หมายกำหนดการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

***

หมายกำหนดการ
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

วั?/strong>
เวลา
รายการ
ที?
แต่งกา?
พฤหัสบดีที??
๑๗.๐๐ ?
พระราชกุศลทักษิณานุปทา?

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั?/p>

เต็มยศ จุลจอมเกล้าหรือช้างเผือก
ศุกร์ที่ ?
?๐๐ ? ถึ?๑๗.๐๐ ?
ลงนามถวายพระพร และลงนามถวายพระพ?และถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิรา?
ในพระบรมมหาราชวั?ปราสาทพระเทพบิดร
ปกติขา?หรือสุภา?
๑๐.๐๐ ? - พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
พลับพลาพิธ?พระที่นั่งอนันตสมาคม
เต็มยศ จักร?
หรือช้างเผือ?
สายสร้อยจุลจอมเกล้?/div>
- เสด็จออกมหาสมาคมถวายพระพรชัยมงคล
สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
เสารที?๑๐
๑๗.๐๐ ?

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
- สถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต?
- เวียนเทียนสมโภชสิริราชสมบัติ

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั?/p>

เต็มยศ นพรัตน?หรือช้างเผือ?

จันทร์ที?๑๒
๑๓.๓๐ ?
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
พระที่นั่งอนันตสมาคม

เต็มยศ จักร?หรือช้างเผือ?สายสร้อยจุลจอมเกล้?/p>

๑๗.๐๐ ?
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี
และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต?/td>

ราชนาวิกสภ?และหอประชุมกองทัพเรื?/p>

สากลนิยม
เจ้าหน้าที?
ปกติขา?/p>

อังคารที?๑๓
๑๙.๓๐ ?
ถวายพระกระยาหารค่ำ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชวงศ์ต่างประเทศ

พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬา?/p>

เต็มยศ
งดกระบี่

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้า?สั่งว่?นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ นี?เป็นปีมหามงคลอันประสริฐที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติคร?๖๐ ปี พระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตร?ข้าราชการทหา?พลเรือ?สมณะชีพราหมณ?พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างปลื้มปีติโสมนัสเปี่ยมด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯ ดังนั้?คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองพระมหากรุณาธิคุณตามโบราณราชประเพณีด้วยความกตัญญูกตเวทิตา และนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อการจัดงานและชื่อพระราชพิธี ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อการจัดงานนี้ว่า “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี?ชื่อพระราชพิธีว่?“พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี?ชื่อการจัดงานและชื่อพระราชพิธีภาษาอังกฤษว่?“The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne?

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติตั้งคณะกรรมการอำนวยการและอนุกรรมกา?จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธ?บัดนี้คณะกรรมการอำนวยการและอนุกรรมกา?ได้ดำเนินการพร้อมแล้?ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบา?

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังดำเนินการ มีรายการ ดังนี้

 

พระราชกุศลทักษิณานุปทา?br> ?พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั?

วันพฤหัสบดีที่ ?มิถุนายน ๒๕๔๙ เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชกุศลทักษิณานุปทา??พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั?ในพระบรม มหาราชวั?เชิญพระโกศ พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลั?พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หั?พระมหา เจษฎาราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หั?พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หั?พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินท?และพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระอมรินทราบรมราชิน?สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชิน?สมเด็จพระศรีสุลาลั?สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชิน?สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนา?สมเด็จพระศรีสวริ?ทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณ?บรมราชิน?สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ?อดุลยเดชวิกร?พระบรมราชชนก และสมเด็?พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขึ้นประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัต?แวดล้อมด้วยเครื่องบร?ราชอิสริยราชูปโภ?ต้นไม้ทอ?เงิน และเชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐา??พระที่นั่งบุษบ?มาลามหาพิมาน ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทอดเครื่องนมั?การและเครื่องราชสักการ?ไว้พร้อม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้??พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจา?พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศร?เทียบรถยนต?พระที่นั่งที่หน้?พระทวารเทเวศรรักษา

เวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชา พระพุท?รูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิที่ประดิษฐาน ?พระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมา?แล้วพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการ?ถวายบังคมพระบรมอัฐ?พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชกุศ?ทักษิณานุปทานแด่สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะที่จะสวดพระพุทธมนต?และพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนารว?๒๖ รู?จากนั้นพระสงฆ์ ๒๕ รู?สวดพระพุทธมนต์ จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะ ถวายพระธรรมเทศนากัณฑ??จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมกัณฑ์เทศน?แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการ?ทรงหลั่งทักษิโณท?พระสงฆ์ถวายอนุโมทน?ถวายอดิเรก ถวายพระพรล?เสด็จพระราชดำเนินไปประทั?รถยนต์พระที่นั่งที?พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลั?

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายจุลจอมเกล้?หรือสายสะพายช้างเผือ?

***

พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
?สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
แล?br> เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล
?สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

วันศุกร์ที??มิถุนายน ๒๕๔๙ เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ?พลับพลาพิธ?พระที่นั่งอนันตสมาคม และเสด็จออกมหาสมาค?รับการถวายพระพรชัยมงคล ?สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ?พลับพลาพิธ?พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เชิญพระพุทธปฏิมาปางประจำรัชกาลพ่อขุนศร?อินทราทิตย์แห่งกรุงสุโขทัย สมเด็จพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่?กรุงธนบุรี และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร?สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชขึ้?ประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตรและทอดเครื่องนมัสกา?ที่ศาลาทรงไท?มุขหลังพระที่นั่?จักรีมหาปราสาท (ส่วนต่อเติ? ทอดเครื่องบวงสรวงสมเด็จพระบูรพ มหากษัตริยาธิราช ไว้พร้อม

ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งอนันตสมาคม เจ้าพนักงานตั้งพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ประดิษฐานพระมหาพิชัยมงกุ?ราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยาราชูปโภค แวดล้อมด้วยต้นไม้ทอง-เงิน หน้าแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทอดพระราชอาสน์จักร?และครื่องราชูปโภ?สีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคม มุขด้านทิศใต้ทอดผ้าทิพย์ตราพระครุฑพาห์ เป็นที่สำหรับเสด็จออกมหาสมาคมเพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคล ที่สนามหน้าสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาค?ตั้งแท่นพร้อมเสาบัววางดอกไม้้ธูปเทียนแ?สำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทูลเกล้า?ถวาย และตั้งเสาบัววางพานดอกไม้ธูปเทียนแ?สำหรับนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีก?ทูลเกล้า?ถวาย ตามลำดับ ด้านหลังเป็นแถวคณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหารพลเรือน ผู้แทนศาสนาอื่??เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามตำแหน่งหน้าที?บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอนินตสมาคม ตำรวจหลวงยืนเฝ้ารักษาการณ์ และนายทหารราชองครักษ์ยืนเฝ้าตามหน้าที่ ส่วนที่พระลานพระราชวังดุสิ?ราษฎรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงค?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐา?พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอนันตสมาค?/p>

เวลา ๑๐ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธปฏิมาปางประจำรัชกาลสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแล้?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเค?พัดรองที่ระลึกพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแด่สมเด็จพระราชาคณ?๑๐ รู?แล้วประทับพระราชอาสน?ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจ?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินพระที่นั่งชุมสายที่ตั้งเครื่องบวงสรวง บริเวณหน้าพลับพลาพิธีทรงแปรพระพักตร์สู่ปราสาทพระเทพบิด?และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจุดธุปเทียนเครื่องราชสักการะบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิรา?โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมแต?ดุริยางค?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?ประทับพระราชอาสน?ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า?ให้พระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าพราหมณ์ อ่านประกาศบวงสรว?ในขณะนั้นผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททุกหมู่เหล่ายืนประนมมือแสดงคารวะบูชาไปทางพระที่นั่งชุมสาย เมื่อพระราชครูวามเทพมุนีอ่านประกาศบวงสรวงจ?โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษา มาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมแต?ดุริยางค?แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณ?แล้วทรงหลั่งทักษิโณท?พระสงฆ์ถวายอนุโมทน?ถวายพระพรชัยมงคลคาถาพิเศ?ถวายอดิเรก ถวายพระพรล?แล้วพระสงฆ์ไปรับพระราชทานฉัน ที่อาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินขึ้นท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาค?/p>

เวลา ๑๑ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จออกพระที่นั่งอนันตสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ สมาชิกราชสกุ?และสตรีผู้มีบรรดาศักดิ?เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในท้องพระโรงหน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัต?เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิรา?เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยืนเฝ้าฯ ที่แท่นหน้าสีหบัญช?พร้อมแล้?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จออกสีหบัญชรด้านทิศใต้ ชาวพนักงานกระทั่งมโหระทึ?ประโคมแตรฝรั่ง ทหารกองเกียรติยศ ?เหล่าทัพถวายความเคาร?แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม?ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากา?และตำรวจยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายล?๒๑ นั?พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้องกลองระฆัง พร้อมกับการประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่??

ครั้นสุดเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้?สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ?จบ เสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าฯ ที่เดิ??ท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม

นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแ?แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหา?พลเรือ?และราษฎรทุกหมู่เหล่า

ประธานรัฐสภา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแ?แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนสมาชิกรัฐสภ?

ประธานศาลฎีก?/strong> เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแ?แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนข้าราชการตุลากา?จบ ทหารกองเกียรติยศ ?เหล่าทัพ ถวายความเคาร?แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม?จบเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคมถวายความเคารพพร้อมกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ จบแล้ว ผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคมทั้งหมดถวายความเคาร?ชาวพนักงานกระทั่งมโหระทึ?ประโคมแตรฝรั่ง ทหารกองเกียรติยศ ?เหล่าทัพถวายความเคาร?แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่?เสด็จพระราชดำเนินกลั? 

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี หรือช้างเผือ?สายสร้อยจุลจอมเกล้?

อนึ่?ในวันนี้ตั้งแต่เวล?๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ ? สำนักพระราชวังจะได้จัดที่สำหรับลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวัง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิด??วัดพระศรีรัตนศาสดารา?ในพระบรมมหาราชวั?เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชกา?และประชาชน ได้ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิรา?

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขา?หรือสุภา?

***

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
?พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั?/p>

วันเสาร์ที?๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ?พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั?ในพระบรมมหาราชวั?เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมา?ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั?พร้อมด้วยเบญจราชกกุธภัณฑ?พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ตกแต่งต้นไม้ทอ?เงิน และเครื่องเวียนเทียนสมโภชไว้พร้อ?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐา?พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตวิเศษชัยศรี เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่พน้าพระทวารเทเวศรรักษา

เวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉั?ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า?ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิรา?เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงประเคนสัญญาบัตรพัดย?แด่พระสงฆ์ซึ่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับ จำนว?๖๙ รู?ขณะนี้ี้พระสงฆ?๑๐ รู?เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชั?ประโคมสังข?แต?ดุริยางค?ทรงหลั่งทักษิโณท?พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่ง เจ้าพนักงานกองศาสนูปถัมภ?กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์ ๙๙ รู?ที่จะเจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี แด่สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ?จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิรา?เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกฯ แด่สมเด็จพระราชาคณ?และพระราชาคณะจนครบ ๙๙ รู?ทรงศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรร?แด่สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ?แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้า?ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิรา?เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะจนครบ ๙๙ รู?พระสงฆ์ถวายอนุโมทน?สมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรชัยมงคลคาถาพิเศ?ถวายอดิเรก ถวายพระพรล?ออกจากพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพยดารักษานพปฎลมหาเศวตฉัต?ราชกกุธภัณฑ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า?ให?พราหมณ์และโหรหลวงเบิกแว่นเวียนเทีย?พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีก?ข้าราชกา?ทหาร พลเรือ?รับแว่นเทียนสมโภชฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี ชาวพนักงานประโคมฆ้องชั?สังข?แต?ดุริยางค?เวียนเทียนคร??รอบแล้?พระราชครูวามเทพมุน?หัวหน้าพราหมณ์ เข้าเฝ้า?ทูลเกล้า?ถวายใบสมิทธิและถวายน้ำเทพมนตร์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่ายเบญจราชกกุธภัณฑ์พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพระราชลัญจกรประจำพระองค?แล้วเสด็จพระราชดำเนินออกจากท้องพระโรงไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่อัฒจันทร์ทิศตะวันออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เสด็จพระราชดำเนินกลั?

การแต่งกาย แต่งกายเครื่องแบบเต็มย?สายสะพายนพรัตน?หรือ ช้างเผือ?

***

พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ
ทรงร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงค?br> ?พระที่นั่งอนันตสมาคม

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ ? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินไปในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีต่างประเทศทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี ?พระที่นั่งอนัน?สมาค?พระราชวังดุสิต

การแต่งกาย แต่งกายเครื่องแบบเต็มย?สายสะพายมหาจักรีหรือช้างเผือกสายสร้อยจุลจอมเกล้า

 

เวลา ๑๗.๐๐ ? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ ?หอประชุมกองทัพเรือ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธ?
?ราชนาวิกสภ?

การแต่งกาย แต่งกายสากลนิย?เฉพาะเจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบปกติขา?

***

ถวายพระกระยาหารค่ำ
แด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเท?br> ?พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬา?

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๙.๐๐ ? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินในงานเลี้ยงถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่พระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีต่างประเท??พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (ส่วนต่อเติ?

การแต่งกาย แต่งกายเครื่องแบบเต็มย?สำหรับทหาร-ตำรว?งดกระบี่

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 11:41 AM