ประชาชนจะมีส่วนร่วมในงานมหามงคลนี้ได้อย่างไรบ้าง
 
 

***

- ร่วมประดับธงผืนผ้าสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์บนผืนผ้าคู่กับธงชาติไทย และประดับตราสัญลักษณ์ตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ โดยเมื่อหันหน้าเข้าหาธงตราสัญลักษณ์แล้?ธงชาติจะอยู่ด้านซ้าย และธงตราสัญลักษณ์อยู่ด้านขวามื?โดยแผ่นตราสัญลักษณ์อยู่ตรงกลางระหว่างธงทั้งสอง โดยให้ประดับธงดังกล่าวตลอดช่วงเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ? ?ธันวาค?๒๕๕๐ ระหว่างวันที??มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที?๓๑ ธันวาค?๒๕๕๐ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ

- ร่วมสวมเสื้อเหลืองโดยพร้อมเพรียงกั?ตลอดช่วงเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?ซึ่งจะเป็นแบบใดก็ได้และไม่จำเป็นต้องมีตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการประหยั?

- ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงค?ในวันที่ ?ธันวาค?๒๕๕๐ สถานที่ขณะนี้นั้นยังไม่ได้กำหนดแน่นอนอยู่ระหว่างรอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย

- ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลตามความเชื่อของแต่ละคน และการบริจาคในการบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุและปูชนียสถานต่างๆ ตามศรัทธ?

- ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และประกอบคุณงามความดีต่อส่วนรว?สนองพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?

- ร่วมเข้าชมนิทรรศการและการแสดงมหรสพสมโภชและงานเฉลิมฉลองซึ่งจะจัดให้มีขึ้นทั่วราชอาณาจัก?

- เข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐

- ร่วมซื้อเข็มที่ระลึกของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศั?นอกจากนี?ยังมีเหรียญที่ระลึ?ธนบัตรที่ระลึก ตราไปรษณียากรที่ระลึ?และบัตรโทรศัพท์ที่ระลึ?ซึ่งหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะเปิดโอกาสจำหน่ายจ่ายแจกต่อไ?

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 1:01 AM