โครงการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?
 
 

***

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ รัฐบาล โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาต?และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นว่?ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าสมควรได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต?จึงเห็นสมควรจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศใช้เป็นสื่อและสัญลักษณ์ในการถวายความจงรักภักดี ในการดำเนินงานครั้งนี้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย สมาคมดนตรีแห่งประเทศไท?ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไท?และบริษั?เฉลิมกรุงมณีทัศน?จำกั?

ในการนี้ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกา?จัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ขึ้น เพื่อรับผิดชอบดำเนินการจัดทำเพลงดังกล่าว โดยมีนายจุลยุท?หิรัณยะวสิ?ปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?เป็นประธานกรรมกา?และมีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยปฏิบัติงา?ประกอบด้วย ฝ่ายประพันธ์เพลง ฝ่ายดนตร?ฝ่ายประสานนักร้อ?ฝ่ายจัดทำวีดิทัศน์ประกอบเพลง และฝ่ายประชาสัมพันธ์

สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงา?ขณะนี้ คณะทำงานฝ่ายประพันธ์เพลงและฝ่ายดนตรี ซึ่งมีนายแมนรัตน?ศรีกรานนท์ เป็นประธาน ได้ดำเนินการประพันธ์เนื้อร้องและทำนองเพลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้?ใช้ชื่อเพลงว่า ?strong> พ่อแห่งแผ่นดิน?โดยม?นายชาล?อินทรวิจิต? นายสุนทรีย??เวียงกาญจน? นายอาจินต์ ปัญจพรรค?แล?นายสุรพล โทณะวณิก เป็นผู้ประพันธ์คำร้อ?และม?นายแมนรัตน?ศรีกรานนท์,นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตร, นายวิรัช อยู่ถาวร และนายจิรวุฒ?กาญจนะผลิน เป็นผู้ประพันธ์ทำนอง

ในเรื่องของการร้องเพลง จะใช้นักร้องทั้งหมดจำนวน ๘๐ คน (ชา?๔๐ คน หญิง ๔๐ คน) จากสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย นักร้องที่ชนะเลิศจากการประกวดเวท??ศาลาเฉลิมกรุง” และนักร้องจากค่ายเพลงต่างๆ โดยมีนายสุเท?วงศ์กำแห?เป็นประธานคณะืทำงานฝ่ายประสานงานนักร้อ?และคาดว่าจะบันทึกเสียงเสร็จภายในเดือนเมษาย?๒๕๕๐ ซึ่งภายหลังจากเรียบเรียงเสียงประสานเป็นที่เรียบร้อยแล้?ก็จะสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ทันที ผ่านทางสื่อทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทย?โทรทัศน์ทั้งในประเทศและต่างประเท?สื่อสิ่งพิมพ?สื่ออินเทอร์เน็ต โดยจัดทำในรูปแบบ DVD /VCD/CD เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องได้ ซึ่งจะนำไปใช้ในงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง?เพื่อรวมใจเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกั?/p>

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:07 AM