โครงการทำบุญประเทศอันยิ่งใหญ?“รวมพลังไท?เทิดไท้องค์ราชัน?
 
 

***

โครงการทำบุญประเทศ ?รวมพลังไทย เทิดไท้องค์ราชัน?เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษาในครั้งนี?สืบเนื่องมาจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีพิธีมหามงค? การทำบุญประเทศ เนื่องจากเห็นว่า สถานการณ์บ้านเมืองมีเหตุการณ์และภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลด้านจิตใจ จึงเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคค?โน้มน้าวจิตใจประชาชน และเป็นการเสริมความเป็นสิริมงค?สมควรได้มีพิธีมหามงคลการทำบุญประเท?

พลเอ?สรุยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายคุณหญิงทิพาวด?เมฆสวรรค?รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายพิธ?พิจารณาดำเนินการจัดพิธีดังกล่า?ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่?เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดพิธ? โดยให้ชื่อการจัดงานว่า ?รวมพลังไทย เทิดไท้องค์ราชัน?กำหนดจัดพิธีระหว่างวันที?๑๗ ?๒๒ เมษายน ๒๕๕๐ โดยมีการจัดพิธียิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๐ และจะจัดพิธีพร้อมกันทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด โดยขอเชิญชวนประชาชนทั้งประเทศร่วมกันทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรในกรุงเทพมหานครจัดที? ท้องสนามหลวงและทุกจังหวัดจะจัดที่หน้าศาลากลางจังหวัด ในช่วงบ่ายประกอบพิธีทางศาสนา โดยในวันที?๒๑ เมษายน ๒๕๕๐ ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีฯ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนในช่วงเย็นที่ท้องสนามหลว?พระสงฆ์จำนวน ๘๐?รู?เจริญพระพุทธมนต์

ต่อจากนั้น จะเชิญชวนประชาชนนั่งสมาธิรวมพลังถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?ทั้งนี?ทุกจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดจัดที่วัดใหญ่ประจำจังหวัด ส่วนศาสนาอื่นๆ ให้จัดตามสถานที่ตั้งของแต่ละศาสนาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:23 AM