โครงการสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ?
 
 

***

รมธนารักษ์ได้ดำเนินการจัดท?strong>โครงการสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?/strong> เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ? เพื่อเป็นโครงการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ โดยโครงการนี้จะได้ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหญ่อยู่ไม่ไกลจากชุมชน และมีศักยภาพเหมาะสมที่จะสร้างสวนสาธารณ?เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ?โดยจะใช้ดำเนินการเป็นสถานที่แสดงภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู? อีกทั้งจะได้ดำเนินการขอคืนหรือขอความยินยอมเพื่อนำพื้นที่ที่ราชพัสดุที่เป็นที่ว่างหรือที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการอื่นแต่มิได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่มาใช้ดำเนินการในโครงการ?นี้ด้ว?โดยจะประสานความร่วมมือกับจังหวัด ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่?

ขณะนี้ กรมธนารักษ์ได้คัดเลือกที่ราชพัสดุที่จะเสนอเข้าโครงการฯจำแนกตามภูมิภาคได้ดังนี้ คื?

ภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปา?เชียงราย และพิษณุโล?

ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขล?และนครศรีธรรมราช

ภาคกลา?/strong> ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย?นครปฐม และระยอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนื?/strong> ที่จังหวัดนครราชสีมา และกาฬสินธุ์ แล?

กรุงเทพมหานค?/strong> ที่แปล?สนามฝึกซ้อมกอล์ฟทุ่งมหาเมฆ แปลงซอยสวนผั?และแปลงที่ตั้งโรงพยาบาลยาสูบ (เก่า)

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:50 AM