หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดโครงการและกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ? ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 
 

***

คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรร?/strong> ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ? ?ธันวาค?๒๕๕๐ ยังได้พิจารณา่เห็นชอบโครงการและกิจกรรมต่าง?อีกมากมา? ที่หน่วยงานทั้งภาครั?และเอกชนเสนอมา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งขณะนี้ มีจำนว?๓๑ โครงการและกิจกรร?คื?

? โครงการประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ โด?สำนักงานศาลปกครอ?

? โครงการเปิดทองหลังพร?/strong> - ท่องเที่ยวสืบสานโครงการอันเนื่องมา จา?/strong> พระราชดำริ โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศกา?( องค์การมหาชน ) สส ปน .

? โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหาชนมงค?/strong> เฉลิ?/strong> พระชนมพรรษ?/strong> ๘๐ พรรษ?/strong> ?/strong> ธันวาค?/strong> ๒๕๕๐ โดยคณะกรรมการการดำเนินโครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาร่วมใจปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

? โครงการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจและมอบอุปกรณ์การศึกษา ต่อต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ โด?องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษ?( สกสค.)

? โครงการทำบุญพัฒนาจิตใจ ถวายพระเจ้าแผ่นดิน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย?

?/strong> โครงกา?/strong> Thailand Rice Convention 2007 โดยกรมการค้า-ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

? โครงการประกวดผลงานสิทธิบัตรการประดิษฐ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบา?/strong> สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว?/strong> โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญ?กระทรว?พาณิชย?

? โครงกา?/strong> ?/strong>๘๐ พรรษ?/strong> ปวงประชาเป็นสุขศานต์? เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?/strong> ๘๐ พรรษ?/strong> ?/strong> ธันวาค?/strong> ๒๕๕๐ โด?สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

? โครงกา?/strong> ?/strong> ๘๐ พรรษ?/strong> สืบสานพระเมตตาพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย ?/strong> เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษ?/strong> ๘๐ พรรษ?/strong> ?/strong> ธันวาค?/strong> ๒๕๕๐ โดยกระทรวงสาธารณสุ?

๑๐. โครงกา?/strong> ?/strong>อภิบาลมารดาและทารกเฉลิมพระเกียรต?/strong> ๘๐ พรรษ?/strong>?/strong> เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?/strong> ๘๐ พรรษ?/strong> ?/strong> ธันวาค?/strong> ๒๕๕๐ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สมาคมภริยาข้าราชกา?สำนักงานปลัดกระทรว?กลาโหม และกรม ราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรร?

๑๑. โครงการสะพานชมภูมิประเทศป้อมพระจุลจอมเกล้าเฉลิ?
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษ?/strong> ?/strong> ธันวาค?/strong> ๒๕๕๐ โดยกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที???ป้อม-
พระจุลจอมเกล้า

๑๒. โครงกา?/strong> ลด ละ เลิก สูบบุหรี?/strong> กองทัพเรือ เฉลิมพระเกียรต?/strong> เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ?/strong> ?/strong> ธันวาค?/strong> ๒๕๕๐ โดยกองทัพเรื?กระทรวงกลาโห?

๑๓. โครงการหอประวัติอุทกศาสตร์ไท?/strong> เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?/strong> ๘๐ พรรษ?/strong> ?/strong> ธันวาค?/strong> ๒๕๕๐ โดยกรม - อุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

๑๔. โครงการคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษ?/strong> ๘๐ พรรษ?/strong> ?/strong> ธันวาค?/strong> ๒๕๕๐ โดยกองทัพเรื?

๑๕. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่ว?/strong> โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้?/strong> โด?โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้?strong> กรมแพทย์ทหารเรือ

๑๖. โครงการวิถีชีวิตข้าราชการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?/strong> ๘๐ พรรษ?/strong> ?/strong> ธันวาค?/strong> ๒๕๕๐ โดยกองทัพเรื?strong>

๑๗. โครงการพิพิธภัณฑ์เสด็จประพาสต้?/strong> จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ?/strong> ?/strong> ธันวาค?/strong> ๒๕๕๐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๘. โครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณที่ผ่านการทำเหมืองแร่หิน อุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร?

๑๙. โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกา? โด?สถาบันไท?- เยอรมั?กระทรวงอุตสาหกรร?

๒๐. โครงกา?พัฒนาเยาวชนเพื่อการเพิ่มผลผลิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพีย?/strong> โด?สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต?กระทรวงอุตสาหกรร?strong>

๒๑. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ๑๘ ปี ระหว่างประเท?แห่งเอเชีย ประจำป?/strong> ๒๕๕๐ โดยสำนักพัฒนาการกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ?strong>

๒๒. โครงการกีฬานันทนาการเสริมสร้างสัมพันธ์ไท? - มาเลเซีย โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนากา?strong>สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรว?การท่องเที่ยวและกีฬา

๒๓. โครงการกีฬาพื้นบ้านลุ่มน้ำโข?/strong> ครั้งที่ ? โด?สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ?

๒๔. โครงการสรรหาและยกย่องทรัพยากรบุคคลด้านนันทนากา?/strong> โด?สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ?

๒๕. โครงการมุมหนังสือเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?/strong> ๘๐ พรรษ?/strong> ?/strong> ธันวาค?/strong> ๒๕?/strong> โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ จำนว?๑๙ แห่ง

๒๖. โครงการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องใ?/strong> โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ?/strong> ?/strong> ธันวาค?/strong> โดยกองทัพเรื?strong>

๒๗. กิจกรร?“อุตสาหกรรมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระ-เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ โด?กระทรวงอุตสาหกรร?/strong>

๒๘. โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณ ปฏิมาก?วัดไตรมิตรวิทยาราม โด?วัดไตรมิตรวิทยาราม ภาครัฐ เอกช?ประชาชนทั่วไ?และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

๒๙. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษ? โด?องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึ?

๓๐. โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรต?๘๐ พรรษ?/strong> โดยมูลนิธิ-คืนช้างสู่ธรรมชาติ

๓๑. โครงการประชุมสินเชื่อเกษตรและชนบทโลก ครั้งที่ ?เฉลิ?พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต?(???)

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 11:36 PM