การจัดงานรัฐพิธี
 
 

***

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ครั้งที่ ?๒๕๕๐ เมื่อวันที?๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธ?ดังนี้

- พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ซึ่งกระทรว?กลาโหมได้จัดเป็นประจำทุกปี ในวันที่ ?ธันวาค?๒๕๕๐ สำหรับปีนี้ซึ่งเป็นปีมหามงคลจะได้จัดพิธีให้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ

- พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิ?ซึ่งสำนักงาน ?? ได้จัดเป็นประจำทุกปี ในวันที่ ?ธันวาค?๒๕๕๐ สำหรับปีมหามงคลนี้จะจัดให้ยิ่งใหญ่ เป็นพิเศษเช่นกัน

- พิธีถวายพระพรชัยมงคลของเหล่าข้าราชการและประชาช?กำหนดในวันที??ธันวาค?๒๕๕๐ โดยมีพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งกำหนดจัดที่ท้องสนามหลว?และทุกจังหวัดดังเช่นที่ได้จัดงานเป็นประจำทุกปี

- งานสโมสรสันนิบาตและงานถวายพระกระยาหารค่ำเฉลิมพระเกียรต?กำหนดในเดือนธันวาค?๒๕๕๐ ซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสทูลเชิญเสด็จ?ซึ่งสุดแต่จะทรงพระกรุณ?โปรดเกล้าฯ

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 11:08 PM