โครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 
 

***

คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรร?/strong> ในคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ จำนว?๑๐ โครงกา?คื?

?. โครงการจัดสร้างเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก โดยกรมธนารักษ์

?. โครงการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติและประดับตกแต่งธงทิว โคมไ?/strong> แล?/strong> ตราสัญลักษณ์ในจังหวัดต่างๆ โดยกระทรวงมหาดไท?

?. โครงการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติและประดับตกแต่งธงทิว โคมไ?/strong> แล?/strong> ตราสัญลักษณ์สี่มุมเมือ?/strong> ทางด่ว?/strong> ทางหลว?/strong> และสนามบินสุวรรณภูมิ โดยกระทรวงคมนาคม

?. โครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติและประดับตกแต่งธงทิ?/strong> โคมไ?/strong> แล?/strong> ตราสัญลักษณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร?/strong> โดยกรุงเทพมหานคร

?. โครงการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึ?/strong> โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

?. โครงการจัดพิมพ์ไปรษณียากรที่ระลึ?/strong> โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกั?

?. จัดกิจกรรมเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ โดยกระทรวงศึกษาธิการ

?. โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในต่างประเท?/strong> โดยกระทรวงกา?ต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรร?และกรมประชาสัมพันธ?

?. โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต?

๑๐ . การจัดทำบัตรโทรศัพท์ที่ระลึก โดยบริษั?ทีโอที จำกั?(มหาช?

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 11:21 PM