พระราชจริยาวัตรเกี่ยวกับความประหยัดและพอเพีย?
 


***

บังเอิญว่าได้มีโอกาสได้อ่านบทสัมภาษณ์ของ ดร.สุเม?ตันติเวชกุ?เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เรื่อง “พระราชจริยาวัตรขอ?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับความประหยัดและความพอเพียง? ซึ่ง ดร.สุเมธฯ กล่าวไว้ว่?/p>

ในทุกคราวที่บ้านเมืองของเราประสบเหตุการณ์คับขั?ระส่ำระสาย “ขวั?กำลังใ?และสติ?ของคนไทยทั้งชาติจะได้รับ การปลุกและปลอบ ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุ้มเกล้าชาวไทยเสมอม?

อันที่จริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ เพื่อให้ข้อคิด ชี้แนะ เตือนสติคนไทยต่อเนื่องมาตลอด ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย?และยามเมื่อประเทศชาติกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างเช่นทุกวันนี้ เป็นที่เชื่ออย่างยิ่งว่า หากคนไทยทั้งมวลต่างสามัคคีกันน้อมน?แนวพระราชดำริของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัติแล้?ประเทศชาติ ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ได้อีกครั้?/p>

 

ทรงเป็นครู : ชีวิตแบบเรียบง่า?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชจริยาวัตรอันงดงา?เป็นแบบอย่างของความเรียบง่ายมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว?ภาพเหล่านั้น ล้วนประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยมาเนิ่นนาน

ฉลองพระองค?: จากคำกล่าวเล่าของข้าราชบริพารท่านหนึ่ง เคยให้สัมภาษณ์ว่?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ฉลองพระองค?ชุดเดิ?และฉลองพระบาทองค์เดิมเป็นเวลาหลายป?และเราจะสังเกต เห็นได้ว่า จะโปรดฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอีกด้วย

หลอดยาสีพระทนต?: ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิ?ท่านผู้หญิงเพ็ชร?เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจำพระองค?อดีตคณบด?คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั?ได้เขียนเล่าให้ฟังว่?ได้กราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนต์ขอ?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงใช้อย่างประหยัดอย่างยิ่ง หลอดยาสีพระทนต์เปล่าของพระองค์นั้น พระองค์ใช้จนแบนราบเรีย?โดยตลอ?คล้ายแผ่นกระดา?โดยเฉพาะบริเวณคอหลอด ยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอ?ได้รับคำอธิบาย จากพระองค์ว่?หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็นแบบเรียบนั้น เป็นผลจา?การใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดเป็นรอยบุ๋มที่เห็นนั่นเอง

เครื่องประดั?: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมิทรงโปร?การสวมใส่เครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยค?ของมีค่าต่าง?นับเป็นแบบอย่า?แห่งความพอดีไม่ฟุ้งเฟื้อโดยแท้

ดินสอไม้ในพระหัตถ์ : ในทุกครั้งที่พระองค์เสด็?พระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆ แทบทุกภูมิภาคของประเทศ ของสิ่งหนึ่งที่จะทรงใช้จดเขียนบันทึกข้อมูลอยู่ตลอด คื?ดินสอไม้ เหตุใดพระองค์จึงใช้ดินสอไม้ราคาเยาว์ ทั้ง?ที่พระองค์ทรงอยู่ในฐาน?ที่สามารถใช้ดินสอหรือปากการาคาแพงได้อย่างมิต้องกังวล

โต๊ะทรงงาน : จากพระดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตน- ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอนหนึ่งที่ว่า “…สำนักงานของท่า?คื?ห้องกว้างๆ ไม่มีเก้าอี้ มีพื้น แล้วท่านก้มอยู่กับพื้น…”
โต๊ะทำงานและเก้าอี้โยกรูปทรงหรูหรา หายไปไหน ในห้องทรงงานของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้
พนักงานขับรถยนต์ : บ่อยครั้งที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง และจะทรงหยุดรถ เพื่อลงไปเยี่ยมเยียน ถามถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มารอรับเสด็จฯ

 

ทรงเป็นครู : สรรค์สร้างงา?

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ในปัจจุบันมีกว่า ?๕๐?โครงกา?เกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพอันกว้างไกล และลึกซึ้ง ในการทำงานต่าง?ของพระองค์ ถือว่า เป็นแบบอย่างที่เยี่ยมยิ่?ในทางปฏิบัติ

ลงมือท?: จากความตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาทในพิธ?พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา ?สวนอัมพร วันที่ ๒๙ กรกฎาค?๒๕๒๔ ที่ว่า “…ประโยชน์ หรือการสร้างสรรค์ในทางที่ดีนั้?จะเกิดขึ้นได้แก่ด้วยการลงมือทำ?เมื่อยิ่งไม่ลงมือทำประโยชน์ก็ยังไม่เกิดขึ้?เพราะฉะนั้?ถ้าหากจะมีความรู?ความสามารถมากมายสักเพียงใด ถ้าไม่นำมาลงมือทำก็ปราศจาก ประโยชน์ บ้านเมืองของเราในเวลาที่อยู่ในสภาวะที่ต้องพัฒน?หรือปรับปรุงตัวเองอย่างรวดเร็วในทุกๆ ทา?เพื่อให้สามารถก้าว ไปทันผู้อื่น?ได้อย่างมั่นคง และปลอดภัยทุกค?โดยเฉพาะผู้มีความรู้ จึงต้องขวนขวายทำงานให้เต็มกำลัง…?/p>

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักปฏิบัติมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ มักจะโปรดการทดลองประดิษฐ์สิ่งของต่าง?จากสิ่งของที่เหลือใช้หรือราคาเยาว์ เช่น ทรงนำเศษ ตะกั่วมาหลอมเป็นที่ทับ กระดาษ ทรงประกอ?วิทยุแร่ เพื่อไว้ใช้เอง ทรงสร้างแบบจำลองเรือรบหลวงศรีอยุธย?และทรงเป็นช่างไม้สร้างเรือใบไมโครมดด้วยพระองค์เอ?และทุกวันปีใหม่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไท? ด้วย ??? ที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอ?/p>

และจากการที่พระองค์เป็นนักปฏิบัตินี้เอ?ได้ส่งผลมาสู?การปฏิบัติในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ โดยก่อนที่ พระองค์จะลงมือทำนั้น ทรงได้ศึกษาค้นคว้าทรงวิเคราะห์และทดลอง เครื่องแล้วเครื่องเล่า เมื่อได้ผลจึงจะโปรดเกล้า?พระราชทานไปปฏิบัติ จนก่อเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองมากมายคณานั?/p>

ทำให้ง่ายและธรรมชาติ : พระองค์โปรดการทำให้ง่ายและ ใช?ธรรมชาติเข้าแก้ไขกันเอ?โครงการหลวงหลายโครงการที่ทรงได?พระราชทานแนวคิดอย่างง่าย?แต่ชัดเจนในแนวทางแก้ไขปัญห?ความเดือดร้อ?เช่น น้ำดีไล่น้ำเสี?ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลู?ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่า?แกล้งดิน และแก้มลิง เป็นต้?

ระเบิดจากข้างใ?: แผนการพัฒนาของพระองค์มุ่งเน้นเรื่อ?การพัฒนาคนอยู่ตลอด โดยทรงตรัสว่?“ต้องระเบิดจากข้างใน?นั้นหมายความว่?ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไ?พัฒน?ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน

ไมตรีจิต : ในการทรงงานของพระองค?จะทรงเริ่มต้นด้ว?“ใจ” และเป็นตัวอย่างของผู้ที่ให้ไมตรีจิตอย่างแท้จริ?ทรงรับสั่ง อยู่เสมอว่?บ้านเมืองของเราอยู่รอดมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะเรายังให้กันอยู?และการให้ไมตรีจิตต่อกั?ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างชาติต่อไป “…เมื่อต่างประเท?เขาเห็นแสดงว่า คนไทยใจไม่แห้งแล้ง?เขานับถือ… เขาเข้าใจแล้วว่า ทำไมเราเฮฮากัน เพราะมีไมตรีจิตต่อกั?และเราก็มีไมตรีจิตต่อคนอื่?มีความเมตตากรุณาตลอดเวลา อันนี้เป็นรากฐานของความด?และเป็นรากฐานของความมั่นคง ของประเทศชาติ…?(จากพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่พระราชทาน แก่คณะบุคคลต่า??ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษ??ศาลาดุสิดาลั??ธันวาค?๒๕๒๔)

 

ทรงเป็นครู : รู?รั?สามัคค?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเรื่อง “รู้ รั?สามัคคี” ซึ่งเป็นคำสามคำที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้?พร้อมทั้งสามาร?ปรับใช้ได้กับทุกอย่างทุกสมัย

รู?: การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อ?รู้ถึงปัจจัยทั้งหม?รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญห?

รั?: คือความรัก ที่เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้?จะ ต้องมีความรักความพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆ

สามัคค?: แต่การที่จะลงมือปฏิบัตินั้?ควรคำนึงเสมอว่?เราจะทำงาน คนเดียวไม่ได?ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กร เป็นหมู่คณ?จึงจะมีพลั?เข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยด?

 

ทรงเป็นครู : พระมหาชน?

จากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก เป็นพระราชนิพนธ์ ที่พระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนา?ซึ่งใช้เวลาในการคิดประดิษฐ?ถ้อยคำให้เข้าใจง่า?และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบั?อีกทั้งภาพประกอบ และคติธรรมต่าง?ได้ส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากคนไทยน้อมรับมาศึกษ?วิเคราะห?และปฏิบัติ ตามรอยพระมหาชน?กษัตริย์ผู้เพียรพยายาม แม้จะไม่เห็นฝั่ง ก็ยังว่ายน้ำต่อไ?เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหา?ปู ปล?และไม่ได้พบกับเทวดาที่มาช่วยเหลือมิให้จมน้ำไ?/p>

เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงริเริ่มทำโครงการต่าง?ในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อมในการทำงานมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้ท้อถอ?พระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมือง

 

ทรงเป็นครู : พึ่งตนเอ?

พระองค์ทรงยึดปรัชญาในการดำเนินโครงการต่า??เพื่อให้ พสกนิกรสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุ?นั่นคื?พระองค์ทรงมุ่งเน้น ความสำคัญของคน ที่พระองค์ทรงยึดเป็นหลักมาตลอดเวลา ๕๐ กว่าปี ซึ่งในแผนพัฒนา?ฉบับที??นี?เพิ่งจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาค?

“…การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชี?และตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช?ก่อนอื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถ สร้างความเจริญในระดับสูงขึ้นต่อไป…?

สิ่งดังกล่าวเหล่านี้ คื?พระราชจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงออกให้เราเห็นด้วยการปฏิบัต?และคือหนทางที่พระองค์ได้ทรงบุกเบิกไว้ให้คนไท?ใช้เป็นหนทางสำคั?ในขณะที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับปัญหา เศรษฐกิจอยู่ในทุกวันนี?จึงสมควรที่เราคนไทยทั้งหลา?จะต้องดำเนินตา?รอยพระองค์ เพื่อเป็?การแสดงความจงรักภักด?ช่วยแบ่งเบ?พระราชภาระในการแก้ปัญห?และช่วยสร้างชาติบ้านเมือ?ของเราให้พัฒนาไป ในทางที่ถูกต้อ?เข้มแข็งสืบไ?/p>

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Thursday 18 January, 2007 2:16 PM