โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรต?๘๐ พรรษ?
 
 

***

เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยยิ่งที่พระบาทสมเ็ด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทร?เจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ?ในวันที่ ?ธันวาค?๒๕๕๐ นี?มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาต?ได้จัด ?/strong> โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรต?/strong> ๘๐ พรรษ?/strong> ? เพื่อเป็นโครงการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ โดยโครงการนี้จะได้ดำเนินการจัดหา ช้างจำนว?๘๑ เชือ?แล้วนำมาปรับพฤติกรรมให้ช้างมีสภาวะพร้อมกลับคืนสู่ป่า พร้อมทั้?จัดเตรียมพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การปล่อยช้างคืนสู่ป่??เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา?จังหวัดลพบุร?

ในโอกาสนี้ จะได้จัดพิธีการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ?เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาดังกล่าว โด?มูลนิธ?คืนช้างสู่ธรรมชาติ จะได้จัดเตรียมช้างจำนว? ?เชือ?ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา?เพื่อทรงปล่อยคืนสู่ป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด?โดยจะได้กำหนดวันพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐

ในการพิธีครั้งนี?จะได้เชิญบุคคลสำคัญต่างๆ อาทิ ตัวแทนทูตจากประเทศต่าง?นักวิชาการชั้นนำจากประเท?หรือองค์กรต่าง?ที่มีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสื่อมวลชนจากแขนงต่าง?เพื่อร่วมพิธีการดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่งานในพระราชดำริ?ให้ปวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ และสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา?ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และช้างไท?

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการโครงการฯ โดยการจัดซื้อช้างและส่งไปปรับพฤติกรรมก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้ว จำนว?๓๔ เชือ?คงเหลือช้างที่ต้องจัดซื้อเพิ่มอี?จำนว?๔๗ เชือ?โครงการนี้จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดีและม?ความสำคัญมากและสมควรดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ไปทั่วโล?

โครงกา?คืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อป?๒๕๔๐ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ของโลก โดยได้รั?ความร่วมมือจากองค์การระหว่างประเทศต่าง?อาทิ กองทุนสัตว์ป่าโลกสาก?( WWF International ) ซึ่งมีเจ้าฟ้าชายฟิลลิปส์ ดยุคแห่งเอดินเบอระ แห่งอังกฤษเป็นองค์ประธาน เป็นต้?และเพื่อให้มีหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อ?สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ?พระบรมราชินีนา?ทรงมีพระราชานุญาตให้จัดตั้?มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาต?ขึ้น เมื่อวันที??สิงหาค?๒๕๔๕ โดยม?ดร. สุเม?ตันติเวชกุ?เป็นประธานมูลนิธิฯ มีสำนักงานภาคสนา?(เคลื่อนที่) ตั้งอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังก? ?ลพบุรี

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:25 AM