คณะกรรมการต่าง? ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 
 

***

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกา? มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ รัฐบาล โด?พลเอ?สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี จึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตร?ที?๒๒?๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกาย?๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ โดยม?พลเอ?สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมกา?และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุกา?

นอกจากนี?ยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง?เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในงานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าวอี?รว??คณ?ดังนี้

- คณะกรรมการฝ่ายพิธี มีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค?รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมกา?

- คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรร?มีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตร?เป็นประธานกรรมกา?

- คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต?มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานกรรมการ

- คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ?มีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค?รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมกา?

- คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจ?มีนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ?รองนายกรัฐมนตร?เป็นประธานกรรมกา?

- คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมกา?

- คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้า?ถวาย มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ

- คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมา?มีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจาดุร อภิชาตบุตร) เป็นประธานกรรมกา?

- คณะกรรมการเฉลิมพระเกียรติโดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี มีพันเอกหญิง คุณหญิ?จิตรวด?จุลานนท์ เป็นประธานกรรมกา?/p>

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 10:42 PM