โครงการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 
 

***

ในโอกาสการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดจะดำเนินการจัดทำธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา ?บา??บา?แล?๑๐ บา?ซึ่งจัดพิมพ์เป็น ชุดไม่ตัดเป็นรายฉบับ ขนาด ?ชุ?(?ฉบับ) กว้า?๒๒?มิลลิเมต?ยา?๑๔?มิลลิเมต?จำนวนทั้งสิ้?๑๕ ล้านชุ?จะกำหนดจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึก ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกาย?๒๕๕๐

ทั้งนี?ลักษณะของธนบัตรด้านหน้าจะเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีภาพพระราชกรณียกิจสำคัญเป็นภาพประกอบ

ด้านหลังจะเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพตั้งแต่เมื่อทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:42 AM