พลังรั?
 


***

ขณะนี้อาจกล่าวได้ว่า ประเทศ ไทยเรากำลังโหยหาพลังรั?พลังสามัคค?ของคนในชาต?เพราะการอยู่ร่วมกันด้ว?ความรักนั้?เป็นสิ่งที่ด?พลังแห่งความรั?มีอานุภาพสูงที่จะทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ อย่างเอื้ออาทรต่อกันและมีสันติสุขในสังคม โดยเราสร้างพลังรักได้ง่า??จากการ รักครอบครั?รักหน่วยงา?รักชาต?แล?รักในหลวงของเร?/p>

รักแรกคื?“รักครอบครัว?ท่านปัญญานันทภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษฎ?ได้แสดงปาฐกถาธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่?เราควรจะรักครอบครัวของเร?เพราะเราอยู่ เป็นครอบครัว เป็นวงศ์สกุล แล้วก็รวมเป็?ชาติ เป็นประเทศ เราจึงต้องเสียสละความสุข ส่วนตั?เพื่อประโยชน์แห่งความสุขส่วนรว?คื?ครอบครัว เช่น “สามีภรรยาอยู่ด้วยกั?ต่างคนต่างอยู่เพื่อกันและกัน สามีก็อยู่เพื่?ภรรย?ภรรยาก็อยู่เพื่อสามี มีลูกมีเต้?เราก็อยู่เพื่อลูกต่อไป ทำอะไรทุกอย่าง เพื่อลูก...?เราควรจะอธิษฐานใ?เมื่อเรามี ครอบครัวว่?เราจะรักครอบครัว ขณะเดียวกั?ลูกก็ต้องรักครอบครัว โดยตอบแทนบุญคุ?ของพ่อแม่ด้วยการเรียนหนังสือและประพฤติดี ประพฤติชอบ เป็นคนดีต่อไปในอนาคต ความรักเช่นนี้จะนำไปสู่การมีครอบครัวที่อบอุ่?/p>

รักที่สองคือ“รักหน่วยงาน? นับว่า เป็นเรื่องปกติธรรมดา เมื่อทุกคนถึงวัยทำงา?ก็ต้องเข้าไปทำงานยังหน่วยงานต่าง?ก็จะได?รับการเรียนรู้และการสอนงานจากคนรุ่นก่อนๆ ทั้งในด้านความประพฤติและด้านการปฏิบัติงา?ดังนั้?เราจะต้องตอบแทนบุญคุณของ หน่วยงาน ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดี ขยัน หมั่นเพียร ทำงานอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ อย่างไรก็ด?การมีความรักแล?ความผูกพันกับหน่วยงานและเพื่อนร่วมงา?มากเกินไ?และสนับสนุนเพื่อนพ้องจ?เกินพอดี อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้?และความไม่เป็นธรรมขึ้นได้ในสังคม และอาจ เป็นผลให้ขาดความสามัคคีในการปฏิบัติงานได?/p>

รักต่อมาคื?“รักชาติ?เป็นเรื่องที่ม?ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการที่ประชาชน คนไทยได้อยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทยที่ม?ความสงบสุขและมีความอุดมสมบูรณ์มาจน ทุกวันนี้ก็เพราะเรามีบรรพบุรุษผู้กล้าหาญ ได้แสดงความรักชาติด้วยการเสียสละ เลือดเนื้อและชีวิต ปกปักรักษาแผ่นดินนี้ไว?ด้วยเหตุนี?คนไทยทุกคนจึงควรทดแท?บุญคุณของแผ่นดิน เช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษ ของเราได้เสียสละ มาแล้ว

การทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน เพื่อแสดงความรักชาตินั้น ประการแร?ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ใครมีหน้าที่อะไร ก็ให้มุ่งปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริ?อุทิศกายและใ?เพื่อให้เกิด ผลงานที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลดีเป็?ประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมในที่สุด ประการที่สอง ในขณะที่บ้านเมืองของเร?กำลังเผชิญกับปัญหาร้ายแรงต่างๆ อยู่ในขณะนี้ ได้แก่ ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาการเมือ?ปัญหาความไม่สงบใ?สามจังหวัดชายแดนใต?ปัญหายาเสพติ?ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหา สารพัดที่กำลังบ่อนทำลายความสามัคคีขอ?คนในชาติคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกั?เป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลระแวดระวังภัย มิให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง พบเห็นสิ่งใดที?ผิดปกติจะต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมือ?ได้รับทราบ เพื่อจะได้หาทางป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุร้ายในบ้านเมืองของเร?ประการที่สาม ผู้ที่รักชาติรักบ้านเมือ?ต้องช่วยกันรักษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ?แล?ค่านิยมที่ดีงามเอาไว้ให้เป็นที่เชิดหน้าชูต?ของบ้านเมือง และเป็นภูมิคุ้มกันสังคมไทย ไม่ให้ถูกทำลายจากกระแสวัตถุนิยมซึ่?กำลังครอบงำคนไทยและสังคมไทยอยู?ในขณะนี้ ประการที่สี่ ต้องมีจิตสำนึกสาธารณ?คื?การตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ยิ่งกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ด้วยการเสียสละ อาสาเข้าไปรับใช้สังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับทางราชกา?ถือเป็นการทดแทนบุญคุณของแผ่นดิ?อย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงความรักชาติ รักบ้า?เมืองของคนไท?เพราะสิ่งที่ทางราชกา?ขอความร่วมมือนั้?ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ จะทำให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย และเข้มแข็งมั่นค?ดังเช่นความร่วมมือกั?ทางราชการในการป้องกั?และแก้ไขปัญห?ยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญห?การทุจริตคอร์รัปชั?รวมทั้งการช่วย ประหยัดพลังงาน เป็นต้?/p>

จากการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผ่านม?จะพบว่?พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้?เจ้าอยู่หัวได้ทรงปลุกใจให้คนรักชาติอยู่เสม?โดยผ่านทางบทพระราชนิพนธ์ปลุกใจ ให้รักชาติและมีความกล้าหาญที่จะยอมตา?เพื่อชาติได้ ดังนี้

หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนย?br> เราก็เหมือนอยู่ค?ชีพด้ว?br> หากสยามพินาศลง ไทยอยู?ได้ฤ?br> เราก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทย
ใครราน ใครรุกด้าว แดนไทย
ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้?br> เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละ สิ้นแล
เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม

นอกจากนี?ยังมีพระราชนิพนธ?บทละครเรื่อง “ความดีมีชัย? ตอนหนึ่ง ความว่?“จงอย่าได้มีเวลาเสื่อมคลายความรั?ใคร่ชาติบ้านเมืองของเร?พึงอุตส่าห์ตั้งใ?ไว้ว่า จะรักษาความเป็นไทยแห่งชาติ บ้านเมืองของเราไว้ มิให้มีเวลาย่อหย่อ?แม้แต่นิดหนึ่งเลยเป็นอันขาด”

รักที่สำคัญที่สุดที่พวกเราเทิดทู?ไว้เหนือเกล้าฯ ก็คื?“รักในหลวง?การที่ประชาชนรักในหลวง ก็เพราะตระหนัก ดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรั?และห่วงใยพสกนิกรของพระองค์อย่างที่สุ?เห็นได้จากพระปฐมบรมราชโองการที?พระราชทานไว้ว่?“เราจะครองแผ่นดิ?โดยธรร?เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาช?ชาวสยาม” สิ่งที่แสดงให้เห็นว่?พระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักอาณาประชาราษฎร?ได้แก่ภาพที่เจนตาและประทับใจพสกนิก?ชาวไทยเสมอมา คื?ในหลวงของประชาชน ยามเสด็จไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆ ของประเท?อุปกรณ์ทรงงานที่ติดพระองค์ อยู่ตลอดเวลา ได้แก่ แผนที่ เอกสารข้อมูล กล้องถ่ายรูป และกล้องส่องทางไกล พระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระรา?กรณียกิจต่าง?เพื่อบ้านเมือง โดยไม่เห็นแก?ความเหน็ดเหนื่อยพระวรกายนับตั้งแต่ ขึ้นครองราชย์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลายาวนาน ถึ?๖๐ ปี “พระองค์รับสั่งกับข้าราชบริพารว่?“การเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นต้องเป็น ๒๔ ชั่วโม?พระองค์ทรงอยู่บนยอดปิรามิดของสังคม แต่ปิรามิดในประเทศไทยนั้นเป็?ปิรามิดหัวกลับ หมายความว่?พระองค์ท่า?ทรงอยู่ด้านล่า?เพื่อรองรับปัญหาทุกๆ อย่างของประชาชน“ และทรงตักเตือนบรรด?บุคคลที่ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทใ?โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ อยู่เสมอว่?“ความทุกข์ของประชาชนนั้น รอไม่ได้? สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานสัมภาษณ์ ในหนังสื?“ในหลวงของเรา” ว่?“เวลาที่ทร?พระสำราญ คื?เวลาที่เสด็จออกวางโครงกา?พัฒนาประเทศและเห็นว่?แนวพระราชดำร?จะบังเกิดผลต่อประชาชนกับอีกสิ่งหนึ่งก็คื?การที่ได้ทอดพระเนตรเห็นประชาชนมีน้ำใ?ต่อพระองค์ และคนไทยด้วยกันเอง...?

ในหลวงของเราทรงอุทิศเวลาแล?น้ำพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร ในทุกถิ่นที่และทุกเวลาโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริทั้งหมดมีมากกว่??๐๐?โครงกา?ซึ่งได้รังสรรค์ความผาสุขร่มเย็?บนผืนแผ่นดินไท?ขจัดปัดเป่าปัญหาน้ำท่ว?ภัยแล้?ปัญหาที่ทำกิ?การเสื่อมสูญ ทรัพยากรธรรมชาติ การให้โอกาสทาง การศึกษา พัฒนาอาชีพ กระจายรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตและปรับปรุงมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีให้ก้าวทันกระแสโล?พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชาติไทยนั้?ยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้น

ในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิ?ของราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานานัปกา?เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎร โดยม?พระราชประสงค์ที่จะวางพื้นฐานให้ราษฎร ทั้งปว?สามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด แนวทางเช่นนี้แฝงเร้นเป็นปรัชญาหลัก ในโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริต่างๆ ทั้งยังเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางของแผ?พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ?ซึ่งระบุให้ยึด “คน” เป็นหลักในการพัฒนา และพัฒนาโดยมีแนวคิดแบบบูรณาการ คื?การพัฒนาที่มีพื้นฐานของการมีส่วนร่วมกั?เพื่อวางแผนกำหนดชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอ?br> แผนพัฒนาของพระองค์มุ่งสร้า?ความเข้มแข็งให้ชุมชนก่อนในลักษณะขอ?การพึ่งตนเอง ทรงใช้คำว่?“ระเบิดจาก ข้างใน?ซึ่งหมายถึงการทำให้ชาวบ้านชุมชุน หมู่บ้านมีความเข้มแข็งเสียก่อน แล้วจึงค่อ?ออกมาสู่สังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน หมู่บ้านซึ่งยังขาดความพร้อ?ด้วยเหตุนี?โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนใหญ?จึงเน้นการ “พัฒนาคน พัฒนาความรู้?พร้อมๆ กับการลงมือแก้ปัญหาด้านการ ทำกินและคุณภาพชีวิตเมื่อ “คน” ได้รับ การพัฒนาแล้ว ลำดับขั้นต่อไป คื?กา?พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็?อาจกล่าว ได้ว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร?ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเกษตรแทบทั้งหมด มีโครงสร้างภายในเพื่อพัฒนาศักยภา?ในการพึ่งตนเองของชุมชนโดยเฉพาะ ถ้าชุมชนเข้มแข็ง รู้จัก พึ่งตนเองแล้?การแสวงหาความร่วมมือจากภายนอ?ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหา?ตรงกันข้าม กลับเป็น ความสามัคคีร่วมมือกันสร้างสรรค?และพัฒนา ท้องถิ่นให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

พลังใจในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิ?ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?คื?พลังที่เกิดจากความรักชาต?รักประชาชน กับพลังที่เกิดจากความรักในพระราชกรณียกิจ หรือการงานที่พระองค์ทรงบำเพ็?/p>

สำหรับความรักชาติรักประชาช?นอกจากที่เราทุกคนได้เห็นประจักษ์จา?พระราชกรณียกิจต่าง?ในการพัฒนาชนบท ที่ห่างไกลและช่วยเหลือประชาชนแล้?บทเพลงพระราชนิพนธ์ เช่น แผ่นดินของเร?หรือความฝันอันสูงสุด ยังได้สะท้อนพระราช ประสงค์ของพระองค์ที่ต้องการให้คนไท?ทุกคนรักชาติและเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่า?พร้อมเพรียงด้ว?และกระแสพระราชดำรั?ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ก็มักจะเป็นเรื่อ?ความรั?ความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นจุดเริ่มแห่งความสามัคคีแล?เสียสละเพื่อประเทศชาติ

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมา?เพื่อชาติและประชาช?ทำให้พสกนิกร ชาวไทยได้พร้อมใจกันแสดงความรักในหลวง แม้จะแสดงออกโดยคำพูด การสวมสายรัด ข้อมือ หรือสวมเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ?การครองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี หรือ ข้อความว่า “เรารักในหลวง” เท่านั้นยังไม่เป็น การเพียงพอ ประชาชนคนไทยจะต้องนำ ความรักความศรัทธาที่มีต่อพระองค์มาเป็น พลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อสังค?เพราะคนไทยทุกคนล้วนแล้วแต่จงรักภักดี ต่อในหลวงด้วยกันทั้งนั้น แต่ไม่ค่อยจะได?แสดงความรักออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ เราได้ฟังพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ผ่านทางวิทยุและโทรทัศน์เป็นประจำ และได้อ่านหนังสือที่มีการพิมพ์แจกจ่า?กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีทั้งปรัชญาแล?แนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตครอบคลุ?ในทุกด้า?ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่ว่า จะเป็นหน่วยงาน หรือประชาชนคนธรรมด?อาทิ ในเรื่อง รู้รักสามัคค?เข้าใจ เข้าถึ?และพัฒนา การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริ?และความถูกต้องเป็นธรรม การยึดมั่นใน ผลประโยชน์ของแผ่นดิน แล?มีความสามัคค?และช่วยเหลือซึ่งกันและกั?/p>

***

ที่ม? สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Thursday 18 January, 2007 1:59 PM