รัฐบาลจั??โครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 
 

***

คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรร?/strong> ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ? ?ธันวาค?๒๕๕๐ ยังได้พิจารณา่เห็นชอ?โครงการซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลเข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรต??จำนว??โครงกา?คื?

? โครงการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์และภาพนิ่งส่วนพระองค?/strong> เนื่องจากฟิลม์ภาพยนตร์และภาพนิ่งได้ถ่ายทำมาตั้งแต่ปี ๒๔๘๙ จนถึงปัจจุบั?ขณะนี้มีจำนวนมากกว่า ?๐๐?ม้วน บางส่วนได้เริ่มชำรุด เสื่อมสภาพตามกาลเวลาแล้ว จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อซ่อ?บำรุ?รักษ?และอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป ซึ่งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียบร้อยแล้ว

? โครงการบูรณะหอรัชมงค?/strong> สวนหลว?/strong> ?/strong>.?/strong> เพื่อจัดสร้างเป็นสถานที่เก็บสิ่งของสำคัญส่วนพระองค์ที่หาดูได้ยาก รวมทั้งการจัดนิทรรศการพระราช-กรณียกิจและพระอัจฉริยภาพต่าง?ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปในการเก็บเกี่ยวความรู้ในพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรัฐบาลน้อมเกล้า?ถวายการสนับสนุนงบประมา?

? โครงการไถ่ชีวิตโ?/strong>-กระบือ ดำเนินการระหว่างฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) กับสภานิติบัญญัติแห่งชาต?เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ โดยดำเนินการไถ่ชีวิตโค - กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ อย่างน้อยวันละ ?ตัวเป็นเวล??ปี เพื่อบริจาคเข้าธนาคารโ?- กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำร?และมอบให้เกษตรกรต่อไปซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถบริจาคร่วมสร้างกุศลได้ที่ ธนาคารกรุงไท?จำกั?(มหาช?สาขาย่อยรัฐสภา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญช?๐๘?- ?- ๐๒๑๓?- ?หรือ ธนาคารกรุงเท?สาขาสำนักงาน ?? บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๒๐?- ?- ๕๔๓๒?- ?เป็นต้?ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

? โครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ?/strong> ?/strong> ธันวาค?/strong> ๒๕๕๐ โด?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินกา?มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนร่วมกับรัฐบาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ?และแสดงความจงรักภักด?ตลอดจนเพื่อเป็นการหารายได้ทูลเกล้า?ถวายทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

? โครงการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็? พระเจ้าอยู่หัว โดยรัฐบาลรวมกับภาคเอกช?ประกอบด้วยสมาคมนักร้องแห่งประเทศไท?สมาคมดนตรีแห่งประเทศไท?ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไท?และบริษั?เฉลิมกรุงมณีทัศน?จำกั?ร่วมกันจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ เช่นเดียวกับเพลงภูมิแผ่นดิ?นวมินทร์มหาราช?เพื่อใช้เป็นสื่อในการถวายความจงรักภักด?และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสต่างๆ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และสามารถร้องเพลงนี้ได?/p>

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 11:29 PM