พระราชดำรัสตอบแก่พระบรมวงศานุวงศ?และพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอ?br> แก่พระบรมวงศานุวงศ?และพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
?สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
วันศุกร์ที??มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

***

“ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่?ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พร้อมพรั่งด้วยบุคคลจากทุกสถาบันในชาต?ตลอดจนประชาชนชาวไท?ขอขอบใจในคำอำนวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ?ที่ทุกคนตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศ?ทั้งรัฐบาลได้จัดงานครั้งนี้ได้เรียบร้อยและงดงา?น้ำใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่ร่วมกันแสดงออกทั่วประเท?รวมทั้งที่พร้อมเพรียงกันมาในวันนี้ น่าปลาบปลื้มใจมา?เพราะแต่ละคนได้แสดงออกและตั้งใจมาด้วยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุ??คน จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาด?และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝ่า?ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้?นึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคค?ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง

ประการแร?/strong> คื?การที่ทุกคนคิด พู?ทำ ด้วยความเมตต?มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกั?ประการที่สอง คื?การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกั?ประสานงา?ประสานประโยชน์กั?ให้งานที่ทำสำเร็จผ?ทั้งแก่ต?แก่ผู้อื่น และกับประเทศชาติ ประการที่สาม คื?การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริ?ในกฎกติก?และในระเบียบแบบแผน โดยเท่าเทียมเสมอกั?ประการที่สี่ คื?การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิ?ความเห็นของตนให้ถูกต้อ?เที่ยงตร?และมั่นคงอยู่ในเหตุในผ?หากความคิด จิตใ?และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมีพร้อมมูลในกา?ในใจของคนไทย ก็มั่นใจได้ว่า ประเทศชาติไทยจะดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี?ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่?ได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่น และถ่ายทอดความคิ?จิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสา?เพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุ?ทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาก?จงคุ้มครองรักษาประเทศชาติไทย ให้ปลอดพ้นจากภัยอันตรายทุกสิ่ง และอำนวยความสุ?ความเจริ?สวัสดี ให้เกิดมีแก่ประชาชนชาวไทยทั่วกัน?/p>

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 12:26 PM