งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ? ?ธันวาค?๒๕๕๐
 
 

***

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพในวันที่ ?ธันวาค?พุทธศักราช ๒๔๗๐ และเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติสืบราชสันตติวงศ์ในวันที??มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงพระวิริยะอุตสาห?เพื่อความร่มเย็นผาสุกแก่อาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง?กับพระราชทานแนวทางการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนชาวไทย

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ?ในวันที่ ?ธันวาค?พุทธศักราช ๒๕๕๐ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่? ซึ่งรัฐบาลจะได้จัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ให้สมพระเกียรติและถูกต้องตา? ราชประเพณี ดังนั้?รัฐบาลได้กราบบังคมทูลพระกรุณ?ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยชื่อพระราชพิธี ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ?และกำหนดเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดังนี?

- ชื่อพระราชพิธีว่??พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ? ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐?

- ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ?ว่??งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐?

- ชื่อภาษาอังกฤษใช้เพียงชื่อเดีย?ซึ่งหมายรวมถึงชื่อพระราชพิธีและชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ว่?“The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 80 th Birthday Anniversary 5 th December 2007 ?

- กำหนดเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ?ตั้งแต่วันที??มกราคม ๒๕๕๐ ถึ?วันที่ ๓๑ ธันวาค?๒๕๕๐

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 10:51 PM