ถวายพระกระยาหารค่ำแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชวงศ์ต่างประเทศ
 

ถวายพระกระยาหารค่ำ
แด่สมเด็จพระราชาธิบดีและพราชวงศ์ต่างประเทศ
?พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬา?ในพระบรมมหาราชวั?br>
วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙***

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน เวลา ๑๙.๐๐ ? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินในงานเลี้ยงถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่พระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีต่างประเท??พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬา?ในพระบรมมหาราชวั?ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสขอบพระทัยพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเท?ความว่?

“ฝ่าพระบา?หม่อมฉัน และราชิน?มีความปีติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่?ที่มีโอกาสได้รับรองพระประมุข พร้อมทั้งพระราชวงศ?จากนานาราชอาณาจักร ในงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำในวันนี?ขอขอบพระทัยทุก?พระองค์เป็นอย่างมากที่ทรงพระอุตสาหะเสด็จมาร่วมงานครั้งนี?ด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต หม่อมฉัน พร้อมทั้งรัฐบา?และประชาชนชาวไทย ถือว่า การเสด็จมาร่วมในงานครั้งนี?เป็นศุภนิมิตแห่งไมตรีจิต มิตรภาพอันแท้จริ?และมีความหมายสำคัญ อันควรจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร?

ด้วยเหตุว่?เป็นครั้งแรกที่พระประมุข และพระราชวงศ?จากราชอาณาจักรต่าง?เสด็จมาประชุ??ราชอาณาจักรไทย โดยพร้อมเพรียงกั?สิ่งนั้นย่อมเป็นปัจจัยสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะเกื้อกูลให้สัมพันธภา?มิตรภา?และความร่วมมือระหว่างราชตระกูล และราชอาณาจักร ทั้งปว?ดำรงมั่นคง ทั้งเจริญงอกงามและแน่นแฟ้นยิ่ง?ขึ้นไป

?โอกาสนี้ ข้าพเจ้า ขอเชิญชวนทุก?ท่านให้ร่วมกันกับข้าพเจ้?ดื่มถวายพระพรแด่พระประมุ?และพระราชวงศ?ผู้เสด็จมาจากแดนไก?ให้ทรงเกษมสำรา?และทรงเจริญพระชนม์ศิริสวัสดิ?ทั้งในประชาชาติทุกราชอาณาจัก?มีความวัฒนาผาสุกยิ่งยืนนานตลอดไป”

 

จากนั้?สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลา?ในฐานะทรงเป็นผู้แทนประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?ความว่?

“ฝ่าพระบา?สมเด็จพระราชิน?พระประมุขและพระราชวงศ์ ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

ฝ่าพระบา?หม่อมฉัน องค์พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค??ที่นี้ มีความปีติชื่นชมและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่?ที่ได้มีโอกาสมาพร้อมเพรียงกันในวันนี้ด้วยเหตุผลสองประการ

ประการแร?หม่อมฉัน องค์พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค?ได้มาพร้อมเพรียงกั??ที่นี้ ด้วยความปรารถนาเฉกเช่นเดียวกับประชาชนทุกคนในผืนแผ่นดินไทยอันทรงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและน่าภาคภูมิใ?นั่นคื?เพื่อถวายพระพรแด่ฝ่าพระบาท และสมเด็จพระราชินี ผู้เป็นที่รักของพระองค์ด้วยความเคารพและชื่นชมในพระบารมีเป็นล้นพ้?ตลอดจนเพื่อมอบความปรารถนาดีอย่างจริงใจให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน

อย่างไรก็ด?สำหรับวโรกาสอันสำคัญยิ่งเช่นวันนี้ คงจักต้องมีสิ่งใดที่มากเกินกว่าเพียงการแสดงไมตรีจิตให้กั?ไม่ว่าไมตรีจิตนั้นจะอบอุ่นหรือจริงใจสักเพียงใด

ดังนั้?เหตุผลสำคัญประการที่สองที่สำคัญเยี่ยงกัน ที่เราต่างมาพร้อมเพียงกั??ประเทศที่งดงามของฝ่าพระบาทในวันนี้ ก็เพื่อร่วมกันถวายพระเกียรติแด่ฝ่าพระบาท

ฝ่าพระบา?หม่อมฉัน องค์พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค?มาร่วมพร้อมเพียงกันในวันนี?เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและพระบารมีของฝ่าพระบาทผู้ทรงเป็นทั้งผู้นำ ผู้ให้แรงบันดาลใ?และองค์พระประมุขของประเทศผู้เป็นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกค?

ฝ่าพระบาททรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเจริญอยู่ในสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ ระยะเวลาที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัตินั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จะถูกจารึกไว้เพื่อเป็นบันทึกทางวิชาการ อย่างไรก็ด?แน่นอนว่?เราทุกคน ?ที่นี้ มิได้เดินทางมาเพียงเพื่อจะร่วมเฉลิมฉลองบทบันทึกเหล่านี?

เราทุกคนมาพร้อมเพรียงกัน ?ที่นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ฝ่าพระบาท และเพื่อร่วมแสดงความปลาบปลื้มและชื่นชมในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาด้วยพระปรีชาสามารถอันเปี่ยมล้น

หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัต?มิได้เป็นเพียงหกสิบปีในประวัติศาสตร์ของชาติไทย แต่เป็นหกสิบปีที่เป็นประวัติศาสตร์ของเราทุกค?เป็นประวัติศาสตร์ที่ได้ประสบทั้งสิ่งดีและสิ่งร้า?ทั้งความปลื้มปีติและความโศกเศร้า ทั้งเรื่องที่น่าตื่นเต้นยินด?และเรื่องที่น่าสิ้นหวั?

ห้วงเวลาที่ผ่านม?ป็นห้วงที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างไกลมากที่สุดเท่าที่เคยประสบมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาต?ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท้าทายการดำรงอยู่ของเราในทุกมิต?โดยเฉพาะความเป็นชาติอันธำรงไว้ซึ่งอธิปไต?ในยามที่ถูกท้าทายเช่นนี้ สิ่งที่เราทุกคนเพรียกหาคือ การตัดสินใจที่ถูกต้องและเฉียบแหล?

ทุกครั้งฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณ พระสติปัญญ?พระวิริยอุตสาห?ตลอดจนความองอาจและกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่อย่างท่วมท้น ในการนำประเทศให้พ้นภัย

ฝ่าพระบาทไม่เคยทรงอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค?ไม่เคยทรงมีพระราชดำริให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวาร ในทางตรงกันข้า?ฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างพสกนิกรของพระองค์ และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมา

ฝ่าพระบาททรงทำให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจอย่างสุดซึ้งในเอกลักษณ์และมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังได้ตระหนักด้วยว่?ประเทศไทยนั้นเป็นผืนแผ่นดินที่เป็นของชาวไทยทุกคนอย่างแท้จริง และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ฝ่าพระบาททรงทำให้ชาวไทยทุกคนมีความเชื่อมั่นในตนเอง

ทั้งหมดนี้เป็นการขยายผลมาจากแบบอย่างความสำเร็จของฝ่าพระบาทแทบทั้งสิ้?พระปรีชาสามารถของฝ่าพระบาท เป็นศูนย์รวมแห่งแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนของพระองค์ตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชากา?ศิลป?วิทยาศาสตร?หรือแม้แต่การที่ทรงเป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายของการเป็นพ่อผู้มีแต่ความรักและเสียสละเพื่อลู?

?วันนี้ ประชาคมโลกต่างตระหนักถึงความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงของฝ่าพระบา?หม่อมฉัน องค์พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ที่มาพร้อมเพรียงกัน ?ที่นี้ จึงมีความปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้า?ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่ฝ่าพระบาท

ฝ่าพระบา?พระราชกรณียกิจและความสำเร็จทั้งหมดที่กล่าวมาของฝ่าพระบาท ทำให้หม่อมฉั?องค์พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค??ที่นี้ ต่างรู้ซึ้งตระหนักได้ดีว่า เหตุใดประชาชนของพระองค์จึงได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าฯถวายพระราชสมัญญ?“มหาราช”

แต่หม่อมฉั?ตลอดจนองค์พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาร่วมงานในวันนี้ ขอถวายพระราชสมัญญาที่เรียบง่ายแต่มีค่าและสะท้อนถึงความรู้สึกของหม่อมฉันและทุกพระองค์ ?ที่นี้ คือฝ่าพระบาททรงเป็?“มิตรที่รักและพึงเคารพอย่างที่สุดของพวกเร?#8221;

ฝ่าพระบาททรงเป็นพลังบันดาลใจให้กับพวกเราเหล่าพระประมุขด้วยกั?และสิ่งนี้ คือเหตุสำคัญล้ำลึกของความพร้อมเพียงกันมาถวายพระเกียรติในครั้งนี้

หม่อมฉัน องค์พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค??ที่นี้ ขอถวายพระพรฝ่าพระบาท และสมเด็จพระราชินี ทรงพระเกษมสำรา?และทรงพระเจริญพระชนม์สุขสิริสวัสดิ์พร้อมทุกประกา?ทั้งขอให้ประเทศและประชาชาติไทยมีความวัฒนาผาสุกยั่งยืนนานตลอดไป”

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 12:33 PM