วาระแห่งชาติการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 
 

***

คณะรัฐมนตร?ในคราวประชุมเมื่อวันที??พฤศจิกาย?๒๕๔๙ ได้กำหนดให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ เป็นวาระแห่งชาติ โดยส่วนราชการและหน่วยงานต่าง?จะต้องจัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้แสดงความกตัญญูกตเวที พร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้คนไทยรู้รัก สามัคค?จึงให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ได้เร่งรัดในการเตรียมการและการดำเนินงานโดยเร่งด่วน

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 10:46 PM