ความหมายตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ? ?ธันวาค?๒๕๕๐

ความหมายตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ?
?ธันวาค?๒๕๕๐

พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที?? เป็นภาพพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุณาโล? รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือวงจักรเป็นพระเศวตฉัตร ? ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน? อันหมายถึง พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ มีพระบรมเดชานุภาพเป็นใหญ่ในแผ่นดิน โดยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระองค์ได้ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ตามโบราณราชประเพณี และสมาชิกรัฐสภาได้ถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปดเป็นครั้งแรกแทนราชบัณฑิต ส่วนพระแท่นลานั้นโรยด้วยดอกพิกุลเงินพิกุลทอง ?ดอ?พระราชลัญจกรล้อมรอบด้วยเพช? ๘๐ เม็ด หมายถึงพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ? ด้านบนพระราชลัญจกรเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิรา? ภายในพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเลข ? หมายถึงรัชกาลที่ ? พระมหาพิชัยมงกุฎนั้นอยู่ด้านหน้าพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรซึ่งอยู่กึ่งกลา? และขนาบข้างด้วยพระเศวตฉัตร ? ชั้น อันเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ ด้านล่างพระราชลัญจกรเป็นเล? ๘๐ หมายถึงพระองค์มีพระชนมพรรษ? ๘๐ พรรษ? ถัดจากเลขไทยลงมาเป็นแพรแถบบอกชื่องานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ แพรแถบนอกจากบอกชื่องานพระราชพิธีแล้ว ยังรองรับประคองพระเศวตฉัตรด้วย

***

(Unofficial Translation)
The Royal Emblem in Commemoration of the Celebrations on the Auspicious Occasion Of His Majesty the King’s Eightieth Birthday Anniversary
5th December 2007

          The Royal Emblem depicts the Privy Seal of the Ninth Reign, which is composed of the Octagonal Throne, the Discus (Chakra), in the middle of which is the symbolic letter “Unalome? insignia. Around the Chakra Discus, there are rays radiating all round. Above the Chakra Discus is the Seven-Tiered Umbrella over the Octagonal Throne meaning that His Majesty the King has sovereign power in the realm, for at the Coronation Ceremony His Majesty sat upon the Octagonal Throne and the Members of Parliament presented consecrated water from the eight cardinal points in accordance with ancient Royal custom. As for the platform on which rests the Octagonal Throne, it is strewn with nine silver and golden “Bikul?flowers.

          The Privy Seal is encircled by eighty diamonds meaning the 80th Birthday Anniversary. On top of the Seal in the Great Crown of Victory which accompanies the Royal Dignity of the Sovereign and symbolizes supreme Kingship. Within the Great Crown of Victory is the Thai numeral 9 meaning the Ninth Reign. The Great Crown of Victory is in front of the Great White Umbrella of State, which is in the centre and flanked by two Seven-Tiered Umbrellas, marking the great rank of the Sovereign. Beneath the Privy Seal is the Thai number 80 meaning that His Majesty the King has reached His Eightieth year. Under the number 80 is the silk ribbon bearing the words “The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary 5th December 2007? Apart from naming the Royal Ceremony, the silk ribbon also supports the two Seven-Tiered Umbrellas.

***

ข้อปฏิบัติการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการประดับธงกับตราสัญลักษณ?br> งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ?
?ธันวาค?๒๕๕๐

          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ? ? ธันวาค? ๒๕๕๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า? พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ? ?ธันวาค?๒๕๕๐ และรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ? ? ธันวาค? ๒๕๕๐ ได้กำหนดการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการประดับธงกับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้

          ? กรณีที่หน่วยงานภาครั? ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการจัดทำสิ่งของใ?? ก็ตา? ให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการ เพื่อพิจารณาคำขออนุญาต (สำนักราชเลขาธิกา? ในพระบรมมหาราชวั? เขตพระนค? กท? ๑๐๒๐? โท? ?๒๒๒๕ ๓๔๕๗ ?๖๒)

          ? โครงการและกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ? จากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ?แล้ว สามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในโครงการและกิจกรรมได้เลย โดยให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการทรา? เพื่อรวบรวมบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร? ยกเว้นโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักราชเลขาธิการก่อน

          ? ให้ประดับธงชาติไทยคู่กับธงผืนผ้าสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์บนผืนผ้? และประดับตราสัญลักษณ? ตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ ทั้งนี? ให้ประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ? โดยเริ่มตั้งแต่วันที??มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที?๓๑ ธันวาค?๒๕๕๐

***

ดาวน์โหล?/p>

• ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ?
?ธันวาค?๒๕๕๐
(สแกนจากภาพต้นฉบับของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

• ความหมายตราสัญลักษณ์?ภาษาไท?อังกฤษ และข้อปฏิบัติการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Thursday 8 February, 2007 8:00 PM