พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ธันวาค?พุทธศักราช ๒๕๔๙
 
 


***

เมื่อวันที??ธันวาค?๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐา?พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง

เวลา ๑๐.๓๐ ? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชบัลลังก์ เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณชาวพนักงา?กระทั่งแตรมโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคาร?แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม?ขณะนั้?ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากา?ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายล?๒๑ นั?สมเด็จพระนางเจ้า?พระบรมราชินีนา?พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ครั้งสุดเสียงประโคมแล้?สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติ แราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช?สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคมทูล?มีใจความดังต่อไปนี?

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม บัดนี้บรรลุอุดมมงคลสมั?เฉลิมพระชนมพรรษา ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพระบรมวงศานุวงศ?มีความปีติปราโมทย์เต็มพ้นประมาณที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงค?ในปัจจุบันนี?มิใช่เพียงแต่ประชาชนชาวไทย แม้ชาวโลกทั่วไปต่างประจักษ์แก่ตา แก่ใจว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สุดประเสริฐเลิศด้วยบุญญาธิการ และเพียบเพ็ญด้วยพระบารมี พระบารมีทั้งนั้น

ข้าพระพุทธเจ้า ได้เฝ้าสังเกตศึกษาจนเห็นแท้แน่แก่ใจว่า มิได้เกิดมีขึ้นเองหากเป็นพระบารมีที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงสร้างสมให้เกิดมีขึ้น ด้วยพระราชจริยาวัต?ที่ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความเจริญร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร?และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติตลอดม?ด้วยเหตุนี้ประชาชนผู้อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใ?ศาสนาใ?อยู่ ?ถิ่นฐานใ?จึงได้รับพระบารมีแผ่ปกเกล้าปกกระหม่อมอยู่ตลอดเวล?และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ถ้วนหน้า

เห็นได้จากคราวฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประชาชนทุกหมู่เหล่าแม้ผู้พำนักอยู่ในถิ่นที่ห่างไกล ได้พรั่งพร้อมกันมาชุมนุม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วยศรัทธา สามัคค?ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงระลึกอยู่เสมอว่?โชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยภายใต้พระบุญญาบารมี จึงได้รับพระมหากรุณาชุบเลี้ยงให้มีความสุ?ความเจริ?และเกียรติยศพร้อมทุกสิ่ง ในมหามงคลสมัยนี้จึงขอถวายสัตย์ปฏิญญาด้วยกตัญญูกตเวทิตาจิตว่าจะตั้งใจปฏิบัติภาร?หน้าที?และสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาช?สืบสานพระราชปณิธานแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?โดยเต็มกำลังสติปัญญา ความสามารถ และจะละเว้นการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ทำให้เป็นที่รบกวน กังวลพระราชหฤทัย กับขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล

ขออานุภาพแห่งพระคุณพระศรีรัตนตรั?และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก พร้อมทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์ จงพร้อมกันอภิบาลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ให้ทรงพระเกษมสุข ปราศจากมลทินทุกข์และพยาธิภัย เป็นร่มฉัต?ร่มโพธิ์ ร่มไทร เป็นหลักชั?หลักชีวิตของปวงข้าพระพุทธเจ้?และประชาชาติไท?ตลอดไปชั่วกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อ?ขอเดชะ?

ต่อม?พล.?สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถวายพระพ?ความว่?/p>

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบา?ปกเกล้าปกกระหม่อ?ข้าพระพุทธเจ้า พล.?สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการทหา?ตำรว?และพลเรือน ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ถึงความปีติชื่นชมโสมนั?และความจงรักภักดีของปวงข้าพระพุทธเจ้?ในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายเป็นพระราชสดุดีในมหามงคลสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี?

ตลอดระยะเวลา 60 ปี ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ได้ทรงแสดงให้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดแจ้งว่?ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรมในการปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประกา?เพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร?สร้างความผาสุกร่วมเย็นให้แก่บ้านเมือ?สมดังพระปฐมบรมราชโองกา?เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยา?โดยมิทรงย่อท้อต่อความยากลำบากตรากตรำ หรืออุปสรรคพยันตรายทั้งปวง ในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่า อาณาประชาราษฎร?โดยเฉพาะในที่ห่างไกล ทุรกันดา?ต่างได้รับการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามสมควรแก่อัตภา?นำมาซึ่งความผาสุกสวัสด?

นับได้ว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินธรรมและแผ่นดินทอ?ซึ่งประวัติศาสตร์ของชาติจะจารึกไว้ตราบกาลนาน แม้ในยามที่บ้านเมืองประสบความวิกฤติทุกร้อน ด้วยเดชะพระบารมี พระเมตตาธรรม และด้วยพระราชปณิธานอันมั่นคงที่จะทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงพสกนิก?บ้านเมืองก็สามารถกลับคืนสู่สันติได้ทุกครั้?ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นประดุจดวงประทีปส่องชีวิตของคนไทยทั่วราชอาณาจักรให้มีความหวั?และมีพลังในการร่วมพัฒนาต่อไป ทรงเป็นพลังส่งเสริมให้ทุกคนยึดมั่นในสามัคคีธรร?และสำนึกในความรับผิดชอ?ร่วมแรงร่วมใจกันทำนุบำรุงประเทศให้มั่นคงสถาพ?เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดกา?

?ศุภวาระดิถีอันเป็นมิ่งมงคลนี?ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงค?ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลได้โปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญพระชนพรรษายิ่งยืนนา?ทรงพระเกษมสำรา?ปราศจารโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งปวง สถิตย์เสถียรในมไหศวรรย์ราชสมบัติ เจริญจำรัสด้วยพระเกียรติคุณอดุลยยศ ปรากฏขจายขจรไปทั่วทิศานุทิ?ทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพสกนิกรชาวไท?ตราบกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อ?ขอเดชะ?

นายมีชัย ฤชุพันธุ?ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในนามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต?กล่าวถวายพระพร ความว่?

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อ?ในศุภวาระมหามงคล อันอุดมที่วันเฉลิมพระชนมพรรษ?แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่?ในวันที่ 5 ธันวาค?พุทธศักราช 2549 ข้าพระพุทธเจ้า นายมีชัย ฤชุพันธุ?ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในนามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต?และคู่สมรส และปวงชนชาวไทย ขอพระราชทานพระบรมราชวโกา?ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

นับตั้งแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ จวบจนถึงปัจจุบันนี?นับเวลาได้ถึ?61 ปีแล้ว กาลเวลาได้พิสูจน์ให้มหาชนประจักษ์ว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ทรงปฏิบัติตามแนวพระราชปณิธาน ในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรร?เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม อย่างแน่วแน่มั่นคง ทรงดำรงพระองค์ด้วยคุณธรรมแห่งพระบรมกษัตริย์ตริยาธิราชเจ้าโดยถ้วนทั่ว ทรงทำนุบำรุงประชาราษฎร์ด้วยความเสียสละ ตรากตรำพระวรกา?เพื่อสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินธรร?แผ่นดินทอง สมดังพระปฐมบรมราชโองกา?แม้นว่าประเทศชาติเกิดภัยภิบัติใด?ด้วยพระบารมี พระปรีชาญา?พระเมตตาธรรม และความแน่วแน่ในน้ำพระราชหฤทัย แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ก็สามารถขจัดความยุ่งยากนานัปการนั้?นำประเทศชาติสู่ความสันติได้ทุกครั้งม?พระองค์จึงทรงเป็นดุจดวงประทีปส่องนำชีวิตของคนไทยทั่วราชอาณาจัก?เป็นผลให้ปวงชนชาวไทย ล้วนมีความผาสุกสวัสด?ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร มาตราบเท่าทุกวันนี?

พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อแผ่นดินนั้น ใหญ่หลวงสุดคณน?ซึ่งถ้าข้าพระพุทธเจ้ามิอาจนำมาพรรณนาได้หมดสิ้นในวโรกาสนี?พระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริ?ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ยังได้เลื่องลือไปไกลทั่วทิศา แม้ผู้นำต่างแดนก็ยกย่องชื่นชมในพระปรีชาสามาร?ความเสียสละและการเข้าถึงประชาชนอยู่เป็นนิจ พระองค์จึงสถิตย์เป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งมว?อันยากที่หาประมุขของประเทศชาติใดเทียมเท่าได้ นับเป็นบุญอันประเสริฐของพสกนิกรชาวไท?ที่เกิดมาภายใต้เบื้องยุคลบาท อีกทั้งชาวต่างชาติที่เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ได้อาศัยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี?ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระพระราชทานพระบรมราชวโรกา?น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงค?ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรั?พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภา?แห่งสมเด็จพระบูรพระมหากษัตริย์ตรียาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลา?โปรดดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ พระพลานามัยสมบูรณ์ พระเกียรติคุณแผ่ไพศา?สถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย ตลอดชั่วกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อ?ขอเดชะ?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอ?ใจความว่?

“ข้าพเจ้ามีความปีติชื่นชมอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายมีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด ขอขอบพระทั?และขอบใจในคำอำนวยพรอันเปี่ยมด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริ?โดยประการต่างๆ ขอทุกท่านจงได้รับพรและไมตรีจากใจจริงของข้าพเจ้าเช่นเดียวกั?

คนไทยร่วมกันตั้งชาติ ตั้งประเทศจนเป็นปึกแผ่นและเจริญมั่นค?ซึ่งต่อกันมาช้านาน แม้บางสมัยบ้านเมืองจะได้เกิดเหตุคับขัน เดือดร้อ?แต่เราก็ร่วมกันปฏิบัติแก้ไขด้วยสติปัญญาอันฉลาด สามารถ ด้วยคุณธรร?ความดี และด้วยความสามัคคีปรองดอ?ทำให้เรามีอิสรภาพและความสุ?ความเจริญทุกอย่า?อายุยืนมาจนถึงทุกวันนี?ข้อนี้ควรเป็นสิ่งเตือนใจเราทั้งหลายผู้ร่วมอยู่ในชาติ ในประเทศนี้ให้มีสมานฉันท?อันมาหาเหตุผลความถูกต้องและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างจริงจัง เพื่อกำจัดอคติและสร้างเสริมความเมตตา สามัคคีในกันและกันจะได้สามารถร่วมกำลังกันสร้างสรรค?จรรโลงประเทศชาติของเราให้มั่นคงเข้มแข็?เป็นแผ่นดินที่ทุกคนจะอยู่อาศัย และประกอบสัมมาอาชีพพร้อมกั?ร่วมกั?ด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุ?

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และบันดาลให้ประสบแต่ความสุ?สิริสวัสดิ?พิพัฒนมงคล จงทุกประการ”

จบแล้ว เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญา?ชาวพนักงานประโคมเช่นเวลาออกเสด็จ ทหารกองเกียรติยศถวามความเคาร?แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนตืพระที่นั่?เสด็จพระราชดำเนินกลั?

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 14 January, 2007 5:36 PM