การเตรียมงานฉลองสิริราชสมบัต?คร?๖๐ ปี
 

***

ในวันที่ ?มิถุนายน ๒๕๔๙ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จขึ้นครองราชย์คร?๖๐ ปี ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีระยะเวลาการครองราชย์ยืนยาวนานที่สุดในประเทศไท?ในกาลปัจจุบั?ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรวมทั้งประเทศไท?ต้องถือว่า พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ที่มีระยะเวลายืนยาวนานที่สุ?

สำหรับการครองราชย์คร?๖๐ ปี รัฐบาล โด?ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโททักษิณ ชินวัต? ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยชื่อการจัดงาน และเขตงานเฉลิมฉลอง โดยมีพระราชกระแส

• ชื่อการจัดงานว่า “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี?

• ชื่อพระราชพิธีว่?“พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี?

• ชื่อการจัดงานและชื่อพระราชพิธี เป็นภาษาอังกฤษว่?“The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne?

นอกจากนี้มีพระราชกระแสเขตงานเฉลิมฉลองว่า “ควรเริ่มได้ตั้งแต่วันที??มกราคม ๒๕๔๘ อันเป็นวันขึ้นต้นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน (ตามปฏิทินหลว? และจะให้สิ้นสุดในวันที??มิถุนายน ๒๕๔๙ และจะให้เลยไปจนสิ้นป?๒๕๔๙ ก็ได?ส่วนงานพระราชพิธีควรเป็นวันครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ (หรือ ?มิถุนายน ๒๕๔๙)?

ทั้งนี?รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี ได้กำหนดเขตการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ตั้งแต่วันที??มกราคม ๒๕๔๘ ถึงวันที?๓๑ ธันวาค?๒๕๔๙

ในโอกา?การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี รัฐบาล โดยนายกรัฐมนตร?(พันตำรวจโททักษิณ ชินวัต? จึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี ประกอบด้วย ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุ?ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภ?ประธานศาลฎีก?ประธานมูลนิธิโครงการหลวง (หม่อมเจ้าภีศเด?รัชน? องคมนตรี (นายอำพ?เสนาณรงค?และนายสวัสดิ?วัฒนายาก? เป็นที่ปรึกษ?นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมกา?รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมกา?และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุกา?นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานอีก
รว??คณ?

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้เห็นชอบให้มีการจัดท?ภาพตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยมอบให้กรมศิลปากรพิจารณาดำเนินกา?ซึ่งกรมศิลปากร ได้ออกแบบและนำขึ้นทูลเกล้า?ถวายจนมีพระบรมราชวินิจฉัยลงมาแล้?ตราสัญลักษณ์นี้ให้ทำติดบนธงพื้นเหลือ?อาคารสถานที่ แผ่นปิดกาว (สติ๊กเกอร์) หรือปกหนังสือได้ แต่ถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ ให้ขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการก่อ?/p>

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 10:07 PM