื้นที่ อีกทั้งประจักษ์ด้วยความตื้นตัน ดังที่เมื่อครั้งที่อยู่ระหว่างทรงพระโทมนัสในการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนี ก็ยังมีพระมหากรุณาทรงห่วงใยในปัญหาจราจรของชาวกรุงเทพมหานคร และทันทีที่เสด็จออกจากโรงพยาบาลในการรักษาพระอาการเมื่อเร็ว ?นี?ก็มีพระมหากรุณาตรัสถึงโครงการของกองทัพเรือแก่ผู้เกี่ยวข้อง และทรงงานทั้งปวงดุจเดิ?โดยเฉพาะการทรงลงพระปรมาภิไธยในเรื่องต่าง ?เพื่อไม่ให้กระทบราชการบ้านเมือ?นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณประเสริฐสุดจะพรรณนา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษ?ข้าพระพุทธเจ้าในนามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนปวงชนชาวไท?ขอตั้งจิตปรารภความมีไมตรีจิต และสมานฉันท์ ประกอบกรรมดีด้วยสัมมาสติ และสัมมาทิฐิ ถวายเป็นราชสักการะ และขอถวายสัจวาจาว่?จะเทิดทูนปกปักรักษาพระบรมเดชานุภาพในทุกทาง ในวาระมหามงคลอันประเสริฐนี?ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทา?พระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ?ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย?ได?โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ?เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำรา?ดำรงอยู่เป็นหลักรวมใจแห่งชาติไทยตราบกาลนานนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช?quot;

ต่อมานายวิรั?ลิ้มวิชั?ประธานศาลฎีก?เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแ?แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนข้าราชการตุลากา?ความว่?

"ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อ?ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรัช ลิ้มวิชั?ประธานศาลฎีก?ในนามของข้าราชการฝ่ายตุลาการที่ปฏิบัติราชการสนองพระเดช พระคุณภายใต้เบื้องพระยุคลบาท ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความจงรักภักดีปีติโสมนัส เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษ?5 ธันวาค?2550 ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และทรงสถิตอยู่ในดวงหทัยของประชาราษฎร์ตลอดม?/p>

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นพระประมุขของประเทศผู้ทรงธำรงอยู่ในราชนิติแห่งธรรมิกราช?เพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัฒน์ และสังคหวัตถุโดยครบถ้ว?ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อผลประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยแล?ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตลอดเวลาอันยาวนานที่ทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัต?พระมหาบารมีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกแผ่ไพศาล บำบัดทุกข์ และบำรุงสุ?แก่พสกนิกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศบังเกิดความร่มเย็?เกษมศานต?แก่ทวยนครทั่วหน้?จึงทรงเป็นขัตติยราชแห่งธรรมที่ประชาชนเคารพเทิดทู?และศูนย์รวมของชาติที่ผูกพันสมานใจกายของทวยราษฎร์ให้เกิดพลังยิ่งใหญ่ที่จะสร้างสรรค์จรรโลงไทยให้ยั่งยืนวัฒนา

ในงานด้านศาลสถิตยุติธรรมใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงไว้ซึ่งความรอบรู้ในธรรมศาสตร?และรัฐศาสตร์อย่างประเสริ?ได้พระราชทานพระราชดำรัสพระบรมราชวิจารณญา?และพระบรมราชวินิจฉัยหลายประการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภา?และพระปรีชาสามารถในปัญหา ต่าง ?ด้านกฎหมายเป็นอย่างด?โดยเฉพาะพระราชปณิธานสำคัญในการพิทักษ์รักษา และส่งเสริมความยุติธรรมของประเทศให้รุ่งเรืองสมควรแก่กาลสมั?มีพระราชประสงค์ให้ศาลยุติธรรมเป็นหลักประกันความปลอดภัย และความเที่ยงธรรมแก่ประชาช?/p>

อีกทั้งทรงแนะนำตักเตือนเหล่าตุลาการให้ดำรงตนอยู่ในแนวทางที่ถูกที่ควร เพื่อให้กฎหมายคงความศักดิ์สิทธิ์ มีประสิทธิภาพและสร้างศรัทธาในสังคมโปรดพระราชทานปรัชญาแห่งสัจจะ ให้นักกฎหมาย และตุลาการคำนึงถึงครรลองแห่งการรักษาความเป็นธรรมแห่งกฎหมาย โดยมิให้อาศัยเฉพาะตัวบทกฎหมายหรือหลักวิชาการในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้?หากต้องผสมผสานด้วยคุณธรร?และความรอบรู้ในสภาวะวิถีชีวิตของปวงชนตามสมัยด้วย จึงจะสามารถธำรงความยุติธรรมให้เกิดแก่พสกนิกรโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งจะนำประเทศให้พัฒนาสู่ความสมบูรณ์และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงอย่างยั่งยืน

ข้าพระพุทธเจ้าบรรดาข้าราชการฝ่ายตุลากา?ผู้ปฏิบัติงานในพระปรมาภิไธ?ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได?และขอตั้งสัตย์ปฏิญาณด้วยดวงจิตอันมั่นค?ด้วยความสวามิภักดิ์จงรักภักดีว่า จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณในอันที่จะประสิทธิ์ประสาท ความยุติธรรมให้แก่ปวงชนด้วยความเที่ยงธรร?และสุจริตธรรมอย่างเต็มกำลังความสามาร?ในมหาสมัยอันเป็นมิ่งมงคลนี?ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงค?ขอพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชทุกพระองค?และอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐ ได้โปรดอภิบาลบำรุงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระสุข ภาพพลานามั?พระชนมพรรษายิ่งยืนนา?ทรงพระเกษมสำราญเพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชั?สถิตสถาพรในรัตนราไชยศูรย์ยั่งยืนตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช?quot;

ภายหลังประธานศาลฎีกาถวายพระพรชัยมงคลเสร็?ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ถวายความเคาร?แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริ?พระบารมี จบเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบา?ในมหาสมาคมถวายความเคารพพร้อมกั?/p>

หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบา?ความว่?

"ข้าพเจ้ามีความปีติ ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิ?ขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิ?และความหวังด?ขอทุกท่านจงได้รับพรและไมตรีของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปรกติสุขอยู่ได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของ ประเทศ และคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานปรองดองกันด?และรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกั?ความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคน ที่มีความสำนึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ด?ให้ประสานสอดคล้องกันนี?จัดเป็นความสามัคคีอย่างหนึ่ง คือความสามัคคีในชาติ ทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าว ประโยชน์และความสุขจะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้ง แก่ส่วนตัว และส่วนรวม ประเทศชาติของเรา จะสามารถรักษาความเป็นปรกติ มั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาให้รุดหน้าไปได้ดังปรารถน?/p>

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่าน ให้ปราศจากทุกข?ปราศจากภัย และอำนวยสุขสวัสด?สวัสดิ์พิพัฒนมงค?ให้สัมฤทธิ์แก่กันทุกเมื่อไ?quot;

โดยภายหลังพระราชดำรัสจ?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระนางเจ้า?พระบรมราชินีนา?และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯไปทรงยืนเบื้องซ้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม?พล.? สุรยุทธ์ กล่าวนำผู้ที่เข้าเฝ้าฯ เปล่งเสียง "ทรงพระเจริ?3 ครั้?quot; เสียงดังกึกก้อ?โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ขวาทักทายผู้ที่มาเข้าเฝ้าฯด้ว?จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จฯไปประทับพักพระราชอิริยาบ??พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ

ต่อมาในเวล?12.00 ? พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช?สยามมกุฎราชกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ?เสด็จลงจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดยลิฟต์ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โดยตลอดสองข้างทางเส้นทางที่ขบวนเสด็จฯผ่า?ประชาชนทั้งชายหญิง เด็ก หนุ่มสาว คนชร?ที่พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองถือธงตราสัญลักษณ์-ธงชาตินับแสนคนที่เฝ้าฯต่างรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเปล่งเสียงแซ่ซ้องถวายพระพร "ทรงพระเจริ?quot; ตลอดเวลาที่ขบว?รถยนต์พระที่นั่งผ่าน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนา?ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิก?สร้างความปลาบปลื้มแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่?/p>

วันเดียวกั?เวลา 16.30 ? สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช?สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธ?พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภ?และพระเจ้าหลานเธ?พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน?โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังศุโขทัยไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศร?เทียบรถยนต์พระที่นั่งประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก่อนจะเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบส?สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช?สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษ?ผ้าไตรและย่า?แด่บรรพชิตจีนและเวียดนาม เสด็จฯเข้าพระอุโบส?ทรงจุดเทียนพระมหามงค?เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิล?ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิล?ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาลั?ธูปเทียนท้ายที่นั่งบูช?/p>

จากนั้นพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกรา?แล้วทรงถวายพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษ?แด่พระสงฆ์ที่จะเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม?แล้วเสด็จฯไปทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสนะสงฆ?พระสงฆ์สวดนวัคคหายุสมธัมม์ และทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดาบนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลาง จากนั้นพระองค์เสด็จฯลงจากพระอุโบสถ ข้าทูลละออ?ธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้า ฝ่ายใน เข้าเฝ้าฯสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ?ชานพระอุโบสถ แล้วเสด็จฯจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ต่อมาในเวล?17.30 ? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศร?ประตูพิมานไชยศรี รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จฯเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า?ประทับพระราชอาสน?แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อาลักษณ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ
แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช?สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนหิรัญบั?พัดย?ผ้าไตร เครื่องประกอบสมณศักดิ์ แด่รองสมเด็จพระราชาคณะ และทรงประเคนสัญญาบัต?พัดย?แด่พระสงฆ์ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม?จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?พระราชทานสัญญาบัตรฐานันดรศักดิ์แก่พราหมณ์ประจำพระราชสำนั?ทรงหลั่งทักษ?โณทก ทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นมหาเศวตฉัตร เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นมหาเศวตฉัต?ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปพระเคราะห์ที่โต๊ะหมู?ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัต?/p>

หลังจากนั้นเสด็จฯไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?80 พรรษ?แด่สมเด็จพระพุฒาจารย?ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แล้วทรงประทับพระราชอาสน์ที่เดิ?แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช?สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกฯ แด่สมเด็จพระราชาคณ?แล้วทรงยืนประเคนพัดรองที่ระลึกฯแด่รองสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ ซึ่งจะเดินวนมารั?81 รู?ทรงศีล โดยสมเด็จพระพุฒาจารย?พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต?เมื่อถึงบทเสกทำน้ำพระพุทธมนต?ทร?จุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่?เสด็จฯไปทรงประเคนครอบพระกริ่งแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ แล้วประทับพระราชอาสน์ที่เดิม

ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จฯลงจากพระที่นั่งฯ ประทับพระเก้าอี้ที่เดิมเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จ?ถวายดิเร?ถวายพระพรล?ออกจากพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัต?ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?พร้อมด้ว?สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช?สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษ?เสด็จฯกลับ

โดยตลอดสองข้างทางเส้นทางที่ขบวนเสด็จฯผ่า?ประชาชนทั้งชายหญิง เด็ก หนุ่มสาว คนชร?ที่พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองถือธงตราสัญลักษณ์-ธงชาตินับแสนคน ที่เฝ้าฯ แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาในช่วงค่ำแล้ว ต่างรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเปล่งเสียงแซ่ซ้องถวายพระพร "ทรงพระเจริ?quot; ตลอดเวลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนา?ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรสร้างความปลาบปลื้มแก่เหล่าปวงชนชาวไทยที่ไปเข้าเฝ้าฯเป็นอย่างยิ่?/p>

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถามประชาชนที่มาเข้าเฝ้าฯนั้นพบว่าส่วนหนึ่งที่เป็นคนวัยกลางคนขึ้นไปจะเดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยมีความตั้งใจจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?โดยมีการมาจับจองพื้นที่เข้าเฝ้าฯตั้งแต่ช่วงค่ำของคืนวันที่ 4 ??ที่ผ่านม?และส่วนหนึ่งเป็นคนกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่ต่างพร้อมใจกันมาในแบบครอบครัว มาร่วมจับจองพื้นที่เข้าเฝ้าฯในช่วงเช้าของวันนี?โดยทุกคนต่างมีความตั้งใจเดียวกันว่าจะขอเข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ?พระบรมราชินีนา?และพระบรมวงศานุวงศ?ทั้งในการเสด็จฯช่วงเช้าและในช่วงเย็น เพราะถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้มีโอกาสเช่นนี้

สำหรับพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษ?5 ธันวาค?2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ?มุขเด็?พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท นับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค์ ก่อนหน้านี?พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หั?เสด็จออกมุขเด็?พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยคำว่า สีหบัญชร หมายถึ?หน้าต่างสำหรับพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกให้ประชาชนเฝ้า?ในโอกาสสำคัญ หรือใช้ในการว่าราชกา?ส่วน มุขเด็?คื?ส่วนหน้ามุขที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารมีขนาดใหญ่กว่า เช่น มุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสา?หรือมุขเด็จพระที่นั่งจักรีมหาปราสา?/p>

ทั้งนี?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ?สีหบัญชรมาแล้ว 5 ครั้?อาทิ เสด็จออกสีหบัญชร ?พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสา?พระบรมมหาราชวั?เมื่??? 2499 เสด็จออกสีหบัญชร ?พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอ?ซึ่งแต่ละครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ด้วยพระองค์เอ?

ซึ่งการเสด็จออกมหาสมาคมทั้งสองแบ?ด้วยเหตุผลในโอกาสสำคัญต่าง ?เช่น เนื่องในโอกาสงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั?ซึ่งเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามณเฑีย?ในพระบรมมหาราชวั?มีพื้นที่ขนาดเล็กคนเฝ้าฯ ได้จำกัด ในพระราชพิธีสำคัญที่มีประชาชนมาเฝ้าฯ จำนวนมาก เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษ?80 พรรษ?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จออกในพื้นที่กว้างขวา?จึงใช้การเสด็จออกมุขเด็จ

ทั้งนี้ในช่วงเวลาประมา?18.00 ? เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ได้นำเทียนไขมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาเข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ?ตลอดสองข้างทางและบริเวณท้องสนามหลวงด้ว?เพื่อใช้ในการจุดเทียนชัยถวายพระพ?โดยมีการแจกจ่ายเทียนไปกว่า 1 แสนเล่?

***

ที่ม?: http://www.dailynews.co.thhttps://web.archive.org/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=148062&NewsType=1&Template=1

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 8 December, 2007 8:06 PM