การจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 
 

***

ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ เมื่อวันที? ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มีแนวความคิดในการจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ดังนี้

* จัดทำพานทองที่ถอดประกอบได้พร้อมหีบบรรจ? และมีตรา-สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ? ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ เพื่อใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ?

* ถวายเงินสำหรับโครงการและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?รว??โครงกา?คื?

-โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวช?/strong> โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- มูลนิธิพระดาบส ซึ่งสนับสนุนทุนการฝึกอาชีพให้กับพสกนิก? ผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษ?

- โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไท?/strong> ซึ่งสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พระสงฆ?และสามเณรจนถึงระดับปริญญาเอก แล?

- มูลนิธิสายใจไท?/strong>

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:57 AM