พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศพิธีถวายพระพรชัยมงคล
 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
?พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙


วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐ ? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินไปในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีต่างประเทศทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี ?พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในการนี้ ???ทักษิณ ชินวัต?นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ความว่?

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อ?ใต้ฝ่าละอองพระบา?ใต้ฝ่าพระบาท ฝ่าพระบา?และแขกผู้มีเกียรติทุกท่า?เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี รัฐบาลและประชาชนชาวไทย ในฐานะข้าละอองธุลีพระบาท ต่างพร้อมใจกันแสดงความปลาบปลื้มปีติยินดี และภาคภูมิใจเป็นล้นพ้นในวโรกาสอันสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่แท้จริงแล้ว ผู้ที่อยู่ภายนอกราชอาณาจัก?ยังได้ประจักษ์ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวไทยทั้งประเท?ในการถวายความจงรักภักด?และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชาราษฎร์

ความภาคภูมิใจประการที่สอ?ของรัฐบาลและประชาชนชาวไท?คือการที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์จากนานามิตรประเทศของไทยต่างแสดงเสด็จมาร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัตครบ ๖๐ ปี ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ?ที่แห่งนี้ ในวโรกาสเดียวกัน บรรดาผู้นำจากมิตรประเทศของไทยต่างได้มีสาสน์กราบบังคมทูลถวายพระพรแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และอำนวยพรแก่ประเทศไทย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพ และความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องระหว่างราชวงศ์และประมุขของรัฐต่าง?รวมทั้งสะท้อนถึงความปรารถนาดีและไมตรีจิตอันอบอุ่นจากมิตรประเทศ และประชาชนทุกมุมโล?ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และต่อประเทศไท?อันนำมาซึ่งเกียรติและความภาคภูมิใจอันสูงสุดต่อชาติไท?

นับตั้งแต่ชาติไทยได้ถือกำเนิดขึ้?สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยมาตลอดระยะเวล?๘๐?ปีที่ผ่านม?พระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาทสำคัญอยู่ในแนวหน้าเสมอ ซึ่งทรงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติและอธิปไต?ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาต?และเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีอันล้ำค่า วัฒนธรรม ความสมานสามัคค?และความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือ?

ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานตลอดเวล?ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ทรงเป็นยิ่งกว่าองค์พระประมุขของชาวไทยทั้งปวง ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปีนั้น ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ได้ทรงอุทิศเวล?และทุ่มเทพระวรกายอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน?ความผาสุ?และความเป็นอยู่ที่ดีของชาวไทยทั้งปวง โดยไม่คำนึงถึงสถาน?เชื้อชาต?และศาสนา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงตรากตรำพระวรกายเคียงข้างและร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนไทย ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกแห่งหนทั่วราชอาณาจัก?ไม่ว่าใกล้หรือไก?หรือทุรกันดารเพียงใด ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสด็จพระราชดำเนินทั่วราชอาณาจักรมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไท?

จากความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแผ่นดินและความเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทำให้โครงการเพื่อการพัฒนาในพระราชดำร?นับอเนกอนันต์ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยนับหลายสิบล้าน ทั้งที่อาศัยอยู่ในเมือ?และในพื้นที่ชนบท ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ทรงปรับพระตำหนักในพระราชวังสวนจิตรลด?ให้เป็นบริเวณทดลองพันธุ์พื?ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ โครงการในพระราชดำริมากมายได้ส่งผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ดีขึ้?การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยื?การจัดการปัญหาอุทกภัยและภัยแล้?การชลประทา?และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ?

ในรัชสมัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?เป็นที่กล่าวขานทางหนึ่งจากแนวคิดด้านการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์และความรู้ทางตรง ที่ทรงสะสมมาตลอดจากการทรงงาน และในอีกทางหนึ่ง จากการที่ทรงเน้นย้ำความสำคัญของความพอประมา?และทางสายกลายในการดำรงชีวิ?ซึ่งสะท้อนอย่างเด่นชัดในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และปรัชญาดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่างการพัฒนาแนวใหม่ ซึ่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงยึดถือและปฏิบัติมายาวนาน ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางการเงินในเอเชียเมื่อปีคริสตศักราช ๑๙๙๗ และกลับมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในช่วงภายหลังวิกฤติ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย?เน้นแนวทางพัฒนาที่มีความสมดุ?มองภาพรว?และยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับความพอประมาณ การบริโภคอย่างรับผิดชอ?และการเสริมสร้างความต้านทานต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก และปรัชญาดังกล่าวใช้หลักความพอประมาณในการดำเนินทุกด้านของมนุษย?ลดการบริโภคที่เสียเปล่?และสร้างเสริมขีดความสามารถของประชาชนให้สามารถเผชิญกับความท้าทา?จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็บรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปรัชญานี้เป็นแบบอย่างของการพัฒนาที่มีประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลา?ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างจริยธรรมของชาติด้วยการส่งเสริมความซื่อสัตย์และหลักคุณธรร?

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงแนะนำทฤษฎีใหม่เพื่อช่วยให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการแบ่งสรรพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและชุมช?ทฤษฎีใหม่นี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่?แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปปฏิบัติได้ แนวทางสำคัญในพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?คื?การช่วยเหลือราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อพสกนิกรทั้งชนบทและในเมืองสามารถจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของตนได้ดีขึ้?ปวงชนชาวไทยจึงภาคภูมิใจที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงได้รับการขนานพระนามว่า เป็น "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา" อันเป็นที่รักยิ่งของไท?ซึ่งเป็นที่ตระหนักยิ่งขึ้นในโอกาสที่นายโคฟ?อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้กราบทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ขณะที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเฉลิมฉลองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในความเป็นจริงแล้วมิใช่เป็นการเฉลิมฉลองในเรื่องระยะเวลาของการครองราชย์เท่านั้น แต่เป็นการเฉลิมฉลองในผลสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณนานัปกา?อันเป็นมรดกที่แท้จริ?ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงไว้ซึ่งความหวังของพสกนิกรทั้งปว?และทรงเป็นพลังผลักดันในความก้าวหน้?ประเทศไทยมีความเข้มแข็งจากพระราชดำริอันปราดเปรื่องที่ได้ทรงพระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครั้งแล้วครั้งเล่า

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้ราษฎรร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยแรงพระปณิธา?และทรงไว้ซึ่งคุณธรรม และทรงยึดมั่นและแน่วแน่ต่อระบอบประชาธิปไตย สันติสุข ความยุติธรรม และความกลมเกลียวของคนในชาต?บทบาทอันเป็นศูนย์รวมของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนี้ได้ทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าในช่วงระยะเวลา ๖๐ ปีที่ผ่านม?และจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เจริญก้าวหน้าสืบไปในฐานะสมาชิกที่สร้างสรรค์ของประชาคมโล?

ระยะเวลา ๖๐ ปี แห่งพระวิริยะอุตสาหะ และน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ด?สันติสุข และความผาสุกของพสกนิกรของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และการที่ทรงยึดมั่นในหลักคุณธรรมอันเป็นคุณลักษณะของพระมหากษัตริย?ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทำให้ชาวไทยถ้วนทั่วทุกคนต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้ดำรงชีวิต และแม้ใต้ในฐานะข้าแผ่นดินที่จงรักภักดีในรัชสมัยของพระมหาราชา

ในวโรกาสที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความปลื้มปีติในพระราชกรณียกิจที่มีคุณอนันต์ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท รัฐบาลและปวงชนชาวไทยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลถวายพระพรใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ?ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และทรงพระเกษมสำราญ ในขณะที่ทุกดวงใจในประเทศปลื้มปีติในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ ความรักและความเทิดทูนของเหล่าพสกนิกรจากทุกเชื้อชาต?ศาสน?หรือสถาน?ซึ่งได้แสดงออกในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่าง?นั้น เป็นการแสดงซึ่งความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรัก และศูนย์รวมดวงใจของชาต?ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่จะเสด็จครองสิริราชสมบัติสืบต่อไปนานเท่านา?ประเทศไทยจะพร้อมไปด้วยสวัสดิภา?ความผาสุ?และการพัฒนาอย่างยั่งยื?

ในวโรกาสนี?ข้าพระพุทธเจ้าในนามของปวงชนประชาราษฎร์ขอกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีบา?พระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ขอจงทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อ?ขอเดชะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว?ทรงมีพระราชดำรัสตอ?ความว่?

ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางบุคคลสำคัญจากทุกสถาบันในชาติ รวมทั้งประมุ?และพระราชวงศ?จากนานาประเท?ที่มีไมตรีจิตเสด็จมาร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี?ขอขอบใจท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมา?ที่ได้อวยพรในนามของประชาชนชาวไทย และกล่าวถึงการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ของข้าพเจ้?ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้น มิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกค?ที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมือ?ให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็?ข้าพเจ้า ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่?จึงมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งมว?จึงขอขอบใจทุกๆ คน ที่ต่างพยายามกระทำหน้าที่ของตนด้วยเต็มกำลังความสามาร?และให้ความร่วมมือสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทั้งปวงด้วยดีตลอดมา

ทั้งขอขอบพระทัยพระประมุขและพระราชวงศ์จากประเทศต่าง?ที่ทรงอุตสาหะเสด็จมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยทั่วกัน ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ?จงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกข์และภัยทุกประกา?บันดาลสุขศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ให้สัมฤทธิ์แก่ท่านทุกเมื่อตลอดไป

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Thursday 5 October, 2006 4:02 PM