พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 


***

***

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด?เสด็จพระราชสมภ??โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์?(Mount Aubun) เมืองแคมบริดจ์ (Cambridge) รัฐแมสซาชูเซตส?(Massachusetts) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้า?ขึ้น ๑๒ ค่?ปีเถาะ นพศก จุลศักรา?๑๒๘๙ ตรงกับวันที่ ?ธันวาค?พุทธศักราช ๒๔๗๐ มีพระนามเดิมว่?"พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเด? เป็นพระโอรสพระองค์เล็ก ในสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ?พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั?และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี) และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ซึ่งภายหลั?ทั้งสองพระองค์ ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตราธิเบศ?อดุลยเดชวิกร?พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน?มีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระเชษฐาธิราช คื?สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒน?กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที??พฤษภาค?พุทธศักราช ๒๔๖๖ ?กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิด?เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที?๒๐ กันยาย?พุทธศักราช ๒๔๖๘ ?เมืองไฮเดลแบร์?ประเทศเยอรมน?

เมื่อพุทธศักรา?๒๔๙๑ ได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชน?ซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์?สหรัฐอเมริกา กลับประเทศไท?ประทับ ?วังสระปทุม ต่อมาในวันที?๒๔ กันยาย?พุทธศักราช ๒๔๗๒ สมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคต ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?รัชกาลปัจจุบัน ทรงเจริญพระชนมายุได้ไม่ถึง ?ปี และเมื่อมีพระชนมายุได้ ?ปี ได้ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นต้น ?โรงเรียนมาแตร์ เดอี กรุงเทพฯ จนถึงพุทธศักรา?๒๔๗๖ จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ?เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินี และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิรา?เพื่อทรงศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียน Miremont ทรงศึกษาวิชา ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมั?และภาษาอังกฤ?จากนั้นทรงเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande, Chailly sur Lausanne แห่งเมืองโลซานน์ แล้วทรงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซานน์ โดยทรงเลือกศึกษา ในแขนงวิชาวิทยาศาสตร?

ในพุทธศักราช ๒๔๗๗ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจาอานันทมหิด?เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที??แห่งบรมราชจักรีวงศ?พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเด?จึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็?สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเด?เมื่อพุทธศักรา?๒๔๗๘ และได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิด?นิวัตประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในพุทธศักราช ๒๔๘๑ โดยประทั??พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เป็นการชั่วครา?แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประเทศสวิตเซอร์แลนด?จนถึงพุทธศักรา?๒๔๘๘ จึงโดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล นิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สอ?ครั้งนี้ประทับ ?พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวั?

ในวันที่ ?มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิด?เสด็จสวรรคตโดยกระทันหั??พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวั?สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเด?จึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ในวันเดียวกันนั้น แต่เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษา จึงต้องทรงอำลาประชาชนชาวไท?เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่?ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ เพื่อทรงศึกษาต่อ ?มหาวิทยาลัยแห่งเดิ?ในครั้งนี้ ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมา?และวิชารัฐศาสตร์ แทนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ทรงศึกษาอยู่เดิ?

ระหว่างที่ประทับศึกษาอยู่ในต่างประเทศนั้?ทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาในหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร กับหม่อมหลวงบั?(สนิทวงศ์) กิติยากร (ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาพรอิสริยย?หม่อมเจ้านักขัตรมงคล ขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล เมื่อพุทธศักรา?๒๔๙๓ และขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกร?มีพระนามว่?พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ เมื่อพุทธศักรา?๒๔๙๕) ต่อมาทรงหมั้นกับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ?กิติยากร ในวันที่ ๑๙ กรกฎาค?พุทธศักราช ๒๔๙๒ ?เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ในพุทธศักราช ๒๔๙๓ เสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนคร ประทับ ?ที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ในเดือนมีนาค?พุทธศักราช ๒๔๙๓ ต่อมาในวันที?๒๘ เมษายน ปีเดียวกัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ?พระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บัมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวังสระปทุม ซึ่งในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนั้น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

ในวันที่ ?พฤษภาค?พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้น ?พระที่นั่งไพศาลทักษิ?ในพระบรมมหาราชวั?เฉลิมพระบรมนามาภิไธยตามจารึกในสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด?มหิตลาธเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินท?สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต?พร้อมทั้งพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่?"เราจะครองแผ่นดินโดยธรร?เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม และในโอกาสนี?ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ?พระบรมราชินี

หลังจากเสร็จการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้?ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรักษาพระสุภาพ ?เมือ?โลซานน?ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามที่คณะแพทย์ได้ถวายคำแนะนำ และระหว่างที่ประทับในเมืองโลซานน?สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ?พระบรมราชินี มีประประสูติกาลพระราชธิด?พระองค์แรก คื?สมเด็จพระเจ้าลูกเธ?เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญ?สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งประสูต??โรงพยาบาลมองซัวซีส?เมืองโลซานน์ เมื่อวันที??เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๔

และเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์แรกเจริญพระชันษาได??เดือ?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนค?ประทับ ?พระตำหนักจิตรลดาดโหฐาน พระราชวังดุสิต จากนั้นทรงย้ายที่ประทับไปประทั??พระที่นั่งอัมพรสถา?พระราชวังดุสิต เนื่องจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สำหรับเป็นที่ประทับแทนการที่รัฐบาล จะจัดสร้างพระตำหนักขึ้นใหม?และที่พระที่นั่งอัมพรสถานนี้เอ?สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ?พระบรมราชินี มีพระประสูติกาลพระราชโอร?และพระราชธิด?อีกสามพระองค?คื?

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธ?เจ้าฟ้าวชิราลงกร?ประสูติเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาค?พุทธศักราช ๒๔๙๕ และในพุทธศักรา?๒๕๑๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธรา?เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมุฏราชกุมา?

สมเด็จพระเจ้าลูกเธ?เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุด?กิติวัฒนาดุลโสภาคย?ประสูติเมื่อวันเสาร์ที??เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ และในพุทธศักรา?๒๕๒๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด?เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธ?เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร?ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ?กรกฎาค?พุทธศักราช ๒๕๐๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระผนวช เมื่อวันที?๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙ ?พระอุโบส?วัดพระศรีรัตนศาสดารา?ในพระบรมมหาราชวั?และประทับจำพรรษา ?พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการทรงปฏิบัติราชการแผ่นดินแทนพระองค์ ตลอดเวลา ๑๕ วั?ที่ทรงพระผนวชอยู?และจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ?พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้อย่างเรียบร้อยเป็นที่พอพระราชหฤทั?จึงมรพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็?สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ?พระบรมราชินีนา?ในปีเดียวกันนั้นเอ?และในวันที?๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐ หลังจากทรงประกอบพิธีเฉลิมพระตำหนักจิตรลดารโหฐา?ซึ่งได้ต่อเติมขึ้นใหม่แล้วทรงย้ายที่ประทับ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กลับไปประทับที?พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต จนถึงปัจจุบั?

***

ที่ม?: http://www.rtaf.mi.th/news/a01/king/king.html

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 10:45 PM