เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี
 


***

งานฉลองสิริราชสมบัติ คร?๖๐ ปี
โครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี

***

สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เผยแพร่ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?ที่จะบรรจบครบรอบในวันที่ ?มิถุนายน ๒๕๔๙ นี?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายรองพล เจริญพันธุ? จึงเห็นสมควรดำเนินโครงกา?“จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี?เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?และเพื่อให้ประชาชน ร่วมกับรัฐบาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักด?รวมทั้งเพื่อนำรายได้ทูลเกล้า?ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย โดยโครงการนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้?

ในการนี้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีดังกล่าว โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายรองพล เจริญพันธุ? เป็นประธานกรรมกา?และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ?จำนว??คณ?ดังนี้

? คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารและสรรหาผู้ร่วมโครงการจัดทำเข็มที่ระลึก โดยมอบให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?(นายจาดุร อภิชาตบุตร) เป็นประธานอนุกรรมการ

? คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสั่งซื้อและจัดจำหน่า?โดยมอบให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร สันติเมทนีดล) เป็นประธานอนุกรรมการ

? คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี โดยมอบให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?(นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิ? เป็นประธานอนุกรรมการ

? คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมอบให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตร?(นายปราโม?รัฐวินิจ) เป็นประธานอนุกรรมการ

สำหรับกระบวนการการผลิตเข็มที่ระลึกนั้น ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดั?ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิต เพื่อให้สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยตั้งเป้าการผลิตไว?๕๐?๐๐?เข็ม และจะจัดจำหน่ายในราคาเข็มล?๒๖?บา?ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ทูลเกล้า?ถวายจำนว?๖๐ ล้านบา?

รูปแบบของเข็มที่ระลึ?จะมีขนาดสูงประมา??เซนติเมต?ด้านหน้าเป็นรูปตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ด้านหลังมีตราสำนักนายกรัฐมนตรีตอกไว้เป็นรหัสเพื่อป้องกันการปลอมแปล?ส่วนกล่องบรรจุ จะจัดทำด้วยหนังเทียมชนิดพิเศษสีน้ำเงิน ฝากล่องด้านหน้าจะเดินลายเส้นสีทองตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ด้านในมีตราสำนักนายกรัฐมนตรีและข้อความว่?“สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี?รวมทั้งจัดทำริบบิ้นสำหรับเสียบความหมายของตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ติดกับฝากล่อ?เพื่อป้องกันมิให้แผ่นความหมายเสียดสีกับตัวเข็มที่ระลึก โดยจัดพิมพ์ความหมายตราสัญลักษณ์ฯ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน
แผ่นกระดาษขนาดเล็กเสียบไว้ด้วย

ทั้งนี?เข็มที่ระลึกดังกล่าวสามารถสื่อความหมายของตราสัญลักษณ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ?มีขั้นตอนการผลิตที่ประณีตและพิถีพิถั?ประดับด้วยคริสตัลของ "ชวารอฟสก? ซึ่งนำเข้าจากประเทศออสเตรี?จำนว?๒๒ เม็ด นอกจากนี?ตัวเข็มที่นำมาใช้ก็เป็นเข็มที่ใช้กับเครื่องประดับอัญมณีราคาสูง จึงทำให้สามารถกลัดบนเสื้อผ้าได้โดยไม่ทำให้เสื้อผ้าเป็นรอ?ซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้สามารถประดับได้บนเสื้อผ้าที่สุภาพทุกรูปแบบ และยังประดับได้ในทุกโอกาสที่เหมาะส?

ในส่วนของการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกนั้น ได้รับความร่วมมือจาก ?หน่วยงานในการรับสั่งซื้อและจัดจำหน่า?ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไท?จำกั?(มหาช? ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกั?(มหาช? และบริษั?ไปรษณีย์ไท?จำกั?และยังได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรว?รวมไปถึงองค์กรอิสร?จำนวนเกือบ ๗๐ หน่วยงาน ในการรับสั่งซื้อและจัดจำหน่ายด้ว?นอกจากนี?ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจยังสามารถซื้อโดยตรงที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้อีกทางหนึ่ง โดยจะเริ่มมีการออกจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ?พฤษภาคมเป็นต้นไป

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติ?สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเล??๒๒๘๑ ๗๒๓๓, ?๒๒๘๑ ๔๑๘๔, ?๒๒๘๒ ๒๖๙๓ ต่?๑๖? ๑๖? ๑๘? ๓๑?หรือ Call Centre ๑๓๗๖

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 9 December, 2006 11:56 AM