พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการดนตร?/div>
 


***

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อ?ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี พระราชนิพนธ์เพลง แลกเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิด และทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้ว?รวมทั้งทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่าง ?อย่างแท้จริง สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าถวายพระราชสมัญญา "อัครศิลปิน"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อพระชนมายุ ๑๓ พรรษ?ขณะประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับครูชาวอัลซา?ชื่อ นายเวย์เบรชท?(Wey-brecht) โดยทรงเรียนเป่าแซกโซโฟ?วิชาการดนตรี การเขียนโน้ต และสเกลต่า??ในแนวดนตรีคลาสสิ?ต่อม?จึงเริ่มฝึกดนตรีแจ๊ส และทรงดนตรีสาก?โดยทรงหัดเป่าแซกโวโฟนกับเพลงจากแผ่นเสียงของวงดนตรีที่มีฝีมือ เช่น John Hodges แล?Sidney Bechet เป็นต้?จนทรงมีความชำนาญจึงทรงเป่าสอดแทรกกับแผ่นเสียงของนักดนตรีที่มีชื่อเสียงได้เป็นอย่างดี ทรงโปรดดนตรีประเภท Dixieland Jazz มา?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องดนตรีได้ดีหลายชนิด ทั้งประเภทเครื่องล?เช่น แซกโซโฟน คลาริเนต และประเภทเครื่องทองเหลือ?เช่น ทรัมเป?รวมทั้งเปียโนและกีตาร์ที่ทรงฝึกเพิ่มเติมในภายหลั?เพื่อประกอบการพระราชนิพนธ์เพลงและเพื่อทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีส่วนพระองค?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เพลง เมื่อมีพระชนมพรรษาได?๑๘ พรรษ?ใน ?? ๒๔๘๙ ทรงพระราชนิพนธ์เพล?"แสงเทียน" เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกและจนถึงปัจจุบั?มีเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น ๔๘ เพลง ทุกเพลงล้วนมีทำนองไพเราะ ประทับใจผู้ฟัง สอดคล้องกับเนื้อร้อง ซึ่งมีคตินานัปกา?และเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย ในยามที่บ้านเมืองไม่สงบสุข ก็พระราชทานเพลงปลุกใจเพื่อเป็นกำลังใจแก่ ข้าราชกา?ทหาร พลเรือ?และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ มิให้เกิดความย่อท้อในการทำความดีต่อชาต?ศาสน?กษัตริย์ ต่อตนเองและต่อสังค?ทรงตั้งสถานีวิทย??? ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความบันเทิง สารประโยชน?และข่าวสารต่าง ?แก่ประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เครื่องดนตรีเป็นสื่อผูกพันสถาบันพระมหากษัตริย์กับนิสิตนักศึกษา โดยเสด็จ?ไปทรงดนตรีร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่า??รวมทั้งเป็นสื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศกับนานาประเทศได้อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้?พระปรีชาสามารถด้านดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ชื่นชมของชาวต่างประเทศ จนกระทั่งใ??? ๒๕๐๗ สถาบันการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนา (ปัจจุบันเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการดนตรีและศิลปะการแสด? ได้ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัต?และสมาชิกกิตติมศักดิ์ลำดับที?๒๓ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?พระบรมนามาภิไธ?"ภูมิพลอดุลยเดช" ปรากฏอยู่บนแผ่นจำหลักหินของสถาบั?ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่มีอายุน้อยที่สุด และเป็นชาวเอเชียแต่เพียงผู้เดียวที่ได้รับเกียรติอันสูงนี?พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ชื่นชมไม่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น นักดนตรีต่างประเทศทั่วโลกก็ชื่นช?และยอมรับในพระอัจฉริยภาพนี?

นอกจากทรงพระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์เพลง และทรงดนตรีแล้?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงเป็น "ครูใหญ? สอนดนตรีแก่แพทย์ ราชองครักษ?และข้าราชบริพารใกล้ชิดซึ่งเล่นดนตรีไม่เป็นเล?จนเล่นดนตรีเป็?สามารถบรรเลงในโอกาสพิเศษต่าง ?ได?ต่อม?จึงได้เกิด "วงสหายพัฒน? มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์หัวหน้าว?

ในด้านดนตรีไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพะราชประสงค์ที่จะอนุรักษ์ดนตรีไท?และนาฏศิลป์ไทย ไว้ให้อยู่คู่กับชาติไทยตลอดไ?โดยมีพระราชกระแสรับสั่งให้ นักดนตรีไทยช่วยกันรักษาระดับเสียงของดนตรีไทยไว?เพื่อเป็นมาตรฐานของวงดนตรีไทยรุ่นหลั?ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้กรมศิลปากรจัดพิมพ์หนังสือ "โน้ตเพลงไทยเล่?? เพื่อให้เป็นหลักฐานและมาตรฐานต่อไป และทรงสนับสนุนให้มีการค้นคว้าบันไดเสียงของดนตรีไทย โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโประเกล้า?ให้จัดพระราชพิธีครองประธานครูโขนละคร และต่อกระบวนรำเพลงหน้าพาทย์องค์พระพิรา?ซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์สูงสุดในวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ไทยอีกด้ว?ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะของไทย เพื่อให้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไ?

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นคีตกวีแห่งจักรีวงศ์พระองค์นี?ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิ?"เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" แม้ด้านดนตรีก็มิได้เว้?

๒๔๘๙

แสงเทียน

๒๔๘๙

ใกล้รุ่ง

๒๔๙๐

ชะตาชีวิ?

๒๔๙๐

ดวงใจกับความรั?

๒๔๙๑

มาร์ชราชวัลล?

๒๔๙๒

เทวาพาคู่ฝัน

๒๔๙๒

มหาจุฬาลงกรณ?

๒๔๙๒

พรปีใหม่

๒๔๙๒

แก้วตาขวัญใจ

๒๔๙๒

คำหวาน

๒๔๙๒

อาทิตย์อับแส?

๒๔๙๕

ยิ้มสู?

๒๔๙๕

รักคืนเรือ?

๒๔๙๕

มาร์ชธงไชยเฉลิมพ?

๒๔๙๕

ยามค่ำ

๒๔๙๗

ลมหนาว

๒๔๙๗

ศุกร์สัญลักษณ์

๒๔๙๗

เมื่อโสมส่อง

๒๔๙๘

Oh I Say !

๒๔๙๘

สายฝ?

๒๔๙๘

Can't You Ever See

๒๔๙๘

ยามเย็?

๒๔๙๘

Lay Kram Goes Dixie

๒๔๙๘

ค่ำแล้?

๒๕๐๐

สายล?

๒๕๐๐

ไกลกังวล (เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย)

๒๕๐๑

แสงเดือน

๒๕๐๒

ฝั?(เพลินภูพิงค์)

๒๕๐๒

แผ่นดินของเร?

๒๕๐๒

มาร์ชราชนาวิกโยธิน

๒๕๐๒

ภิรมย์รั?

๒๕๐๒

Nature Waltz

๒๕๐๒

The Hunter

๒๕๐๒

Kinari Waltz

๒๕๐๒

พระมหามงคล

๒๕๐๕

ยูงทอง

๒๕๐๘

ในดวงใจนิรันดร?

๒๕๐๘

เตือนใ?

๒๕๐๘

ไร้จันทร?(ไร้เดือน)

๒๕๐๘

เกาะในฝั?

๒๕๐๙

เกษตรศาสตร?

๒๕๑๔

ความฝันอันสูงสุด

๒๕๑๘

แว่ว

๒๕๑๙

เราสู้

๒๕๑๙

เร?เหล่าราบ ๒๑

๒๕๒๒

Blues for Uthit

๒๕๓๗

รั?

๒๕๓๘

เมนูไข?

 

ที่ม?: แผ่นซีดีชุ?"ดนตรีจากพระราชหฤทัยสู่ปวงช? จัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำแผ่นซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?ในคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาต?สำนักนายกรัฐมนตร?เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ?รอ?(?ธันวาค?๒๕๔๒)

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 10:32 AM