พระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต?และสวนสนามของเหล่าทหารรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำป?๒๕๕๐
 


***

เมื่อวันที??ธันวาค?๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๑๗.๐๗ ?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้ว? สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ?พระบรมราชินีนา? เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระราชวังดุสิ?เพื่อทรงตรวจพลสวนสนา? ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ?ธันวาค? ๒๕๕๐
      ?
      ? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค? ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนา? ความว่?/p>

      ? “ข้าพเจ้าและพระราชิน? มีความยินดียิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางทหารรักษาพระองค์ ในพิธีรวมพลสวนสนาม ในวันนี้ ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกค?และขอสนองพรกับทั้งไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน ไทยเรารักษาเอกราชและผืนแผ่นดินให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นมาได? ก็เพราะเราทุกคนมีความสำนึก ตระหนักในความเป็นไทย และหน้าที่ที่จะธำรงรักษาชาติ ประเทศไว้ให้เป็นอิสร?มั่นคง ตามประวัติกาลที่ปรากฏม? คนไทยจึงมีจิตใจผูกพันปรองดอง อันหนึ่งอันเดียวกั?ไม่แยกพว?แยกเหล่า มีปกติสามัคคีพร้อมเพรียงกันเสม?และสถานการณ์บ้านเมืองเราในทุกวันนี? เป็นที่ทราบแก่ใจเราทุกคนอยู่สืบแล้วว่าไม่น่าไว้วางใจ พูดได้ว่าหากคนไทยขาดความสำนึกในชาต? ขาดความสามัคคีก็อาจประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ จึงขอให้ทหารทุกค? และชาวไทยทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าได้พิจารณาตัดสินใจว่าประเทศชาติของเรานั้น สำคัญที่เราควรจะรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไปหรือไม่ ถ้าเห็นว่าสำคั?มั่นใจ ก็ขอให้สังวร ระวังกาย ใจ ให้ตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์สุจริต พยายามลดอคติ และสร้างเสริมความเมตตาสามัคคีในกันและกัน ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดให้ยึดเอาความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นที่หมายสูงสุ? ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจในชาติบ้านเมือ? จงดลบันดาลให้ทุก?ท่านประสบแต่ความสุ?สวัสดี และความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน”

อนึ่? ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือ?ทยอยมาจับจองพื้นที? ?ฟากฝั่งถนนตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิ?ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนา? ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้? ซึ่งได้จัดอัฒจันทร์บริเวณสนามเสือป่าให้ประชาชนได้นั่งชมพิธ?นอกจากนี? มีการตั้งกองอำนวยการร่วมดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบริเวณด้านหน้าวัดเบญจมบพิตร

โดยตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นม? มีการปิดการจราจรบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าทั้งหม? และได้ปิดการจราจรเพิ่มจนถึงสะพานมัฆวานรังสรรค์ และถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดง จนถึงแยกพณิชยการพระนคร หน้าทำเนียบทำเนียบรัฐบาล จากนั้นในเวล?๑๗.๐๐ ?ปิดถนนพระราม ?เพิ่?ตั้งแต่แยกพณิชยการพระนคร จนถึงแยกราชวิถ? รวมทั้งถนนศรีอยุธย?จนถึงแยกเสาวนีย์

ต่อม?เวลาประมาณ ๑๘.๐๒ ?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ?พระบรมราชินีนา? พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ?เสด็จพระราชดำเนินกลับหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายสัตย์ปฏิญา? และสวนสนามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ทั้??เหล่าทัพ โดยตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรลดารโหฐา? ได้มีพสกนิกรชาวไทยสวมเสื้อเหลืองเฝ้าส่งเสด็จ?ตลอด ?ข้างทา?พร้อมกับเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ?ดังกึกก้องตลอดเส้นทา?

***

ที่ม? http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9500000142967

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 8 December, 2007 8:23 PM