โครงการบูรณะหอรัชมงค? สวนหลว???
 
 

***

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ครั้งที่ ?/ ๒๕๔๙ เมื่อวันที??ธันวาค?๒๕๔๙ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทย? รองราชเลขาธิกา?ได?เสนอให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการบูรณะหอรัชมงค?สวนหลว? ?. ?จำนว??ห้อง และที่ประชุมได้เห็นชอบให้น??โครงการบูรณะหอรัชมงค? สวนหลว??. ??ร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ?ทั้งนี?เพื่อจัดสร้างเป็นสถานที่เก็บสิ่งของสำคัญส่วนพระองค์ที่หาดูได้ยาก รวมทั้งการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจต่าง?ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปในการเก็บเกี่ยวความรู้ในพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:17 AM