งานฉลองสิริราชสมบัติ คร?๖๐ ปี
 
 

บทความโด?: ดร.วิษณ?เครืองาม

***

เมื่?๖๐ ปีก่อน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ?แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที??มิถุนายน ?? ๒๔๘๙ ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที??การสืบราชสมบัติเป็นไปตาม มาตร??ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท?และมาตรา ?(? แห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๖๗ ประกอบกับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของรัฐสภาซึ่งประชุ??พระที่นั่งอนันตสมาคม ในค่ำวันเดียวกันนั้น

ประกาศของรัฐบาลได้แจ้งให้ประชาชนทราบ ความตอนหนึ่งว่?

?จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่?สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพ?อดุลยเดช ได้ขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที??มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นไ?

ประกาศ ?วันที่ ?มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙
ปรีด?พนมยงค?
นายกรัฐมนตรี ?/p>

?บัดนั้?วันที่ ?ของปีที่ ?แห่งรัชกาลที??ก็ได้เริ่มขึ้น แต่แม้จะมีการขึ้นครองราชย์และนับเป็นวาระเริ่มของการเป็นพระมหากษัตริย์ตามกฎหมายแล้วก็ตา?จำเป็นต้องประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีด้ว?ในโอกาสที่ เหมาะสมเช่นเมื่อทรงบรรลุพระราชนิติภาวะแล้ว บางรัชกาลก็ทรงผนวชเสียก่อน หรือจัดงาน ถวายพระเพลิงพระมหากษัตริย์ในพระบรมโกศเป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้ราษฎรออกทุกข์และจัดงานรื่นเริงได้ บางรัชกาลถึงกับให้จัดให้มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสองครั้?ครั้งแรกเป็นการจัดอย่างย่อเพื่อให้สอดคล้องกับโบราณ ราชประเพณี ต่อเมื่อได้เวลาอันสมควรจึงจัดอย่างใหญ่เต็มพิธีอีกครั้งดังเช่นในสมัยรัชกาลที่ ?รัชกาลที??และรัชกาลที่ ?

ในรัชกาลปัจจุบัน เนื่องจากเมื่อ ?? ๒๔๘๙ ยังไม่ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะ (พระชนมพรรษายังไม่เต็?๒๐ พรรษ? และต้องเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบกับยังมิได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใ?พระบรมโก?การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงรั้งรอมาจนถึงวันที??พฤษภาค??? ๒๔๙๓ จึงได้จัดขึ้นซึ่งต่อมาเรียกว่า ?วันฉัตรมงค??แต่การนับปีแห่งรัชกาลได้ดำเนินมาแล้วตั้งแต??? ๒๔๘๙ นับถึงบัดนี้จึงเป็นปีที่ ๖๐

ตามธรรมเนียมสากลจะมีการฉลองการครบรอบในโอกาสต่างๆ เช่น การฉลอ?ครบรอบอายุ ครบรอบสมรส ครบรอบการอยู่ในตำแหน่ง เป็นต้?รอบล?๒๕ ปี ถ้าครบรอ?๒๕ ปีแร?เรียกว่า ?สมโภชเงิ??( Silver Jubilee ) ครบรอบ ๕๐ ปี เรียกว่า ?สมโภชทอง ?( Golden Jubilee ) ครบรอบ ๗๕ ปี เรียกว่า ?สมโภชเพช??( Diamond Jubilee ) เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?ทรงครองสิริราชสมบัติคร?๒๕ ปี ใน ?? ๒๕๑๔ ก็เคยจัดงานตามธรรมเนียมนี้ คื?งา??สมโภชเงิ??เรียกว่า ?รัชดาภิเษก ?(รัชด?แปลว่า เงิน) ต่อมาเมื่อคร?๕๐ ปี ใน ?? ๒๕๓๙ ก็มีงา??สมโภชทอง ?เรียกว่า ?กาญจนาภิเษ??(กาญจนา แปลว่า ทอ? ครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบ็ธที่สอ?แห่งอังกฤษ และเจ้าชายเรนิเยร์แห่งโมนาโก ทรงครองราชย์คร?๕๐ ปี ก็ได้มีงานสมโภชทอง เช่นกั?บัดนี้ ?วันที่ ?มิถุนายน ?? ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงครองสิร?ราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า?ให้จัดงานตามที่รัฐบาลขอพระราชทาน มีชื่องานว่า ?พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ?ไม่ใช่ ?สมโภชเพช??หรือ ?พัชราภิเษก ?ดังที่บางคนเรียก เพราะยังไม่ครบ ๗๕ ปี และไม่เรียกว่า ?ครบรอบ ๖๐ ปี ?เพราะธรรมเนียมไทยไม่ถือว่า ๖๐ ปี เป็นรอ?ด้วยไทยถือรอบนักษัตรคือรอบละ ๑๒ ปี การฉลองครบ ๖๐ ปี เป็นการอนุโลมตามธรรมเนียมสากลโดยถือว่าเป็นวาระที่มีมาถึงก่อนคร?๗๕ ปี ซึ่งยังอยู่อีกไก?แต่อันที่จริ?หากอนุโลมแบบไทยว่าครบห้ารอบนักษัตรก็จะได้เวล?๖๐ ปี เช่นกั?เพียงแต่ถ้าใช้คำว่??ครบรอบ ?ก็ควรระบุว่า ?ครบห้ารอ??ไม่ใช่ครบรอบ ๖๐ ปี

 

พระมหากษัตริย์ในโล?

ประเทศทั้งหลายในโลกนี้ย่อมมีประมุข (Head of State) เป็นหัวหน้าสูงสุดทั้งสิ้?แม้ว่าการเรียกชื่อตำแหน่?การเข้าสู่ตำแหน่?และอำนาจหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบในการปกครองจะแตกต่างกันไ?บางประเทศมีประมุขแบบ ?ประธานาธิบดี ?ในขณะที่บางประเทศมีประมุขแบบ ?พระมหากษัตริย์ ?แม้แต่ประมุขแบบพระมหากษัตริย?ในแต่ละประเทศก็มีประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณ?กฎหมาย และการออกพระนามก?ไม่เหมือนกัน คำศัพท์กลางๆ ที่ใช้เรียกประมุขแบบนี้ได้แก??พระมหากษัตริย์ ?หรือถ้าเป็?บุรุษก็เรียกว่??สมเด็จพระราชาบดี ?ถ้าเป็นสตรีก็เรียกว่??สมเด็จพระบรมราชินี ?ส่วนประเทศที่มีประมุขเช่นนี้ เรียกว่า ?ราชอาณาจัก??(Kingdom)

ราชอาณาจักรทั้งหลา??กาลปัจจุบั?มี ๒๙ ประเทศ ได้แก่

ทวีปเอเชีย ไท?มาเลเซีย ญี่ปุ่?บรูไ?เนปา?ภูฐา?กัมพูช?
  โอมา?จอร์แด?กาตาร์ อาหรับเอมิเรตส?บาห์เร?
  คูเว?ซาอุดีอาระเบีย ซามั?ตองก?
   

ทวีปยุโร?

อังกฤษ สเปน ลักเซ็มเบอร์?นอร์เวย์ เนเธอแลนด์

  สวีเดน เดนมาร์ก โมนาโก เบลเยียม ลิกเต็นสไตน์
   
ทวีปแอฟริก? โมร็อกโก สวาซิแลนด์ เลโซโท

พระมหากษัตริย์ในแต่ละประเทศมีระยะเวลาครองราชย์ที่ต่างกัน ที่จริงก็ไม่มีเหตุจะนำมาเปรียบเทียบเพื่อนับอาวุโสแต่ประการใด แต่ความสำคัญในเรื่องนี้คือ การอยู่ในตำแหน่งนานย่อมแสดงถึงพระราชประสบการณ์ในการเจริญพระราชสัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์ซึ่งส่งผลให้เกิดไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล และประชาชนต่?ประชาช?เพราะพระมหากษัตริย์ย่อมดำรงพระราชสถานะยาวนานผ่านพ้นอายุสมัยของรัฐบาล ที่มีเวลาจำกัดและเปลี่ยนแปลงบ่อย อีกทั้งไม่ได้ทรงมาจากการเลือกตั้?ซึ่งการเลือกตั้งอาจท?ให้ได้นโยบายที่ไม่คงที่ถาว?และมีโอกาสสร้างความขัดแย้งได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ในอดีต พระมหากษัตริย์ของหลายประเทศเคยดำรงอยู่ในราชสมบัติเป็?เวลานา?โดยเฉพาะเมื่อทรงครองราชย์ตั้งแต่พระชนมพรรษาไม่มากนัก เช่น สมเด็จพระเจ้?หลุยส์ที?๑๔ แห่งฝรั่งเศส สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤ?สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ ฮิโรฮิโตแห่งญี่ปุ่?แต่เมื่อมาถึงกาลสมัยในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันว่?ในบรรด?พระมหากษัตริย์ที่ยังมีพระชนม์อยู?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยทรงดำรงสิริราช สมบัติเป็นเวลายาวนานที่สุดจนถึงบัดนี?คื?๖๐ ปี

 

การนับเวลา ๖๐ ปี

ในประเทศไท?ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นม?ยังไม่เคยมีสมเด็?พระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงดำรงสิริราชสมบัตินานถึ?๖๐ ปี ที่นับว่ายืนยาวมากคือรัชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที??ซึ่งมีระยะเวลา ๔๒ ปี (๒๔๑๑-๒๔๕๓) ซึ่งเมื่อทรงครองราชย์เสมอด้วยพระมหากษัตริย์ในอดี?หรือเสมอด้วยรัชสมัยของพระบรมราชบุพการีก็จะมีพระราชพิธีเฉลิมฉลองเสียคราวหนึ่ง เรียกว่า ?รัชมังคลาภิเษก ?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเคยตรัสว่า ?เพื่อขออภัยที่แซงท่านไ??การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี จึงนับเป็นเหตุพิเศ?เฉพาะในส่วนของประวัติศาสตร์ไทยอีกสถานหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้มีการเฉลิมฉลองโด?เริ่มเขตงานย้อนไปตั้งแต่วันที่ ?มกราคม ?? ๒๕๔๘ จนถึงวันที?๓๑ ธันวาค?๒๕๔๙

แม้วันคร?๖๐ ปี จะเป็นวันที่ ?มิถุนายน ?? ๒๕๔๙ แต่การที่ถอยการเริ่ม งานไปถึงวันที่ ?มกราคม ?? ๒๕๔๘ เพราะเมื่อทรงรับราชสมบัติในวันที??มิถุนายน ?? ๒๔๘๙ นั้น บรรดาพระราชกำหนดกฎหมายอันตราขึ้นในขณะนั้นจำเป็นต้องระบุปีแห่งรัชกา?ในคำปรารภหรือคำน?ซึ่งระบุว่??เป็นปีที??ในรัชกาลปัจจุบัน ?และเพื่อป้องกันความสับสน พอขึ้นวันที่ ?มกราคม ?? ๒๔๙๐ ก็ระบุว่??เป็นปีที??ในรัชกาลปัจจุบัน ?ทั้งที่ยังไม่ครบรอบป?เมื่อไล่เรียงมาอย่างนี้ทุกปี ครั้งถึงวันที่ ?มกราคม ?? ๒๕๔๘ ก็เป็น ?เป็นปีที?๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน ?ดังนั้?การเริ่มเขตงานจึงต้องเริ่ม (โดยนิตินัย) ตั้งแต่วันที??มกราคม ?? ๒๕๔๘ และถ้าคูคำปรารภพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นใน ?? ๒๕๔๙ ก็จะพบข้อความว่า ?เป็นปีที?๖๑ ในรัชกาลปัจจุบัน ?แต่พอนับแบบวันชนวั?เดือนชนเดือน ปีชนปี (โดยพฤตินัย) การครบ ๖๐ ปี จะตรงกับวันที่ ?มิถุนายน ?? ๒๕๔๙ วันดังกล่าวจึงเป็นหัวใจของการเฉลิมฉลอง

 

การเตรียมงาน

เมื่อพูดว่าเขตของงานเริ่มมาปีเศษแล้ว คำถามมีว่าเหตุใดบรรยากาศก่อนหน้านี?จึงเงียบเหงา ความจริงการเริ่มเขตงานใน ?? ๒๕๔๘ ก็เพื่อให้เตรียมงา?เตรียมงบประมาณ เตรียมโครงกา?ซึ่งก็มีการจัดในหลายส่วนไปแล้ว ดังที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ประธานองคมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาล ฎีกาเป็นที่ปรึกษ?และมีการประชุมไปแล้วหลายครั้?ที่สำคัญคือต้องรอพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องตราสัญลักษณ์ของงาน บัดนี้ กรมศิลปากรได้ออกแบบและนำขึ้นทูลเกล้า?ถวายจนมีพระบรมราชวินิจฉัยลงมาแล้?ตราสัญลักษณ์นี้ให้ทำติดบนธงพื้นเหลือ?อาคารสถานที่ แผ่นปิดกาว (สติ๊กเกอร์) หรือปกหนังสือได้ แต่ถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ ให้ขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการก่อ?

 

กิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญระดับชาติที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี ครั้งนี้ มีหลายอย่า?พอสรุปได้ดังต่อไปนี้

? พระราชพิธี

วันพฤหัสบดีที่ ?มิถุนายน ?? ๒๕๔๙

เวลาเย็น ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ?พระที่นั่ง อม รินทรวินิจฉั?อุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และพระบรมราชบุพการ?

วันศุกร์ที??มิถุนายน ?? ๒๕๔๙

เวลาเช้า ทรงบวงสรวงสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และเสด็จออกมหาสมาค??สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า?ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เข้าเฝ้า?ถวายพระพรชัยมงคลในนามของพระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้า?ถวาย พระพรชัยมงคลในนามของข้าราชกา?ประธานรัฐสภาเข้าเฝ้า?ถวายพระพรชัยมงคลในนา?ของประชาชนชาวไทย และประธานศาลฎีกาเข้าเฝ้า?ถวายพระพรชัยมงคลในนามของข้าราชการฝ่ายตุลาการ ท่ามกลางมหาสมาคม

วันเสาร์ที?๑๐ มิถุนายน ?? ๒๕๔๙

เวลาเย็น พระราชพิธีสมโภชเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในพระที่นั่ง อม รินทรวินิจฉั?

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ?? ๒๕๔๙

เวลาบ่าย เสด็จออก ?ท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงรับสมเด็จ พระราชาธิบดี สมเด็จพระราชิน?ผู้แทนพระองค์ของประมุขนานาประเทศ และคณะทูตานุทู?ผู้แทนองค์การต่างประเทศที่มาเฝ้า?ถวายพระพ?

? รัฐพิธ?

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ?? ๒๕๔๙

เวลาเย็น เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประมุข และผู้แทนพระองค์ขอ?นานาประเทศ ไปยังหอประชุมกองทัพเรื?และราชนาวิกยสภ?ประทับทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีในลำน้ำเจ้าพระยา เสร็จแล้วทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการอันแสดงถึงพระราช สัมพันธไมตรีระหว่างพระบรมราชจักรีวงศ์กับพระราชวงศ์ของนานาประเท?และโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

? ศาสนพิธี

มีศาสนพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และศาสนพิธีทรงสถาปนา และเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชาคณะรว?๖๙ รู?อันถือเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีด้วย

นอกจากนั้น มีศาสนพิธีทั่วไปที่รัฐบา?วงการศาสนา และประชาชนร่วมกันจัดนอกพระราชพิธีน้อมถวายเป็นพระราชกุศ?เช่น การที่รัฐบาลอุดหนุนให้คณะสงฆ์จัดงานวิสาขบูชาโลกในโอกาสวันวิสาขบูชา เดือนพฤษภาคม ศกนี?ซึ่งจะมีผู้นำทางพุทธศาสน?หลายคนในนานาประเทศมาร่วมชุมนุมถวายพระพ?นอกจากนี?ยังมีการ บรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศ?การเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยทศพิธราชธรรม ในศาสนาอื่?ก็มีการบำเพ็ญกุศลถวายในทำนองเดียวกัน เช่น ศาสนาคริสต?มีการแต่งบทสวดถวายพระพรเป็นพิเศษ ศาสนาอิสลา?มีการสวดถวายพระพ?และเชิญบุคคลสำคัญทางศาสนาอิสลามในต่างประเทศมาประชุ?ทั้งนี?ศาสนาพราหมณ์-ฮินด?และศาสนาซิกข์ก็มีการบำเพ็ญกุศลอย่างใหญ่เช่นกัน

? พิธี

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ?? ๒๕๔๙ เวลาค่ำพระราชทานเลี้ยง พระกระยาหารค่ำแก่ประมุขและผู้แทนพระองค์ของนานาประเทศ ?พระที่นั่งจักร?มหาปราสาทส่วนต่อเติม ซึ่งบัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า?พระราชทานชื่อว่า ?พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬา??

? การดำเนินการอื่น ?ที่สำคัญ

??รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดประจำรัชกาลที??ถึงรัชกาลที่ ?

คำว่??วัดประจำรัชกาล ?หมายถึ?พระอารามที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้า?หรือทรงบูรณะโดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นวัดที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นพิเศ?ในรัชกาล โดยเหตุนี้มักมีเหตุประกอบว่า เมื่อรัชกาลนั้??ล่วงไป และมีการถวายพระเพลิง พระบรมศพแล้วจะเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปประดิษฐานไว้ไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปสำคัญใน พระอารามนั้น วัดดังกล่าวได้แก?

วัดประจำรัชกาลที??วัดพระเชตุพน?

วัดประจำรัชกาลที??วัดอรุณราชวราราม?

วัดประจำรัชกาลที??วัดราชโอรสาฯ

วัดประจำรัชกาลที??วัดราชประดิษฐ์?

วัดประจำรัชกาลที??วัดราชบพิธ?

วัดประจำรัชกาลที??วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดประจำรัชกาลที??วัดราชบพิธ?

วัดประจำรัชกาลที??วัดสุทัศนเทพวราราม?

นอกจากการบูรณะวัดประจำรัชกาลแล้ว ยังมีการบูรณะวัดสำคัญอื่??อีกด้ว?ได้แก่ วัดพระรา??วัดที่มีอายุเก่าแก่กว่?๖๐ ปี วัดที่เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศ?และมีปูชนียสถา?ปูชนียวัตถุสำคัญคู่บ้านคู่เมือ?เช่น วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระธาตุดอยตุง จังหวั?เชียงราย วัดเจดีย์หลว?จังหวัดเชียงใหม่ วัดมัชฌิมาวา?จังหวัดสงขลา วัดพระบรมธาตุไชย?จังหวัดสุราษฎร์ธาน?เป็นต้?ตลอดจนมีการบูรณะโบราณสถานบางแห่ง มัสยิดในศาสน?อิสลาม วัดและคริสตจักรในศาสนาคริสต์ วัดญวน ศาลเจ้?และการสร้างสังวาลย์นพรัตน์ถวาย พระพุทธชินรา?วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโล?แทนสังวาลย์เดิมที่สูญหายไปแล้วอีกด้ว?

??การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

รัฐบาลได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี ขึ้น ?ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยใช้เนื้อที่เกือบทุกฮอ?ประมาณ ๑๔?๐๐?ตารางเมต?ระหว่างวันที?๒๖ พฤษภาค?ถึ??มิถุนายน ศกนี?รว?๑๐ วั?โดยไม่เก็บค่าผ่านประตู คาดว่าจะมีผู้เข้าชมนับล้านคน นิทรรศการประกอบด้วยส่วนที่เป็นพระราชประวัต?พระราชกรณียกิจ และพระราชดำริในเรื่อ?ต่าง ?อันเป็นประโยชน์สุขของประชาชน มีการเชิญข้าวของเครื่องใช้ที่ทรงใช?หรือเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแสด?การแสดงสถานการณ์จำลอ?เช่น การปลูกป่า การทำฝนเทียม การประหยัดพลังงา?การแสดงมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ และการจำหน่ายสินค้าตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร?หนังสื?ภาพถ่า?และของที่ระลึก เป็นต้?

เมื่อเสร็จงานแล้?จะได้พิจารณาต่อไปว่าควรจัดสิ่งเหล่านี้ไปแสดง ในต่างจังหวัดด้วยหรือไม่ และควรนำสิ่งของที่จัดทำขึ้นใหม่ในครั้งนี้ไปเก็บรักษาไว??ที่ใ?เพื่อให้ประชาชนได้ชมเป็นการถาวรในโอกาสต่อไ?

??การจัดงานสโมสรสันนิบาต และถวายพระกระยาหารค่?

รัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรง ร่วมงานสโมสรสันนิบาต และถวายพระกระยาหารค่??ทำเนียบรัฐบา?ตามแบบอย่างที่เคยจัด ถวายในโอกาสสำคัญที่ผ่านม?ขณะนี้อยู่ระหว่างรอพระบรมราชวินิจฉัยว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นวันเวลาใด

 

เหตุการณ์หรือสิ่งสำคัญที่มีขึ้นในโอกาสนี?

? การเชิญประมุขของนานาประเทศทั้งโลกที่เป็นพระมหากษัตริย์เสด็จมาทรง ร่วมงา?ในปัจจุบันนอกจากประเทศไทยแล้วยังมีประเทศที่มีพระมหากษัตริย์อีก ๒๘ ประเทศ ทุกประเทศได้ทรงตอบรับคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลอย่างเป็นทางกา?แล?ไม่เป็นทางการแล้วว่าจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอ?หรือโปรดให้ผู้แทนพระองค์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชิน?มกุฎราชกุมาร หรือพระราชวงศ์ชั้นสูงเสด็จแท?(ยกเว้นซามั?ซึ่งพระชนมายุสูงไม่อาจเสด็จได้) ทั้งนี?เพื่อทรงแสดงความยินดีและถวาย พระพ?อันจะเป็นปรากฏการณ์สำคัญครั้งแรกในโล?ด้วยเหตุนี้เพื่อให้การรับเสด็จ และการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อ?รัฐบาลจึงมีมติให้วันจันทร์ที?๑๒ และวันอังคารที?๑๓ มิถุนายน เป็นวันหยุดราชการในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปรากา?นนทบุร?ปทุมธานี และนครปฐ?โดยได้แต่งตั้งให?นายสุรเกียรติ์ เสถียรไท?รองนายกรัฐมนตร?เป็นประธานเตรียมงา?

รัฐบาลได้เตรียมของที่ระลึกถวายในโอกาสนี้ด้วย ถ้าเป็นบุรุษจะถวายภาพจิตรกรรมไทย ถ้าเป็นสตรีจะถวายผ้าคลุมพระอังสะทอพิเศ?

? การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ศูนย์การประชุมอิมแพ?เมืองทองธานี อันจะเป็นการแสดงนิทรรสการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัด มา ซึ่งประชาชนสามารถไปชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ?ทั้งนี?รัฐบาลได้แต่งตั้งให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตร?เป็นประธาน และนายสุรพงษ?สืบวงศ์ล?โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขานุการเตรียมการจัดงานครั้งนี้

? ขบวนเรือพระราชพิธีในค่ำวันที?๑๒ มิถุนายน อันเป็นริ้วกระบวนใหญ?เต็มอัตราตามโบราณราชประเพณ?ก่อนหน้านั้นจะมีการซ้อมใหญ่ซึ่งประชาชนสามารถชมได้ตามสองฝั่?แม่น้ำเจ้าพระย?ทั้งนี?รัฐบาลได้มอบให้กองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการจั?

? การบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถา?และปูชนียวัตถุในทุกศาสนา และในทุกภูมิภา?รวมจำนวน ๑๕?รายการ ในวงเงินงบประมาณนับพันล้านบา?ซึ่งนับเป็นการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ของประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศ?และจะเป็นอนุสรณ์แห่ง วโรกาสสำคัญนี้สืบไ?ทังนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งให้ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไท?รองนายกรัฐมนตร?เป็นประธานดำเนินกา?

? ในวโรกาสนี?รัฐบาลได้เตรียมจัดของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวายในนามของพสกนิกรชาวไท?ประกอบด้วย พระสังข์อุตราวัฏ (เวียนซ้า? เลี่ยมทองคำฝังเพชรประดับนพรัตน?พร้อมด้วยมังสี (พานรอง) ลงยาราชาวด?ฝังเพช?และกล่องเชิญ ตัวสังข์ที่จะถวา?คราวนี้เป็นสายพันธุ์จากทะเลอันดามั?เป็นมงคลวัตถุในพระราชพิธีต่า??ใช้บรรจุ น้ำพุทธมนต?หรือเทพมนต?อันมีความหมายถึงน้ำพระราชหฤทัยยามที่ทรงหลั่งพระราชทา?ทั่วไปไม่เลือกหน้า ยังความชุ่มฉ่ำ และสิริมงคลมาสู่ผู้ได้รับพระราชทาน นอกจากนี?รัฐบาลยังได้ เตรียมจัดสรรงบประมาณจำนว??๐๐?ล้านบา?ทูลเกล้า?ถวายไว้ในมูลนิธิอานันทมหิด?อันเป็นมูลนิธิแรกที่ทรงตั้งขึ้นในรัชกาลนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ด้วย มูลนิธินี้ได้จัดสรรดอกผลส่งนักเรียนไปศึกษาต่อวิทยาการชั้นสูง ?ต่างประเทศ จนได้กลับมาทำประโยชน์แก่ประเทศชาติแล้วเป็นอันมาก

? รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังก่อสร้างส่วนต่อขยายของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทออกไปด้านหลังของพระที่นั่งองค์เดิม โดยจัด งบประมาณแผ่นดินอุดหนุน ซึ่งสำนักพระราชวังได้จัดงบประมาณที่ได้จากค่าเข้าชมวั?พระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวังสมทบด้วย การก่อสร้างใช้สถาปัตยกรร?ศิลปกรรม และวัสดุที่ละม้ายของเดิมที่สุด อันนับเป็นการก่อสร้างพระที่นั่งมหาปราสาท องค์แรกในรัชกาลปัจจุบั?กำหนดแล้วเสร็จใช้จัดงานพระราชพิธีได้ทันเดือนมิถุนายนนี?โดยมอบหมายให้เลขาธิการพระราชวังเป็นผู้อำนวยการรับผิดชอ?บัดนี้ได้พระราชทานชื่อ ว่??พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬา??

 

ประชาชนจะมีส่วนร่วมในงานมหามงคลนี้ได้อย่างไรบ้าง

•  ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จออกมหาสมาค??สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ในวันที่ ?มิถุนายน ส่วนงานอื่??สามารถชมได้ทางรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดส?

•  ชมการซ้อมใหญ?ขบวนเรือพระราชพิธี และการแสดงจริง ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ?? ๒๕๔๙

•  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชิน?และผู้แทนพระองค์จา?นานาประเทศ ซึ่งบางพระองค์อาจเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปในที่ชุมนุมช?และสถานที่ต่าง ?ด้วย

•  ชมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที?๒๖ พฤษภาค?ถึงวันที??มิถุนายน ๒๕๔๙

•  บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลตามความเชื่อของต?และอาจร่วมบริจาค ในการบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุ และปูชนียสถานต่า??ตามศรัทธ?

•  ประดับธงสัญลักษณ์การจัดงานตามบ้านเรือน และอาคารสถานที่ต่า??

•  ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิด?

•  ร่วมซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำขึ้นเพื่อนำรายได้ทูลเกล้า?ถวาย โดยเสด็จ พระราชกุศลทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

•  ชมการแสดงมหรสพสมโภ?และงานเฉลิมฉลองซึ่งจัดให้มีขึ้?ทั่วราชอาณาจัก?

•  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และประกอบคุณงามความดีต่อส่วนรวมสนอ?พระมหากรุณาธิคุณ และพระบรมราชปณิธานที่จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

***

ที่ม?: หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที?๗๔

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 7:31 AM