คำกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล
 

***

พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
?สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
แล?br> เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล
?สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

วันศุกร์ที??มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

        เมื่อวันศุกร์ที่ ?มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ ? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว?และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐา?พระราชวังดุสิต มายังพระที่นั่งอนันตสมาค?br>        
       จากนั้?ได้เสด็จ?เข้าสู่พลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว?และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาปางประจำรัชกาลสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิรา?และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณ?๑๐ รู?แล้วประทับพระราชอาสน?ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศี?จบ
       
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งชุมสายที่ตั้งเครื่องบวงสรว?บริเวณหน้าพลับพลาพิธ?ทรงแปรพระพักตร์สู่ปราสาทพระเทพบิดร และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิรา?โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมแต?ดุริยางค?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?ประทับพระราชอาสน์ที่มุขหน้าพลับพลาพิธี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า?ให?พระราชครูวามเทพมุน?หัวหน้าพราหมณ์ อ่านประกาศบวงสรว?br>        
       ในขณะนั้นผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททุกหมู่เหล่ายืนประนมมือแสดงคารวะบูชาผินหน้าไปทางพระที่นั่งชุมสา?เมื่อพระราชครูวามเทพมุนีอ่านประกาศบวงสรวงจ?โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมแต?ดุริยางค?แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณ?แล้วทรงหลั่งทักษิโณท?พระสงฆ์ถวายอนุโมทน?ถวายพระพรชัยมงคลคาถาพิเศษถวายอดิเร?ถวายพระพรล?แล้วพระสงฆ์ออกไปรับพระราชทานฉันท์ที่ตำหนักสวนบัวเปลว ภายในพระที่นั่งวิมานเม?br>        
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินขึ้นท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาค?br>        
       ต่อมาในเวลาประมา?๑๑.๓๐ ? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จออกพระที่นั่งอนันตสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ สมาชิกราชสกุ?และสตรีผู้มีบรรดาศักดิ?เผ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในห้องพระโรงหน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัต?br>        
       เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิรา?เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยืนเฝ้าฯ ที่แท่นหน้าสีหบัญช?พร้อมแล้?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จออกสีหบัญชรมุขด้านทิศใต?ชาวพนักงาน กระทั่งมโหระทึ?ประโคมแตรฝรั่ง ทหารกองเกียรติยศ ?เหล่าทัพถวายความเคาร?แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม?ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากา?และตำรวจยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายล?๒๑ นั?พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้องกลองระฆัง พร้อมกับการประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ
       
       ครั้นสุดเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้?สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ?สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามของพระบรมวงศานุวงศ์
       
       “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

       ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพระบรมวงศานุวงศ?มีความปีติ ปราโมทย์ เป็นพ้นประมา?ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในมหาสมาคมอันยิ่งใหญ่นี้ นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัต?เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไท?เมื่?๖๐ ปีที่แล้?ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ได้ทรงปฏิบัติพระองค์ และปฏิบัติพระราชกิจโดยบริสุทธิ?บริบูรณ์ทุกสถา?ทั้งตามระบอบการปกครอ?และตามโบราณขัตติยะจารี?พระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป ทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวโล?ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์สุดประเสริ?เลิศด้วยบุญญาธิการ และเพรียบเพ็ญด้วยพระบารม?br>        
       พระบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนั้?มีเป็นอเนกประการ เกินกว่าจะกล่าวขานได้ในเวลาอันจำกั??มหามงคลสมัยพิเศษนี?ข้าพระพุทธเจ้า ขอรับพระราชทานยกพระบารมีประการหนึ่?ขึ้นอ้างถวายราชสดุดี ได้แก่ สัจจะบารมี การรักษาสัจจะที่ตั้งไว้แก่ตนเอ?และให้แก่ผู้อื่น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงธำรงรักษาอย่างอุกฤษฏ์อยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ เมื่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงยินยอมรับสิริราชสมบัต?ได้มีพระราชดำรัสในท่ามกลางมหาสมาคม กอปรด้วย ประธานสภาผู้แทนผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการผู้ใหญ?ว่?ข้าพเจ้าจะทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาต?และเพื่อความผาสุกของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ และในคราวที่ทรงรับพระบรมราชาภิเษ?ได้ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการ ซึ่งเป็นทั้งพระราชปณิธานและสัจจะวาจา พระราชทานแก่ปวงชนชาวไท?ว่?เราจะครองแผ่นดินโดยธรร?เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
       
       ตลอดเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติพระองค์มั่นคงในราชนิติธรรมของพระมหากษัตริย์ มีทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัต?สังฆหวัตถุ พร้อมทั้งเป็นธรรมอันเป็นพล?คือกำลังของผู้ครองแผ่นดิ??ประการ และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ ในอันที่จะปกป้องสรรพภัยพิบัต?และดำรงความผาสุกสวัสดิ์ของราชอาณาจัก?และประชาชน อยู่สม่ำเสมอเป็นนิ?เห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระราชดำริขึ้?เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งทำกิ?ตลอดจนการประกอบสัมมาอาชีพของพสกนิก?และที่ใดมีทุกข?เดือดร้อ?แม้อยู่ในถิ่นที่ทุรกันดารห่างไกล ก็ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห?อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุคับขัน เป็นอันตรายแก่ความมั่นคงของบ้านเมือง ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ไม่เคยทรงหวั่นหวาดที่จะเผชิญและแก้ไข ทรงใช้ความถูกต้อ?ความกล้าหา?พร้อมทั้งพระขันต?และพระปรีชาญาณอันสุขุม คลี่คลายสถานการณ์ต่างๆ ทุกคราวม?br>        
       พระราชภารกิจทั้งนั้นแม้จะเป็นภาระที่หนักและลำบากยิ่ง แต่ด้วยเหตุที่ทรงดำรงมั่นอยู่ในพระราชสัจจะ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?จึงมิได้ทรงย่อท้อหรือหวั่นไห?หากมีพระราชหฤทัยที่แน่วแน่ และมุ่งมั่?ทำให้พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิบัติ บำเพ็ญ บรรลุศุภผล ยังประโยชน์และความผาสุกมั่นค?ให้เกิดแก่ประชาราษฎร์และประเทศไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่?ทั่วทุกเขตคามในขอบขัณฑสีมาอาณาจักร จึงมีความผาสุกร่มเย็นทั่วหน้ากันด้วยพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ปกเกล้าปกกระหม่อมอยู่เป็นนิจกา?br>        
       ในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติยั่งยืนนานมาคร?๖๐ ปี จึงเป็นวาระอันควรที่คนไทยทั้งชาติจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักด?ให้ทรงมีพระราชหฤทัยผ่องแผ้?เบิกบา?โปร่งปลอดจากเรื่องรบกวนกังวล ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานานุวงศ?จึงขอพระราชทานยึดสัจธรรมขึ้นเป็นที่ตั้?ร่วมจิตกันถวายเป็นสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งปวงจะตั้งตัว ตั้งใจไว้ให้มั่นคง ในความซื่อสัตย์สุจริ?และในความจงรักภักดีจะรักษาเกียรติและความสามัคคีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสมอทุกเมื่?จะตั้งใจประพฤติตัว ปฏิบัติงานตามภาวะฐานะและหน้าที่ของตน โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ และจะละเว้นการประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องยุคลบาท กับขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
       
       ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัยและเทวาดิเทพน้อยใหญ?ผู้ปกปักบริรักษ์สยามรัฐสีมามีพระสยามเทวาธิราชเป็นอาท?กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค?อีกอำนาจแห่งพระราชกุศลบารมีที่ทรงสั่งสมตลอดม?หาประมาณมิได?จงพร้อมเพรียงกันเกื้อกูลและอภิบาลบำรุงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ให้ทรงพระเกษมสวัสด?ทรงผ่องแผ้วด้วยพระบุญราศีสูงส่งทั้งในพระราชหฤทัยและพระวรกา?อริราชศัตรูหมู่พาลทั้งหลายพ่ายแพ้แก่พระมหากรุณาอันพิสุทธิ์ไพศา?พระกิตติคุ?บุญญาธิการแผ่ไกลในทิศานุทิ?พระราชประสงค์จงสัมฤทธิ์ทุกประการ เสด็จสถิตย์ยั่งยืนนานในมไหศุริยสมบัต?เป็นร่มฉัตรปกประเทศเป็นบุญเขตรุ่งเรืองร่มเย็นสำหรับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลา?และประชาชาวไทยถ้วนหน้าได้พึ่?ได้อาศัยด้วยความผาสุกสวัสดีตลอดไปชั่วกาลนา?

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อ?ขอเดชะ?/strong>
       
       จากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าฯ ?ท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคม
       
       ต่อมานายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ในนามของคณะรัฐมนตร?ข้าราชกา?และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหมู่เหล่า ความว่?br>        
       "ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อ?

        ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัต?นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตร?ข้าราชกา?และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหมู่เหล่า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบังคมทูลพระกรุณาสำแดงความจงรักภักด?และความปลื้มปีติปราโมทย์ ในมหามงคลสมัยที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ทรงสถิตในราไชศวรรยราชสมบัต?คร?๖๐ ปี อันยาวนานกว่าการครองสิริราชสมบัติของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ของไทย
       
       การที่ประเทศไทยสามารถพ้นวิกฤติ ภัยนาน?ปวงประชามีความผาสุกสวัสด?เหตุเพราะพระบรมเดชานุภาพในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?เป็นสำคั?แม้ในด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาช?ก็ทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาห?ผู้ใดที่เกิดและเติบโตมาในต่างจังหวัด หรือเคยทำงานในชนบท จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองนี้ ในเวลา ๖๐ ปีที่ผ่านม?อย่างชัดเจ?จากผืนแผ่นดินที่เคยแห้งแล้?ดินเค็?เป็นป่าเสื่อมโทร?บ่อพรุ หรือกันดารน้?กลายเป็นป่าเขียวขจ?ทำการเกษตรได?เก็บกักน้ำไว้ใช้ได?มีฝนหลวง มีระบบชลประทาน จากดินแดนที่ราษฎรเคยปลูกพืชเสพติ?เผาป่า ขาดการศึกษ?ขาดหมอ กลายเป็นดินแดนที่อุดมด้วยลูกท้?ลูกพลั?หน่อไม้ฝรั่ง ไม้ดอก มีการเลี้ยงสัตว์ รู้จักการแบ่งพื้นที่ปลูกบ้าน เลี้ยงปล?และทำน?จนมีรายได้พออยู่พอกิ?ถนนและสะพานในหลายถิ่นเริ่มก่อสร้าง ทางเริ่มลาดยาง คลองเริ่มขุด ป่าเริ่มปลูกใหม่ โรงเรียน โรงพยาบา?เริ่มมีขึ้นทั่วถึง โครงการต่างๆ ที่สนองประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปรากฏขึ้นมากมา?       คณะรัฐบาลที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิ?และข้าราชการทั้งหลาย ย่อมเป็นประจักษ์พยานยืนยันได้ว่า การพัฒนาเหล่านี้ไม่มีวันสำเร็จ หากมิได้อาศัยเดชะพระบารมีทรงอำนว?หรือพระราชทานคำแนะนำ ส่วนใดที่คิดอ่านทำกันไปเอง แต่ไม่ประสบความสำเร็?เมื่อทรงทราบ ก็ได้พระราชทานคำแนะน?ให้ลองปรับการปฏิบัติเสียใหม่ โดยคำนึงถึงประชาชนเป็นที่ตั้?และระวังการนำทฤษฎีที่ไม่สอดคล้องกับบ้านเมืองไทยมาใช้ ทำให้ข้าพระพุทธเจ้าหวนรำลึกถึงพระราชปรารภเมื่อกว่า ๒๐ ปีมาแล้วว่?

       "เมื่อข้าพเจ้าเข้ามารับหน้าที่ในเวลานั้?ทุกอย่างดูทรุดโทรมไปหม?วังทั้งวังเกือบจะพังลงมา เวลานั้นสงครามเพิ่งสิ้นสุดลง ข้าพเจ้าต้องค่อย?ก่อร่างสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ ข้าพเจ้าค่อย?ทำไปทีละเล็กทีละน้อย ดังนั้นเราจะเรียกรัชกาลนี้ได้กระมังว่า เป็นรัชกาลแห่งการปฏิรู?quot;
       
       ปวงข้าพระพุทธเจ้าคิดเห็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมว่า รัชกาลนี?เป็นสมัยแห่งการปฏิรูปโดยแท?และรู้สึกสุขใจ อีกทั้งเป็นบุญยิ่งนั?ที่ได้มีโอกาสทำราชการสนองพระเดชพระคุ?ในการค่อ??ก่อร่างสร้างบ้านเมืองขึ้นมาใหม?

       ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ทรงสถิตเป็นหลั?เป็นประธานที่ยืนยง ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นสัญลักษณ์ของประเท?เพราะทรงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา ขวัญ กำลังใ?และพลังของชาติ ที่ขับเคลื่อนให้ประเทศนี้ก้าวไปด้วยความเพียร ความพอดี และความมีสติปัญญ?สรรพกิจที่ทรงบำเพ็?และเป็นคุณาณุประโยชน?แม้จะทรงยกให้เป็นผลงานของรัฐบาลและข้าราชการทั้งหลา?ด้วยพระมัททวะธรร?อ่อนน้อมถ่อมพระองค?แต่รัฐบาลขอประกาศว่า ความจำเริญพัฒน?และความสงบร่มเย็นเป็นสุขของชาติบ้านเมือง ล้วนเนื่องด้วยอำนาจแห่งพระมหากรุณาธิคุณโดยแท?nbsp;      คำประกาศถวายราชสดุดีของเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อไม่กี่วันมานี้ ที่ว่า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒน?เป็นคำรับรองของโลกที่ยังความปลาบปลื้มมาแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้ายิ่งนัก นับว่าทรงปฏิบัติ บริหารพระราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรม ด้วยความบริสุทธิ?บริบูรณ์ เยี่ยงธรรมิกราชา และมหารา?สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนู?กฎหมาย นิติประเพณ?และทศพิธราชธรรมจรรยา ทุกประกา?br>        
       ?มหามงคลสมั?ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสวยสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสตั้งจิตอธิษฐานเปล่งสัจจะวาจาด้วยความจงรักภักด?ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงค?ด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกศาสนาทั่วสากลจักรวาล สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และพระราชกุศลทศบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดเวล?๖๐ ปี โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษ?พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด?ขอจงทรงพระเกษมสำรา?นิราศภัยโรคาพา?มีพระราชดำริในพระราชกิจใ?จงสำเร็จดังพระราชปราถน?ขอพระบรมเดชานุภาพและพระราชกฤดาภินิหารจงแผ่ไพศาลขจรขจาย ขอพระบรมราชวงศ์จักรกรีจงยืนยงสถาพรมิรู้สิ้?ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนา?ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัฐิติกาลเทอญ

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อ?ขอเดชะ"
       
       ต่อมาประธานรัฐสภ?เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแ?แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ในนามของสมาชิกรัฐสภา ผู้แทนปวงชนชาวไท?ความว่?br>        
       "ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อ?

       ข้าพระพุทธเจ้า นายสุช?ชาลีเครื?ประธานวุฒิสภ?ทำหน้าที่ประธานรัฐสภ?ในนามของสมาชิกรัฐสภา ผู้แทนปวงชนชาวไท?ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความปลื้มปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้?ในศุภมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อันเป็นวาระมหาสำคัญพิเศษยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติวันนี้

       ตลอดเวลา ๖๐ ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัต?ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเปี่ยมล้นด้วยทศพิธราชธรร?เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ?ทำนุบำรุงพระพุทธศาสน?และศาสนาอื่นทุกศาสนา ทรงมีพระราชศรัทธามั่นค?และแตกฉานในธรรมปรัชญ?ซึ่งได้ทรงถ่ายทอดแก่พสกนิก?ดังที่พสกนิกรไทยได้พบในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในหลายโอกา?อีกทั้งทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ยากที่จะมีผู้เสมอเหมือ?

       ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักใคร่ในแผ่นดิน ทรงรักและห่วงใยทุกข์สุขของพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า ทรงทุ่มเทพระวรกา?ประกอบพระราชกรณียกิจ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบ?ถิ่นทุรกันดา?พระราชทานโครงการพระราชดำริ ตลอดจนหลักทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง ด้านต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนประเทศต่าง?เพื่อเจริญพระราชไมตรีอย่างกว้างขวา?โดยทรงนำความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปยังประเทศทั้งหลาย ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างไกลและมากยิ่งขึ้น นับเป็นบุญญาอันประเสริฐของชาวไทยโดยแท้ ที่มีชีวิตผาสุกร่มเย็นบนพื้นแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารม?สิ่งเหล่านี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์ต่อประชาชนชาวไทยทั้งชาติอย่างหาที่สุดมิได?

       ทรงเป็นนักปกครองที่มีพระราชปณิธานแน่วแน่ พระราชทานแนวทางประชาธิปไตยที่ถูกต้องและยั่งยืน ทรงแก้ไขปัญหาของประเทศชาติยามที่บ้านเมืองประสบภาวะวิกฤติต่าง ?ด้วยพระปัญญา ปรีชาญาณอันสุขุม ลึกซึ้?และกว้างไก?จนภาวะวิกฤติคลี่คลายและจบลงได้ด้วยดี บังเกิดความร่มเย็นสันติสุขแก่ชาติด้วยพระบุญญาบารมีอันยิ่งโดยแท?br>        
       ข้าพระพุทธเจ้าในนามสมาชิกรัฐสภ?ซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไท?ถือเป็นมหามงคลสมัย ตั้งจิตปรารถนาสมานฉันท?ประกอบกรรมดีถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรต?เพิ่มพูนพระบุญญาธิการสมภารบารมีให้เป็นที่สดุดีปรากฏพระเกียรติยศแผ่ไพศา?ขอถวายสัตย์ปฏิญาณจะเทิดทูนปกปักรักษาราชบัลลังก?และจะสนองพระราชปณิธานอันประเสริฐทุกวิถีทางให้ประเทศชาติและระบอบประชาธิปไตยดำเนินไปอย่างมั่นคงและยั่งยื?br>        
       ในวโรกาสมหามงคลอันประเสริฐสุดนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงค?ขอพลานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค?ได้โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ให้ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากภยันตรายใดๆ ไร้โรคาพยาธิ มีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ?ขอได้ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนา?ดำรงอยู่เป็นหลักรวมใจของพสกนิกรไทย ปกเกศเป็นร่มรัฐตราบจิรัฐิติกาลเทอญ

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช?/strong>"
       
       ประธานศาลฎีก?เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแ?แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ในนามของข้าราชการตุลาการความว่?br>        
       "ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อ?ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญ ลิขิตจิตถะ ประธานศาลฎีก?ในนามข้าราชการฝ่ายตุลากา?ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบังคมทูลพระกรุณา แสดงความปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้น ในมหามงคลสมัยกาลพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อันเป็นศุภวาระที่สำคัญที่สุดของคนไทยทั้งชาติ ด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ทรงดำรงสิริราชสมบัติยาวนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค?และยาวนานกว่ากษัตราธิราชเจ้าของประเทศใดในโลก
       
       ตลอดระยะเวลายาวนานที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงครองไอศุริยสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองราชอาณาจักรไทย ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระอัจฉริยภา?และพระปรีชาสามารถล้ำเลิศ ก่อให้เกิดคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่ประชาชนและประเทศไทยเป็นอเนกอนันต?ทรงดำรงอยู่ในพระคุณธรรมอันประเสริฐ ทรงสืบทอดความเป็นธรรมิกราชาธิราช ผู้ยิ่งด้วยธรรมะในการปกครองแผ่นดิน เฉกเช่นสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วในอดี?ทรงประพฤติปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งคุณงามความดี เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาคุ?พระปัญญาคุ?และพระบริสุทธิคุ?อย่างเห็นได้ชัดแจ้?ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามฐานะพระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนู?โดยบริสุทธิ์ เที่ยงตร?ทรงเป็นที่เคารพสักการะและศูนย์รวมจิตใจสูงสุดของอาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า
       
       ในงานด้านศาลสถิตยุติธรรม ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้านเนติธรรม อันเป็นธรรมนูญแห่งความยุติธรรมของแผ่นดิน โดยเฉพาะมีพระราชประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายและตุลากา?ธำรงรักษาหลักแห่งความเที่ยงตรงอย่างมั่นค?เพื่อให้กฎหมายของชาติคงความศักดิ์สิทธิ์และมีประสิทธิภา?สามารถสร้างศรัทธาในสังคม และใช้เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารประเทศ ตลอดจนแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาต?โดยเฉพาะวิกฤติทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้?อีกทั้งทรงแนะน?ตักเตือนเหล่าตุลาการ ให้ดำรงตนอยู่ในแนวทางที่ถูกที่คว?โดยทรงมุ่งหวังที่จะให้ประเทศชาติมีความสงบร่มเย็น พัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยื?พสกนิกรมีความผาสุก สมัครสมานสามัคคี และได้รับความยุติธรรมโดยเสมอภาคเท่าเทียมกั?br>        
       ข้าพระพุทธเจ้าในนามข้าราชการฝ่ายตุลาการทั้งหลา?ทั้งที่ชุมนุมอยู่เฉพาะพระพักตร?และประชุมอยู่ในมณฑลอื่นๆ ทั่วราชอาณาจัก?ขอถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยดวงจิตอันมั่นคง ด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดี ว่?จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณในอันที่จะประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ปวงชนอย่างเต็มกำลั?สติปัญญา และความสามาร?ด้วยความเที่ยงธรรม และสุจริตธรร?เพื่อสร้างสันติสุขร่มเย็นแก่แผ่นดินไทยสืบไ?br>        
       ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงค?ด้วยอานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ?อันที่เคารพสักการะของพสกนิกรชาวสยา?และอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา?ให้ทรงพระเจริญสุขสถาพร สิริสวัสดิ?ทรงเกษมสำราญยั่งยืนอยู่ในรัตนราไชศวรรย?พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ สถิตเสถียรเป็นมิ่งขวัญของประชาชาติไท?ตลอดกาลนานเทอญ

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อ?ขอเดชะ"
       
       ภายหลังประธานศาลฎีกาถวายพระพรจ?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ จบแล้ว ผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคมทั้งหมดถวายความเคาร?ชาวพนักงานกระทั่งมโหระทึ?ประโคมแตรฝรั่ง ทหารกองเกียรติยศ ?เหล่าทัพถวายความเคาร?แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่?เสด็จพระราชดำเนินกลั?

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 1:24 PM