พระราชประวัต?การครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๖๐ ปี
 


***

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด? width=

***

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภ??สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที??ธันวาค?พุทธศักราช ๒๔๗๐ มีพระนามเดิมว่?พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช [เมื่อบรมราชาภิเษกแล้วเปลี่ยนเป็น ?อดุลยเดช ”] พระโอรสองค์เล็กในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกร?พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน?มีพระเชษฐภคินี คื?สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒน?กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิรา?คื?พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อัฐมรามาธิบดินทร?

เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล อัฐมรามาธิบดินทร?เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ?มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ ทรงได้รับอัญเชิญขึ้นครองราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย?รัชกาลที??แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เนื่องจากยังมีพระราชภาระด้านการศึกษา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาต่อในวิชากฎหมายและรัฐศาสตร์ แทนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ทรงศึกษาอยู่เดิ?

ในพุทธศักราช ๒๔๙๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเด?ได้เสด็จนิวัตประเทศไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี เมื่อวันที??พฤษภาค?ศกเดียวกัน ?พระที่นั่งไพศาลทักษิ?ในพระบรมมหาราชวั?เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า ?/strong>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบด?จักรีนฤบดินท?สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต?? ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่?

?เราจะครองแผ่นดินโดยธรร?
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎ?จึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคของประเท?ทรงทราบด้วยพระเนตรพระกรร?ถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร ได้ทรงหาทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ดีขึ้น พระราชทานคำแนะนำแก่ราษฎรและหน่วยงานต่า??ให้ดำเนินการ จนปัจจุบันกลายมาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร?จำนวนกว่??๐๐?โครงกา?ซึ่งเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอย่างไม่เป็นทางการเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๕ ทำให้เกิดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรก คื?โครงการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านห้วยมงค? ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิ?จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากนั้?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?รวมทั้งพระราชโอรสและพระราชธิดาได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่าง?ทั่วทุกภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอตลอดม?อาจกล่าวได้ว่า การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรดังกล่าว เป็นผลดีแก่เศรษฐกิ?ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?จึงทรงสามารถพระราชทานโครงการต่าง ?เพื่อแก้ปัญหาทุกด้านได้อย่างนุ่มนวลและตรงประเด็น โดยทุกโครงการมีจุดมุ่งหมายให้ชาวชนบทมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองได้ มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุดโดยไม่สูญเปล่?ลดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุ?และพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที?สิ่งแวดล้อ?อุปนิสัย และจิตใจของคนในพื้นที่นั้น?ตัวอย่างเช่น ทรงแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาในภาคเหนื?ซึ่งเป็นการทำลายต้นน้ำ ลำธา?เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและต่อสุขภาพอนามัยของชาวเขาเอ?รวมทั้งเป็นอันตรายแก่เศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้?โครงการหลว? เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพุทธศักราช ๒๕๑๒ เพื่อทดลองปลูกพืชเมืองหนาว ทั้งไม้ผ?ไม้ดอก ปัจจุบันประสบผลสำเร็จอย่างสู?ทำให้ชาวเขามีรายได้เป็นกอบเป็นกำ จึงเลิกปลูกฝิ่?ไม่ตัดไม้ทำลายป่?คนไทยได้บริโภคพืชผักเมืองหนาวในราคาย่อมเยา ทำให้โครงการหลวงได้รับรางวัลรามอนแมกไซไซ สาขาความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ เมื่อพุทธศักรา?๒๕๓๑ และทรงแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร โดยพระราชทานพระราชดำริให้สร้างถนนลอยฟ้าพระบรมราชชนนี และขยายสะพานมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดำเนินนอ?เป็นต้?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักคิ?นักค้นคว้า แล้วทรงอธิบายถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบ ทรงเป็นครูที่ด?และมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีการศึกษาและมีความรู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิชาการสมัยใหม่ได้ ดังนั้?โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในช่วงแรก ส่วนมากจะเป็นโครงการด้านการศึกษา ทรงจัดตั้งโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เรียกว่?โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ? ทรงตั้?โรงเรียนร่มเกล้า อีกหลายแห่?โรงเรียนในราชสำนัก เช่น โรงเรียนจิตรลด?แล?โรงเรียนไกลกังวล โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ เช่น โรงเรียนราชวินิต โรงเรียน ???ราชวิทยาลั?สำหรับเด็กยากจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนให้จัดตั้ง โรงเรียนในวั? ตามแบบโบรา?ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางการเรียน จัดการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาและอาราธนาพระเป็นครู โครงการพระดาบส เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นในพุทธศักรา?๒๕๑๙ เพื่อให้การศึกษาฟรีด้านวิชาชีพต่าง?แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดเพศ วัยวุฒ?ความรู?และฐาน?นอกจากนั้น ยังพระราชทานพระราชดำริให้ตั้?มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทีย? เพื่อสนองตอบนโยบายให้การศึกษาตลอดชีวิต ผู้ที่สนใจสามารถติดตามศึกษ?
ได้ด้วยความเสมอภาคและคุณภาพเท่าเทียมกั?

พุทธศักราช ๒๕๐๘ ทรงฟื้นฟูการพระราชทา?ทุนเล่าเรียนหลวง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดีให้ได้ไปศึกษาในประเทศตะวันตก เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาชาติบ้านเมือง ทรงตั้?มูลนิธิภูมิพ? แล?มูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อพระราชทานทุนการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาต่าง?รวมทั้งทุนการศึกษาอื่น?ทรงให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันจัดท?โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ฯ เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน

นอกจากด้านการศึกษาแล้ว ปัญหาด้านสาธารณสุขยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเท?เมื่?๕๐ ปีก่อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให?หน่วยแพทย์หลวง ตรวจรักษ?ผู้เจ็บป่ว?ผู้ที่ป่วยหนักจะถูกส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร โดยทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห?พระราชทานค่าเดินทา?ค่ารักษาพยาบาล และถ้าเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครั?จะพระราชทานค่าใช้จ่ายในบ้านด้ว?ทรงอธิบายวิธีใช้ยาเพิ่มเติ?และทรงพระอักษรอธิบายการใช้ยาอย่างละเอียดแก่ราษฎร พระราชทานสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อสุขภาพของชาวชนบ?เช่น มุ้ง ในพื้นที่ที่มีโรคมาเลเรียชุกชุ?พระราชทานเกลือ ในบริเวณที่ขาดไอโอดี?ในพุทธศักราช ๒๕๐๘ พระราชทา?เรือเวชพาหน์ แก่สภากาชาดไทย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำที่ห่างไก?พุทธศักราช ๒๕๑๓ พระราชทา?หน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่ ไปให้บริการราษฎรที่ยากจนในชนบทห่างไก?ได้พระราชทานทรัพย์เป็นเงินทุ?โปลิโอสงเคราะห? เพื่อจัดหายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง?รักษาผู้ป่วยด้วยโรคโปลิโอให้ช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่?ทรงสร้าง อาคารมหิดลวงศานุสรณ์ เพื่อเป็นศูนย์ผลิตวัคซีน BCG พระราชทานเครื่องผลิตวัคซีนและทรงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยหาวิธีสร้างเครื่องกลั่นน้ำเกลือใช้เองในประเทศเพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอหิวาตกโรค ทรงก่อตั้ง สถาบันราชประชาสมาศัย เพื่อปราบโรคเรื้อนอย่างครบวงจร พระมหากรุณาธิคุณด้านสุขภาพดังกล่าวนี้เป็นที่ประจักษ์ ดังนั้?ในพุทธศักราช ๒๕๓๕ องค์การอนามัยโลกจึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญ Health-for-All Gold Medal แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?

เมื่อประเทศไทยประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนแฮเรีย?ในพุทธศักราช ๒๕๐๕ ทรงเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลและสิ่งของทางสถานีวิทยุ ?? ทำให้ได้รับเงินบริจาคจำนวนมา?เมื่อมีเงินเหลือ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้ง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่คนที่ประสบภัยพิบัติต่าง?และตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นในทุกภูมิภาค เพื่อรับบุตรธิดาของผู้ประสบภัย เด็กกำพร้าและเด็กยากจนเข้าศึกษาเล่าเรียนโดยรับพระราชทานทุนการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามความสามาร?มีหลายคนจบการศึกษาระดับปริญญาโ?และบางคนกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอ?

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัยใน ?จังหวัดภาคใต?เมื่อวันที?๒๖ ธันวาค?๒๕๔๗ เป็นอย่างมาก เริ่มจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน ๓๐ ล้านบา?ให้มูลนิธิ?นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากนั้?ทั้งสมาค?มูลนิธ?หน่วยงานต่าง?รวมทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของผ่านทางมูลนิธิ?เป็นจำนวนมหาศา?ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิ?จัดสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพิ่มขึ้น ?โรงเรียนที่จังหวัด พังง?กระบี่ ภูเก็ต และระนอง ทำให้ปัจจุบันมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้งสิ้น ๓๙ โรงเรียน นอกจาก ด้านการศึกษาแล้ว ยังทรงห่วงใยปัญหาเฉพาะหน้าของราษฎรผู้ประสบภัยที่ขาดแคลนน้ำบริโภค เพราะแหล่งน้ำในพื้นที่กลายเป็นน้ำเค็มหมด ได้พระราชทาน

พระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาประสานกระทรว?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความช่วยเหลือขุดเจาะบ่อบาดา?และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการบรรทุกน้ำลงพื้นที่แจกจ่ายแก่ผู้เดือดร้อน พระราชทา?หนังสือคลื่นยักษ์สึนาม?คลื่นอภิมหาภัย ให้มูลนิธิชัยพัฒนาพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้ความรู้ถึงสาเหตุของการเกิด วิธีป้องกั?สร้างความเข้าใจพื้นฐาน แก่ประชาชนในการเตรียมตัวรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาค?

เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชากรไทยในชนบ?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้สร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับ เช่น ให้มีการสร้างถนนเพื่อขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ทรงจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและมีพระราชดำริให้ศึกษา ทดลองเพื่อหาเทคโนโลยีที่ใหม่?เพื่อให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติในระยะแรกทรงใช้สวนจิตรลดาเป็?สถานที่ทดลองโครงการส่วนพระองค์ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ครบวงจร เมื่อทรงทดลองจนได้ข้อมูล เพียงพอแล้?จะพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อ

ต่อมาได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้?ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อทรงศึกษาทดลองด้านการเกษตรตามสภาพภูมิศาสตร์และสังคมที่ต่างกันไปในแต่ละภูมิภา?รว??ศูนย?ศูนย์การศึกษาดังกล่าวมีลักษณะเป็?พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้าไปศึกษา ดูงา?ฝึกอบร?แล้วนำไปปรับใช้ตามความเหมาะส?

ทฤษฎีใหม?เป็นระบบการจัดการที่ดินและแหล่งน้ำที่ถูกต้องเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนเป็นอีก วิธีการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เกษตรกรไท?ซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตรน้อ?ให?สามารถดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย?มีน้ำใช้ตลอดปี มีข้าวบริโภคทั้งปี มีพืชผัก ผลไม้อื่นๆ บริโภคหมุนเวียนกันไป รวมทั้งมีอาหารโปรตีนจากสัตว์ที่เลี้ยงไว้ หากเหลือจากการบริโภคในครอบครัว ก็นำไปจำหน่ายได้

น้?เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงริเริ่มโครงการต่าง ?เพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ำไว้เป็นจำนวนมาก เช่น ทรงแก้ปัญหาน้ำน้อยในฤดูแล้?โดยพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างอ่างเก็บน้ำฝ่ายทดน้?ขุดลอก พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ สร้างสระเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน และสำหรับโครงการขนาดให ญ่ที่ใช้งบประมาณสู?เช่น การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ จะพระราชทานพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่?คื?นอกจากจะใช้กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแล้ว ยังใช้เป็นเหล่งผลิตกระแสไฟฟ้?เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย

ในฤดูร้อนพุทธศักรา?๒๕๔๘ ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งมากกว่าทุกปีที่ผ่านม?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยราชการจัดท?ฝนหลวง ตามวิธีการที่พระองค์ทรงดัดแปลงจากวิธีการที่ทำในต่างประเท?และทรงทดลองจนได้ผลสำเร็จมาตั้งแต่พุทธศักรา?๒๕๑๒ เป็นต้นม?ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษที่อำเภ?หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที?๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยพระองค์ทรงเป็นผู้บัญชาการแล?ควบคุมการปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศด้วยพระองค์เอ?ทรงติดตามปัญหาภัยแล้งอย่างใกล้ชิ?ตลอดเวลา ฐานปฏิบัติการฝนหลวงทั้??ฐานได้ลงมือปฏิบัติการพร้อมกันเป็นครั้งแรกในวันที?๒๒ มีนาคม ๒๕๔๘ ปรากฏว่า มีฝนตกหนัก ๑๐ จังหวัดในภาคอีสานและภาคตะวันออ?และได้ปฏิบัติการต่อเนื่องอีกหลายครั้?สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรได้เป็นอย่างมาก มีปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นและลดพื้นที่ประสบภัยแล้งลงได้มาก อย่างไรก็ด?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชบายให้ปฏิบัติการต่อจนกว่าน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำธรรมชาติจะมีน้ำเกินร้อยละ ๘๐ ของปริมาณความจุของเขื่อนเพื่อจะได้มีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมได้ตลอดปี ๒๕๔๘ และเพื่อป้องกันปัญหาฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้งเช่นป?๒๕๔๗ ด้วย

ทรงแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขั?ในฤดูฝ?โดยมีโครงการระบายน้ำจากพรุบาเจาะ จังหวั?นราธิวาส เป็นโครงการต้นแบ?ทำให้ได้พื้นที่เกษตรกรรมกลับคืนมาเป็นจำนวนมา?และได้พระราชทา?พระราชดำริให้จัดทำโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำก่อสร้างทางผันน้ำ ปรับปรุงคลองระบายน้ำในพื้นที่ลุ่?

เมื่อพุทธศักรา?๒๕๒๖ แล?๒๕๓๘ ได้เกิดน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานค?และปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือทุกวิถีทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎ?ทรงพระดำเนินลุยไปในน้ำท่วมขังที่เน่าเสีย ทรงยืนพระบาทแช่น้ำเป็นเวลานานใ?เวลากลางคื?ต้องทรงใช้ไฟฉายส่องเพื่อทอดพระเนตรแผนที่ประกอบพระราชวินิจฉัย ทรงถูกแมลง กลางคืนรบกวน ถูกยุงกัดพระวรกา?แต่พระองค์มิได้ทรงย่อท้อ ทำให้ทรงสามารถแก้ปัญหาได้ในเวลาอันรวดเร็?ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น ได้พระราชทานพระราชดำริ โครงการแก้มลิง เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังให้ลงสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้นโดยสร้างประตูระบายน้ำปิดกั้นคลองต่างๆ สร้างสถานีสูบน้ำ ขุดลอกขยายคลองเพื่อรวบรวมน้ำจากพื้นที่ทางตอนบนมาเก็บไว?แล้วระบายออกอ่าวไทยตามจังหวะขึ้นลงของน้ำทะเล โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโล?และการสูบน้ำที่เหมาะสมสอดคล้องกั?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแก้ ปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยวิธีธรรมชาต?เช่น ที่บึง มักกะสัน ในกรุงเทพมหานค?ทรงใช้ผักตบชวาและแสงแดดบำบัด ที่อำเภอหนองหา?จังหวัดสกลนค?ทรงใช้พืชน้ำของท้องถิ่นเป็นตัวกรองน้ำเสียส่วนที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุร?เป็นโครงการทอลองวิจัยการบำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะ มูลฝอย และรักษาสภาพป่าชายเล?เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ กังหันน้ำชัยพัฒน?เป็นผลงานประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สามารถใช้บำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในพุทธศักราช ๒๕๓๖ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไท?และของโลกที่พระมหากษัตริย์ทรงได้รับสิทธิบัตรนี?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเสม?ทั้งนี?เพื่อให้เกิดความสมดุลของทรัพยากรป่?ดิ?และน้ำ เช่น ทฤษฎีป่าเปีย?เป็นแนวพระราชดำริที่จะป้องกันไฟไหม้ในฤดูแล้ง ทำให้ป่าคงความชุ่มชื้น และรักษาแหล่งต้นน้ำลำธารไว้ไม่ให้เหือดแห้งไป ทรงอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารแล?เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำและพืชหลายชนิด ทฤษฎีแกล้งดิ? เพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในภาคใต?เป็นกา?พัฒนาดินให้สามารถปลูกพืชได้อีก โดยทำให้ดินเปียกและแห้งสลับกันเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดิ?กระตุ้นให้สารไพไรท์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วปล่อยกรดกำมะถันออกมาจนดินเปรี้ยวจั?ในที่สุด จากนั้?จึงทำกาควบคุมดินโดยควบคุมระบบน้ำใต้ดิน ใช้วัสดุปูนผสมในดินใช้น้ำชะล้า?ตลอดจนเลือกปลูกพืชที่เหมาะสม ทฤษฎีการป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก เป็นเทคโนโลยีง่ายๆ และประหยัด แต่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรั?จากนานาประเท?สมาคมด้านการป้องกันการพังทลายของดินระหว่างประเทศได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลในฐานะที่เป็นนักอนุรักษ์ดินและสภาพแวดล้อมที่มีผลงานยอดเยี่ยมในเรื่องการอนุรักษ?

สิ่งประดิษฐ์ที่ทรงคิดขึ้นเพื่ออนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ำในบรรยากา?ได้แก่ เครื่องดักหมอก ที่ทรงใช้วัสดุในท้องถิ่นที่ราคาถูก หาง่าย ดักหมอกที่ล่องลอยในอากาศให้กลายเป็นหยดน้ำลงสู่ดิ?หล่อเลี้ยงต้นไม้ให้งอกงามได้

ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงคิดค้นและนำเทคโนโลยีมาใช?เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเหล่านี?คณะรัฐมนตรีโดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตร?จึงประกาศเฉลิมพระเกียรติพระองค์ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไท?เมื่อวันที?๑๒ ธันวาค?๒๕๔๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาในด้านภาษาอย่างยิ่ง ทรงสามารถในภาษ?อังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้เทียงเท่าเจ้าของภาษา รวมทั้งภาษาสันสกฤต ทรงแปลหนังสือหลายเรื่อ?เช่น นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพร?แล?ติโต เป็นภาษาไท?ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่อง Buddhist Economics ซึ่งทรงนำสาระบางตอนมาจาก Small is Beautiful ขอ?อี เอ?ชูมัคเกอร์ พระมหาชน?ซึ่งทรงนำมาจากชาดกเรื่องหนึ่งในพุทธประวัติ เรื่องทองแดง ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับสุนัขทรงเลี้ย?

ในขณะที่ทั่วโลกใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานและศึกษาหาความรู้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการทรงงานต่าง?เช่นกั?ทรงใช้โปรแกร?Fontastic ออกแบบตัวอักษรภาษาไทยและอักษรภาษาอังกฤษขนาดต่า??ต่อม?ทรงออกแบบอักษรเทวนาครี และทรงออกแบบอักษรไทย-อังกฤษ ชื่อ ภูพิงค?แล?ทักษิณ สำหรับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่า “อัครศิลปิน” เนื่องจากทรงพระปรีชาสามารถ ในด้านศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง และทรงนำพระอัจฉริยภา?เหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศตลอดม?โดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพด้า?ดนตร?เป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีนานาชาต?กระทั่งเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๓ สถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนน?ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็?สมาชิกกิตติมศักดิ์ ลำดับที่ ๒๓ ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไทยและสากลที่มีท่วงทำนองไพเราะลึกซึ้งไว้ถึง ๔๘ เพลง พระองค์ทรงนำดนตรีเป็นเครื่องกระชับสัมพันธไมตรีกับนานาชาติได้อย่างดียิ่?นอกจากนั้น ยังเป็นเครื่องผูกพันสถาบันพระมหากษัตริย์กับนิสิตนักศึกษาไว้ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และพระราชทานเพลงประจำมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลั?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็?จิตรกร ด้วยเช่นกั?พระองค์ได้ทรงงานด้านจิตรกรรมไว้เป็นจำนวนมา?ในด้าน ประติมากรร? ทรงปั้นพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?รูปปั้นผู้หญิงคุกเข่?พระพุทธนวราชบพิต?ซึ่งเป็นพระบูชาสำหรับพระราชทานไปประดิษฐานไว้ ?ศาลากลางจังหวัดต่างๆ และพระพิมพ์ส่วนพระองค์ทรงโปรดการ ถ่ายภา?มาแต่ทรงพระเยาว์ พระองค์จะทรงสะพายกล้องถ่ายรูปเพื่อทรงบันทึกเหตุการณ์ต่าง?ไว้ใช้ประโยชน์ในการทรงงานเสม?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปร?งานช่า?มาแต่ทรงพระเยาว์เช่นกั?เมื่อพุทธศักรา?๒๕๐๗ พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใ?จึงทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เอ?หลายลำ และทรงใช้เรือใบที่ทรงต่อลงแข่งขันในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ?พุทธศักราช ๒๕๑๐ ซึ่งจัดการแข่งขันในประเทศไทย ในครั้งนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ชนะเลิศกีฬาเรือใบประเภทโอเคคู่กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญ?สิริวัฒนาพรรณวดี

ในฐานะที่ทรงเป็น อัครราชศาสนูปภัมภก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท?ทรงวางพระองค์อย่างเหมาะส?เป็นที่เคารพของปวงศาสนิกชนถ้วนหน้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมรับคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จในงานสำคัญของศาสนาต่าง?ในส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทรงเป็?พุทธมามก?ทรงพระผนวช ในพุทธศักราช ๒๔๙๙ ทรงประกอบพระราชพิธีเนื่องด้วยพระพุทธศาสน?อย่างเต็มพระกำลั?ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในการก่อสร้างพุทธมณฑล วัดญาณสังวรารามและวัดพระรามเก้?ทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรร?ทรงอุปถัมภ์พระสงฆ์ ทรงเลื่อมใ?ศรัทธา และศึกษาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให?จัดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูช?และพระราชพิธ?สถาปนาสังฆปริณายกแห่งสังฆมณฑ?ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักรา?๒๕๐๑ แล?๒๕๐๘ ตามลำดับ

ทรงฟื้นฟูประเพณีที่สำคัญ เช่น พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดย กระบวนพยุหยาตราชลมาร? ในคราวงานฉลอ?๒๕ พุทธศตวรรษ ซึ่งครั้งนั้นเรียกว่?กระบวนพุทธพยุหยาตราทาง ชลมารค พระราชพิธีเสด็จถวายผ้าพระกฐินต้น พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวั?ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรก?เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและพระราชทานข้าวเปลือกจากนาทดลองในสวนจิตรลดาไปหว่านในพิธ?เพื่อให้เกษตรเก็บไปรวมกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะหว่านต่อไ?

ทรงห่วงใยและสนพระราชหฤทัยใ?การใช้ภาษาไท? ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนิ?ไปทรงร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทยของชุมนุมภาษาไทย ?คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั?เมื่อวันที?๒๙ กรกฎาค?พุทธศักราช ๒๕๐๕ ทรงแสดงความห่วงใยการออกเสียงภาษาไท?วิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโย?รวมทั้งการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที?๒๙ กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาต?ในด้าน ดนตรีไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้เพลงไทยและดนตรีไทยคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ได้พระราชทานพระราชดำริให้เครื่อง ปี่พาทย์และวงดนตรีไทยทุกวงปรับมาตราเสียงให้มีระดับเดียวกัน และให้เป็นมาตราเสียงของดนตรีไท?พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กรมศิลปากรจัดพิมพ์หนังสือโน้ตเพลงไท?เล่ม ?เผยแพร?ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บันทึกท่ารำเพลงหน้าพาทย์ตั้งแต่หน้าพาทย์ธรรมดาจนถึง หน้าพาทย์ชั้นสูงเป็นภาพยนตร์ เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นแบบท่ารำในอนาคต ทรงประกอบพิธีครอ?ประธานไหว้ครูโขนละครและต่อหน้าพาทย์เพลงองค์พระพิรา?นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังพระราชทานพระราชดำริให?อนุรักษ์มวยไทย ซึ่งทรงเห็นว่า เป็นกีฬาของนักรบไทยมาแต่ครั้งโบราณ ทรงแสดงให้เห็นว่?กีฬามีประโยชน์ โดยทรงแข่งขันกีฬาด้วยพระองค์เอ?และทรงส่งเสริมให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม ในการกีฬาอีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านการต่างประเท?ได้อย่างดียิ่ง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหลายประเท?เพื่อกระชับสัมพันธไมตร?นำประเทศไทยไปสู่ความเข้าใจอันดีของโล?และเพิ่มพูนศักดิ์ศรีของชาต?ทรงเป็นที่ยอมรับนับถือในนานาชาติ

เพราะพระอัจฉริยภาพและพระราชปณิธานที่ทรงใช้ให้เหมาะแก่กาลสมัย พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิก?ชาวไทยด้านการพัฒนาชนบทเป็นที่ประจักษ?ทำให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเท?เช่น อิสราเอล ญี่ปุ่?และไต้หวัน

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที??มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นมาจวบจนบัดนี้ นับได้ ๖๐ ปีบริบูรณ์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย พระองค์ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัต?ราชสังคหวัตถุธรร?และธรรมะอื่น?ทรงอุทิศ พระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปกา?เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไท?โดยไม่มีเวลาหยุดพั?ทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งความสามัคคี เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไท?จนอาจกล่าวได้ว่า คราใดที่บ้านเมืองมีปัญหา ประชาชนเกิดความทุกข์ยากเดือดร้อน ระส่ำระสาย ครานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงสยบเรื่องร้า?คลี่คลายเหตุการณ์ให้กลับดีด้วยพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาคุณจ?ประชาชนเกิดความสุขในเวลาอันรวดเร็ว ปวงชนชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ดังนั้?ในมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี ?วันที่ ?มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ รัฐบาล และประชาชนชาวไทย จึงพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็?พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ

รัฐบาลจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับชื่องานและกำหนดระยะเวลาจัดงานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใช้ชื่องานว่า การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี ชื่องานและชื่อพระราชพิธีภาษาอังกฤษว่?The sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne เขตงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี เริ่มตั้งแต่ ?มกราคม ๒๕๔๘ อันเป็นวันขึ้นต้นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน (ตามปฏิทินหลว? และจะสิ้นสุดในวันที่ ?มิถุนายน ๒๕๔๙ หรือให้เลยไปจนสิ้นปี ๒๕๔๙ ก็ได?

***

ที่ม?: หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที?๗๓, ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Thursday 5 October, 2006 10:40 PM