พระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต?และสวนสนามของเหล่าทหารรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำป?๒๕๔๙
 


***

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาค?เวลา 16.30 ? ?ลานพระราชวังดุสิ?(พระบรมรูปทรงม้? ได้มีพระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของเหล่าทหารรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำป?2549 โดยม?พล.?บุญสร้าง เนียมประดิษฐ?ผู้บัญชาการทหารสูงสุ?(ผบ.สส.) พล.?ทรงกิตติ จักกาบาตร์ เสนาธิการทหา?กองบัญชาการทหารสูงสุ?พล.?สนธิ บุญยรัตกลิ?ผู้บัญชาการทหารบ?(ผบ.ทบ.) พล.?มนตร?สังขทรัพย์ เสนาธิการทหารบ?พล.??สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรื?(ผบ.ทร.) พล.??วีรพ?วรานนท?เสนาธิการทหารเรื?พล.??ชลิต พุกผาสุข ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พล.??สมหมาย ดาบเพ็ชร?เสนาธิการทหารอากาศ ตามเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจพลสวนสนาม

ทั้งนี?พล.?ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลที?1 รักษาพระองค์ ในฐานะผู้บังคับกองผสมนำทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จำนวน 13 กองพัน ร่วมพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณต?br>
ต่อมาเวล?17.15 ? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า?พระบรมราชินีนา?สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช?สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังบริเวณต้นขบวนแถวทหา?จากนั้?พล.?ดาว์พงษ์ ได้กราบบังคมทูลถวายรายงา?ขอพระราชทานกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนิ?ทรงตรวจพลสวนสนามด้วยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค?8 นา?ตามเสด็จ

ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?ทรงตรวจพลสวนสนามแล้ว ได้เสด็จขึ้นสู่พลับพลาที่ประทั?ผู้บังคับกองพันและหมู่เชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าประจำที่หน้าพลับพล?

ต่อม?พล.?บุญสร้างได้นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลว่า

"ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระเจ้าจะยอมตายเพื่อรักษาไว?ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้?และจะจงรักภักด?และจะถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จนชีวิตหาไม่ และจะเชิดชูรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์ ทั้งจะปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประกา?

หลังจบคำถวายพระพ?พล.?บุญสร้างทูลเกล้าฯถวายพานดอกไม้ ธูปเทียน แพ?จากนั้นได้นำทหารถวายคำสัตย์ปฏิญาณและแถวทหารถวายคำปฏิญา?โดยกล่าวตามผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยพร้อมเพรียงกั?

เมื่อถวายคำสัตย์ปฏิญาณเสร็?ผู้บังคับกองผสมสั่งถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม?พร้อมปล่อยลูกโป่งและแพรถวายพระพรทรงพระเจริ?ปืนใหญ่ยิงสลุตถวาย 21 นั?และปล่อยลูกโป่?7,200 ลู?ภายในบริเวณสนามเสือป่า

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?ได้เสด็จฯไปยังหน้าพลับพลาที่ประทับ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าเฝ้า?และทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ความว่า

"ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความชื่นชมยิ่งนักที่ได้มายืนท่ามกลางเหล่าทหารรักษาพระองค์ในพิธีปฏิญาณตนสวนสนามครั้งนี้ ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคนและขอสนองพรกับทั้งน้ำใจไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน ประเทศของเรารักษาอิสรภาพและผืนแผ่นดินให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นตลอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ของตนให้ประสานส่งเสริมกัน

ทหารนั้นในฐานะเป็นทหารของชาต?จึงมีหน้าที่อย่างสำคัญในด้านการต่อสู้คุ้มกันด้วยแสนยานุภาพ และฐานะที่เป็นคนไท?จึงมีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มกันกับทุกคนทุกฝ่า?พัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญร่มเย็นแก่แผ่นดิน การนั้นไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติการใด ทหารจะต้องระมัดระวังกายใจให้มั่นคง ซื่อตรงในความสัตย์สุจริตและความสมัครสมานสามัคค?มีความกล้าหา?เข้มแข็ง อดทน และอดกลั้น มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ครบถ้ว?ทั้งในฐานะที่เป็นทหา?ทั้งในฐานะที่เป็นคนไทย โดยปรารถนาประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของชาติของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุด ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ?กับทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใ?ต่อชาติบ้านเมือง จงดลบันดาลให้ทหารทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญและความสวัสดีมีชัยทุกเมื่อไป"

จากนั้นเวล?17.40 ? ผู้บังคับกองผสมได้สั่งกองผสมสวนสนามผ่านหน้าพลับพลาที่ประทั?จำนว?12 กองพัน และกองพันทหารม้ารักษาพระองค์จำนว?1 กองพัน สวนสนามผ่านหน้าพลับพลาตามลำดับหน่ว?br>
ภายหลังเสร็จสิ้นการสวนสนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินกลับด้วยรถยนต์พระที่นั่?ผู้บังคับกองผสมพร้อมทหารนำถวายพระพรเปล่งเสีย?ทรงพระเจริ?พร้อมกัน 3 ครั้?เป็นอันเสร็จพิธี

***

ที่ม? หนังสือพิมพ์มติชนรายวั?ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ ?ธันวาค?๒๕๔๙, ปีที?๒๙ ฉบับที? ๑๐๔๙?หน้า ?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 3 December, 2006 6:24 PM