ตราไปรษณียากรที่ระลึกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 
 

***

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ของพระบาทสมเ็ด็จพระเจ้าอยู?บริษัท ไปรษณีย์ไท?จำกั?ได้กำหนดจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสมหามงคลสมัยยิ่งนี้ จำนว??ชุ?

ชุดที่ ?/strong> อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั? ขณะเสด็จออกมหาสมาค??สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที??มิถุนายน ๒๕๔๙ พร้อมพระปรมาภิไธ?ประดิษฐานเป็นแบบตราไปรษณียาก?จำนว??แบ?กำหนดเป็นชนิดราค??บา?เป็นตร?ไปรษณียากรขนาดใหญ่พิเศ?๔๘ x ๖๐ มม . ใช้เทคนิคดุนนูนองค์พระบรมฉายาลักษณ?ประกอบการปั๊มฟอยล์ทอ?จัดพิมพ์แบ??ดวงต่อแผ่น ด้านบนของตราไปรษณียากรแบบเต็มแผ่นบรรจุตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ? ?ธันวาค?๒๕๕๐ โดยจัดพิมพ์จำนวน ?, ๐๐?, ๐๐?ดว?กำหนดออกเผยแพร่ในวันที??พฤษภาค?๒๕๕๐ ซึ่งขณะนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเป็นตราไปรษณียากรแล้?และอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดจ้างพิมพ์

ชุดที่ ?/strong> เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนว??แบ?โดยได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในช่วงพระชนมายุต่าง?ประดิษฐานเป็นแบบตราไปรษณียาก?เริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงพระชนมายุปัจจุบั? เป็นตราไปรษณียากรสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดพิเศ?และจะใช้เทคนิคพิเศษในการจัดพิมพ์ จัดพิมพ์แบ??ดวงต่อแผ่น ด้านบนของตราไปรษณียากรแบบเต็มแผ่นบรรจุ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ? ?ธันวาค?๒๕๕๐ จัดพิมพ์จำนวนแบบละ ?, ๐๐?, ๐๐?ดว?กำหนดออกเผยแพร่ในวันที??ธันวาค?๒๕๕๐ พร้อมสิ่งสะสมอื่?ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและพิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคพิเศ?ก่อนนำเสนอขอพระราชทนพระบรม ราชานุญาตจัดสร้างเป็นตราไปรษณียากรออกเผยแพร่ต่อไ?

ชุดที่ ?/strong> เป็นภาพพระเศวตอดุลยเดชพาหน?ซึ่งเป็นช้างสำคัญคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนว??แบ?จัดพิมพ์จำนวนแบบละ ?, ๐๐?, ๐๐?ดว?กำหนดออกเผยแพร?ในวันที่ ?ธันวาค?๒๕๕๐ พร้อมสิ่งสะสมอื่?ขณะนี้อยู่ระหว่างขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตและขอพระราชทานแบบนำมาจัดสร้างเป็นตราไปรษณียาก?/p>

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:39 AM