หนึ่งในวีรบุรุษแห่งเอเชี?สาขาผู้เป็นแรงบันดาลใจ
 


***

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัต?เมื่อปีพุทธศักรา?๒๔๘๙ ตราบจนปัจจุบันเป็นเวลาถึ?๖๐ ปีแล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้?พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อขจัดทุกข์แก่ประชาราษฎรโดยมิได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำบา?ตรากตรำพระวรกา?

ด้วยความรักของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อเหล่าพสกนิกร ของพระองค์ จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งต่อสากล ดังปรากฏว่าองค์กรและหน่วยงานต่าง ?ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาและรางวัลต่าง ?เป็นจำนวนมาก ดังเช่นในวันที?๒๖ พฤษภาค??? ๒๕๔๙ สหประชาชาติได้ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญประโยชน์นานัปกา?.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยตลอดม?

นอกจากนี?ในโอกาสครบรอ?๖๐ ปี ของนิตยสารไทม์เอเชียก็ได้เทิดทูนพระเกียรติคุณให้พระองค์เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของเอเชียในรอบ ๖๐ ปีที่ผ่านม?โดยทรงได้รับคัดเลือกให้เป็?“หนึ่งในวีรบุรุษแห่งเอเชีย (TIME Asia’s Heros) สาขาผู้เป็นแรงบันดาลใจ?ซึ่งพสกนิกรต่างปลาบปลื้ม เทิดทูนพระเกียรติคุณไว้เหนือเกล้? ดังนั้?เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับความช่วยเหลืออย่างดียิ่? จากคุณสก?รุจิภักดิ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?ในการแปลบทความที่ตีพิมพ์ ในนิตยสารไทม์เอเชี?ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งได้กล่าวเชิดชูพระเกียรติของพระองค์ท่านมาให้ได้ซาบซึ้งกันค่?/p>

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด?/p>

กว่า ๖๐ ปี พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รัก ใช้พระราชอำนาจอันทรงไว้ซึ่งคุณธรรม นำพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตกาลมาแล้วมากมายหลายครั้ง

โด?โรเบิร์ต ฮอลั?/p>

เพียงเพราะกระสุนปืนเพียงนัดเดียวทำลายความสงบสงัดในพระที่นั่งบรมพิมาน ในกรุงเทพมหานค?ในเช้า วันหนึ่งของเดือนมิถุนายนซึ่งเต็มไปด้วยไอละอองฝ?ในปี ?? ๒๔๘๙ แผ่นดินที่บางคนยังคงเรียกว่า สยามประเทศ ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกา?พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลซึ่งมีพระชนมาย?๒๑ พรรษ?เสด็จสวรรค?ลักษณะการแห่งการเสด็จสวรรคตของพระองค์ไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุอัตตวินิบาตกรรม หรือการปลงพระชนม์ก็ตาม ยังคงเป็นเงื่อนงำที่ลึกลับที่สุดแห่งราชอาณาจักรไทย ควันปืนยังมิทันจางหายเมื่อพระอนุชาของพระองค์ ซึ่งมีพระชนมาย?๑๙ พรรษ?กล่าวคือ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุยเดช ทรงสืบสันติวงศ์ต่อจากพระองค์ บางคนรวมทั้งนิตยสารฉบับใหม่ในเอเชี?ชื่อว่?ไทม์ (TIME) ครุ่นคิดว่?เด็กวัยรุ่?สวมแว่นตาผู้นี้จะรอดพ้?จากเล่ห์กลอันร้ายกาจแห่งดินแดนตะวันออกอันไกลโพ้น ในตำนานได้ละหรือ

โอกาสที่พระองค์จะทรงผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ดูริบหรี่ ยิ่งนั?ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต?กำลังมีการล้มล้า?ราชาธิปไตยระบบการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พระมหากษัตริย์และผู้ครองแคว้นต่างๆ ทรงถูกถอดถอนพระราชอำนา?ถูกเนรเท?หรือถูกสำเร็จโทษ แต่ทว่?ในหลวงภูมิพลซึ่งยังทรงพระเยาว์อยู่นั้น กลับทวีความเรืองโรจน?อย่างมั่นค?โดยเฉพาะอย่างยิ่?ด้วยการริเริ่มโครงการใ? พระราชดำริกว่า ?๐๐?โครงกา?เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร? แม้ในยามที่การก่อการกำเริบของลัทธิคอมมิวนิสต์กำลังลุกลามไปทั่ว

พระองค์ก็ยังเสด็จไปบรรเทาทุกข์ ?หมู่บ้านอันห่างไกล ด้วยพระองค์เอง ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ยังทรงให้คำแนะนำปรึกษาแก่รัฐบาลอย่างเงียบ ?และในบางครั้งก็ทรงเกลี้ยกล่อ?รัฐบาลอย่างเปิดเผยเช่นกั?โดยทรงกระตุ้นรัฐบาลอยู่เสมอให้เห็นแก่ประโยชน์สุขของประชาชนก่อนสิ่งอื่นใด พระองค์ทรงครองราชย์สมบัติมาเป็นเวล?๖๐ ปี จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโล?พระองค์ทรงบริหารกิจการบ้านเมืองอย่างชำนิชำนาญและมีทักษะจนกระทั่ง ในยามวิกฤตกาลพสกนิกรชาวไทยต่างหันหน้าไปพึ่งพาบุรุษเพียงผู้เดียวอยู่เสม?กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเด?อันที่จริงแล้ว ในสองคราวที่ประเทศไทยค่อยๆ เข้าสู่ภาวะยุ่งเหยิงสับสนอลหม่าน กล่าวคือ ช่วงเดือนตุลาค??? ๒๕๑๖ แล?เดือนพฤษภาคม ?? ๒๕๓๕ ในหลวงซึ่งทรงมีกำลังรบเพียงพระราชอำนาจอันทรงไว้ซึ่งคุณธรรมได้ทรงเข้ามาแทรกเพื่อยุติการนองเลือด

วันนี้ นายพลคณะหนึ่งได้เข้ายึดอำนาจการปกครองอีกวาระหนึ่?พวกเขาได้ให้คำมั่นว่?จะให้ระบอบประชาธิปไต? ซึ่งมีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นและมีความยั่งยืนแก่รา?อาณาจักรไท?นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พสกนิกรชาวไทยจะหันไปพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ด้วยเชื่อมั่นในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า จะทรงสามารถทำให้นายพลคณะนี้รักษาสัญญาที่พวกเขาได้ให้ไว้กับปวงชนชาวไทยได้.

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Thursday 18 January, 2007 7:17 PM