การจัดงานศาสนพิธ?
 
 

***

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ครั้งที่ ?๒๕๕๐ เมื่อวันที?๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดงานศาสนพิธี ดังนี้

- จัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวั?

- จัดสาธยายพระไตรปิฎกทั่วประเท?

- จัดพิธีทางศาสนาของทุกศาสนา

- จัดกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายศาสนาพุท?

- พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ จำนว??ครั้?

- พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ จตุรพิ?

- การขอพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ?

- คณะสงฆ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศถวายพระพรชัยมงคลคาถาตลอดปี ๒๕๕๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดจัดพิธีทุกเดือ?โดยในครั้งแรกได้จัดพิธีไปเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๐

- พระราชทานยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 11:11 PM