โครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 

***

? หลักการและเหตุผล

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภ?เมื่อวันที??ธันวาค?๒๔๗๐ ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงพระวิริยะอุตสาห?เพื่อความร่มเย็นผาสุ?แก่อาณาประชาราษฎร์ และประเทศชาติให้มีความอุดมสมบูรณ?มีพระราชปณิธานที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระปรีชาญาณที่ล้ำเลิ?ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ?และได้พระราชทานแนวทางการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม กับการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของพสกนิกรปวงชนชาวไท?

          ในวันที่ ?ธันวาค?๒๕๕๐ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษอีกวาระหนึ่?ซึ่งพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชสมภพครบ ๘๐ พรรษ?รัฐบาลโด?นายกรัฐมนตรี (พลเอ?สุรยุทธ์ จุลานนท์) จึงเห็นสมควรจัดงานเฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้า?ถวายเป็นราชสักการะ และในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า?พระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐

 

? วัตถุประสงค์

??เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐

??เพื่อให้ประชาชนร่วมกับรัฐบาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ?และแสดงความจงรักภักด?

??เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

 

? เป้าหมาย

          ประชาชนได้มีเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ และนำรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย โดยกำหนดเป้าหมายไว้จำนวน ๘๐ ล้านบา?

 

? ลักษณะของโครงการ

          เป็นการจัดทำถาวรวัตถุที่มีคุณค่าเพื่อการประดับและเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึ?แห่งความทรงจ?และเพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่?

 

? ระยะเวลาดำเนินกา?

          ตั้งแต่วันที??กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงวันที?๓๑ ธันวาค?๒๕๕๐

 

? การดำเนินงาน

          ??นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรร?และกราบเรียนนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นโครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติ

          ??ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำตราสัญลักษณ์พระราชพิธี?เพื่อจัดทำเข็มที่ระลึก และเพื่อนำรายได้ทูลเกล้า?ถวาย

          ??จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ?

          ??สรรหาหน่วยงานเพื่อการจัดทำเข็มที่ระลึก

          ??ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสั่งซื้อหรือสั่งจองเข็มที่ระลึก

          ??ขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนการจำหน่ายเข็มที่ระลึ?

          ??นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย

 

? งบดำเนินกา?

จำนว?๑๐ ล้านบา?โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกั?หน่วยงานภาคเอกชน

 

? พื้นที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 

? ผู้รับผิดชอบโครงกา?

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รั?

          ๑๐.?ประชาชนได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐

          ๑๐.?ประชาชนได้ร่วมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี และได้มีเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธี?เพื่อการประดับและเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึ?

          ๑๐.?รายได้ทูลเกล้า?ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลทรงใช้สอยตามอัธยาศัย

***

ข่าว สป?

ข่าวที?๕๗/๒๕๕๐
วันที่ ?พฤษภาค?๒๕๕๐

สป? จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งาน? ๘๐ พรรษ?

 

          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ เพื่อเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ให้แพร่หลา?และเป็นสิ่งที่ระลึกสะสมที่ทรงคุณค่?โดยรับเปิดจองตั้งแต่วันที่ ?พฤษภาค?ถึ?๓๐ มิถุนายน นี?

          นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิ?ปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?ในฐานะประธานกรรมการดำเนินโครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เผยแพร่ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ให้แพร่หลายในทุกหมู่เหล่าชาวไทยนั้?โครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันเป็นเจ้าของ เพื่อร่วมประดับในปีมหามงคลนี?ทั้งยังเป็นสิ่งที่ระลึกสะสมอันทรงคุณค่าเมื่อกาลเวลาผ่านไ?และยังเป็นประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่?รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนร่วมกับรัฐบาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อนำรายได้ทูลเกล้า?ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศั?

          ปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?กล่าวเพิ่มเติมว่?โครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์?นี?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับอนุญาตจากสำนักราชเลขาธิกา?ให้เป็นผู้ผลิตและดำเนินการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์?แต่เพียงรายเดียวในประเทศไท?โดยเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ที่จัดทำขึ้นนี้ สามารถสื่อความหมายของตราสัญลักษณ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ?มีขั้นตอนการผลิตที่มีความประณีตสูง มีความสวยงาม กล่าวคือ ประกอบด้วยคริสตัลของสวารอฟสกี้ ตัวเข็มกลัดได้สั่งจองจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคุณภาพสู?กลัดแล้วไม่ทำให้เสื้อเป็นรอยเสียหา?และด้านหลังเข็มมีตราปลัดสำนักนายกรัฐมนตร? รวมทั้งกล่องบรรจุหนังแท้อย่างด?ซึ่งสั่งจากผู้ผลิตที่มีคุณภา?โดยจำหน่ายในราคาอันล?๓๘?บา?สำหรับรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วจะได้นำทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศั?คาดว่า จะได้เงินทูลเกล้าฯ เป็นจำนวนเงิ?๘๐ ล้านบา?

          ปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?กล่าวว่า ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อนำไปประดับร่วมกันในปีมหามงคลยิ่งนี้ และเก็บเป็นที่ระลึกสะสมอันทรงคุณค่าและแห่งความทรงจ?พร้อมทั้งรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสามารถสั่งจองพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที??พฤษภาค?ถึ?๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ และรับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์?ได้ในวันที??มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นวันแรก โดยสั่งจองได้ที่

* สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

* ธนาคารออมสิน

* ธนาคารกรุงไท?จำกั?(มหาช?

* ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกั?(มหาช?

* ธนาคารกรุงเท?จำกั?(มหาช? แล?/p>

* องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท??๒๒๘๐ ๗๓๘๓-? ?๒๒๘๑ ๔๑๓๐ โทรสาร ?๒๒๘๐ ๗๓๘๓-? ?๒๒๘๑ ๔๑๓๐ ?๒๒๘๒ ๓๓๗๖

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:11 AM