การกำหนดแนวทางการจัดงานพระราชพิธ?
 
 

***

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ครั้งที่ ?๒๕๕๐ เมื่อวันที?๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการจัดงานพระราชพิธี ระหว่างวันที??- ?ธันวาค?๒๕๕๐ ซึ่งต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยก่อน ดังนี้

- พระราชกุศลทักษิณานุปทา?ในวันที่ ?ธันวาค?๒๕๕๐ เวลา ๑๗ . ๐๐ ?. ?พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั?

- พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ?ธันวาค?๒๕๕๐ ส่วนสถานที่อยู่ในระหว่างรอการมีพระบรมราชวินิจฉัย

- บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพ?และพิธีสวดนพเคราะห?ในวันที่ ?ธันวาค?๒๕๕๐ เวลา ๑๗ . ๐๐ ?. ?วัดพระศรีรัตนศาสดารา?ต่อจากนั้นเป็นการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ?ทรงตั้งสมณศักดิ์ ทรงตั้งพระครูพราหมณ์ พระสงฆ?๘๑ รู?เจริญพระพุทธมนต์ ?พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั?

- เลี้ยงพร?เทศน์มงคลวิเศษ และพระสงฆ์ถวายพระพ?ในวันที่ ?ธันวาค?๒๕๕๐ เวลา ๑๐ . ๓๐ ?. ?พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั?

- คณะทูตเฝ้า?ถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ?ธันวาค?๒๕๕๐ เวลา ๑๗ . ๐๐ ?. ?พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 11:01 PM