หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 
 

***

เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกั?คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ดังนี้

?/strong>. โครงการและกิจกรรมที่เสนอจะต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใ?/strong> ดังต่อไปนี?

??เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั? ในการเผยแผ่พระเกียรติคุณ และพระบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั? ที่ทรงปกครองแผ่นดินยาวนา?ไม่เคยปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยมาก่อ?

??เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การปฏิบัติตามพระราชกรณียกิ?หรือพระบรมราโชวา?หรือแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

??เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่สนองโครงการตามข้อ ??ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังค?ด้านการต่างประเท?และด้านการรักษาความมั่นคงของรั?

?/strong>. โครงการและกิจกรรมที่เสนอต้องเป็นโครงการที่คำนึงถึงความเหมาะส?/strong> สมพระเกียรติ มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรว?/strong> ยึดหลักประหยัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาติบ้านเมืองและพสกนิกรทั้งมว?/strong>

? โครงการและกิจกรรมที่เสนอของภาครัฐหรือภาคเอกช?ต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากกระทรวงเจ้าสังกัด หรือองค์กรบริหารสูงสุดของภาคเอกชนแล้วแต่กรณี เว้นแต่โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานอิสระของรัฐ หรือหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวงให้เสนอได้โดยตรง

?/strong>. หน่วยงานและองค์กรเจ้าของโครงการและกิจกรรมจะต้องมีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่เสนอแล้ว โดยจะเป็นงบประมาณของหน่วยงานเองหรืองบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นก็ได?

?/strong>. โครงการและกิจกรรมที่เสนอต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

?/strong>. โครงการและกิจกรรมที่เสนอต้องไม่มีลักษณะเริ่มทดลอ?/strong> หรืออยู่ระหว่างทดลองซึ่งยังไม่ทราบผลที่แน่นอ?/strong> ยกเว้นโครงการวิจัยพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย?

?/strong>. โครงการและกิจกรรมที่เสนอจะต้องเริ่มดำเนินการในช่วงเริ่มป?/strong> เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ?คือระหว่างวันที่ ?/strong> ธันวาค?/strong> ๒๕๔๙ ถึงวันที?/strong> ๓๑ ธันวาค?/strong> ๒๕๕๐ แต่จะดำเนินการเสร็จสิ้นหลังวันที?/strong> ๓๑ ธันวาค?/strong> ๒๕๕๐ ก็ได?/strong> หากจำเป็?

?/strong>. โครงการและกิจกรรมที่เสนอไม่ควรมีลักษณะเป็นงานประจำที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น และใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ในการดำเนินงานรวมทั้งงานที่ได้มีการกำหนดแบบมาตรฐานไว้แล้?เช่น อาคารเรียน สะพานลอยคนเดินข้ามเป็นต้?เว้นแต่เป็นโครงการและกิจกรรมที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นการเฉพาะ ทั้งนี?ให้คำนึงถึ?มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที?๒๖ พฤษภาค?๒๕๔๑ และหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตร?ที?นร ๐๕๐๗/?๑๔?ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ เกี่ยวกับการขอพระราชทานนามอาคา?สิ่งปลูกสร้า?หรือสถานที่ของทางราชกา?

? โครงการและกิจกรรมที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง?จัดทำขึ้นและมีลักษณะเดียวกัน เช่น กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที?กิจกรรมอุปสมบทหมู่ เป็นต้?ให้มีหน่วยงานหลักเป็นผู้ประสานงา?/strong> เช่นเดียวกับโครงการบริจาคโลหิตที่มีสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ทั้งนี?เพื่อให้โครงการและกิจกรรมมีเอกภา?โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกิจกรรมอุปสมบทหมู?และให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง?ที่จะจัดโครงการและกิจกรรมลักษณะนี้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุ?และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยตร?โดยให้หน่วยงานหลักดังกล่าว แจ้งให้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมทราบด้วย เพื่อจะได้รวบรวมนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ?ทราบต่อไ?ทั้งนี?จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐

๑๐. โครงการและกิจกรรมทั่วไ?เช่น การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การตกแต่งไฟประดับของสถานที่ต่างๆ และการจัดทำปฏิทิ?เป็นต้?ให้หน่วยงานและองค์กรต่าง?ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมพิจารณา เนื่องจากลักษณะเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่แล้ว ทั้งนี?หน่วยงานที่จัดทำโครงการและกิจกรรมในลักษณะดังกล่า?จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมทราบด้วย เพื่อจะได้รวบรวมนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ?ทราบ รวมทั้งจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐

๑๑. การดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาช?/strong>

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 11:56 PM