สันติภาพ"มินดาเนาบทเรียนปัญหาชายแดนใต?[ตอนที่ 2]
 

ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
อาจารย์ประจำำภาควิชามนุษยศาสตร?
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


***

นางเทเรสิต้า ควินทอ?เดเล?(Teresita Quintos-Deles) ที่ปรึกษาด้านสันติภาพของประธานาธิบดีกลอเรี?อาร์โรโย แห่งฟิลิปปินส์ ได้นำเสนอนโยบายและรูปธรรมของแผนสันติภา?ในการต่อสู้กับขบวนกา?"แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโ?quot; (MILF หรือ Moro Islamic Liberation Front) และขบวนการแบ่งแยกดินแด?"อาบู ไซยั?quot; (Abu Sayyaf) ที่เกาะมินดาเน?ทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ในการประชุมยูเนสโก?(UNESCO) ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ระหว่างวันที?12-14 เมษายน ??2548 ที่เมืองเมลเบิร์?ประเทศออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี?/p>

 

สถานการณ์การต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธ: ภารกิจ 2 ชุ?/p>

1.การจัดตั้งสันติภาพกับการรักษาสันติภา?เพื่อที่จะยุติการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธในรูปของการก่อการร้ายในทุกรูปแบบอย่างถาวร และเพื่อที่จะลดระดับของความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งมีความขัดแย้?/p>

2.การสร้างสันติภาพกับการป้องกันความขัดแย้ง เพื่อที่จะแก้ไขสาเหตุหลักของการก่อการร้า?ขจัดมูลเหตุของความทุกข์ยาก ฟื้นฟูสภาพและพัฒนาพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง และรักษาเยียวยาบาดแผลทางสังคมที่เกิดจากการต่อสู้ภายในด้วยกำลังอาวุ?/p>

 

ปัจจัยหลัก 7 ประการ: เป้าหมายและก้าวแห่งความสำเร็?/p>

การจัดตั้งสันติภาพกับการรักษาสันติภา?/p>

1.ดำเนินการเจรจาสันติภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพสุดท้ายกับกลุ่มกบฏหลักทุกกลุ่?/p>

ปัจจัยขอ?"การเจรจาสันติภาพ"

1.1มาตรการสร้าง
1.2ความเชื่อมั่?(CBMs หรือ Confidence-building measures)
1.3กลไก
1.4การหยุดยิง
1.5การเจรจาอย่า?
1.6เต็มพิกั?/p>

โครงการปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหารากเหง้าของการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธ

ข้อตกลงทางการเมือง

การยุติการประทุษร้าย และการจัดวางกำลั?/p>

2.ใช้มาตรการเพื่อลดระดับของความรุนแร?ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุ?/p>

โซนสันติภา? สถานที่ปลอดภัย/ พื้นที?เพื่อสันติภา?/p>

การรณรงค์โดยพลเมือ?เพื่อนำไปสู่ "การหยุดยิง"

ใช้ประเพณี/ กลไกท้องถิ่น เพื่อยุติข้อขัดแย้?/p>

ทำให?"การเจรจาสันติภาพ" เป็นเรื่องท้องถิ่น ภายใต้การนำของประชาสังคม

3.ดำเนินการเพื่อให?ข้อตกลงสันติภาพสุดท้าย มีผลบังคับใช?/p>

ให้ความช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู? การพัฒนาแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก

4.ผลักดันโครงการคืนสู่สังค?การฟื้นฟูสถานะ และการอภัยโท?เพื่อให้ผู้กลับใจได้กลับคืนสู่สังคมกระแสหลัก

รวมโครงการระดับชาติทั้งหมดสำหรับผู้ก่อความไม่สงบที่กลับใ?ให้เป็นองค์การเดีย?/p>

ให้ความเอาใจใส่ในการส่งมอบเครื่องยังชีพแก่ผู้ก่อความไม่สงบที่กลับใ?/p>

การมอบ "เกียรติบัตรแห่งการคืนสู่สังค?quot; แก่ผู้กลับใจ

การสร้างสันติภาพกับการป้องกันความขัดแย้ง

5.การฟื้นฟูสภาพและการพัฒนาพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

5.1เน้นบริการทางสังคมที่สำคัญ เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย โรงเรียน น้ำดื่?ไฟฟ้?ศูนย์สันทนาการ ถน?ปัจจัยยังชีพ บริการทางการเงินรายย่อ?และการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นต้?/p>

5.2ตั้งเป้าหมายในพื้นที่เร่งด่วนที่ควรได้รับก่อ?/p>

5.3เปิดช่องทางเพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น ทุนจากองค์การสหประชาชาติ ทุนจากสหภาพยุโรปเพื่อผู้พลัดถิ่น เป็นต้?/p>

6.เร่งโครงการพัฒนาชาวมินดาเนาที่เป็นมุสลิม และปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์เพื่อชาวมุสลิ?/p>

6.1เร่งโครงการพัฒนาเพื่อชาวมินดาเนาที่เป็นมุสลิ?/p>

ปฏิรูประบบงบประมาณเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการคลังท้องถิ่น

เชื่อมโยงชาวมินดาเนาที่เป็นมุสลิ?กับการเลือกตั้งระดับเมืองและจังหวั?/p>

ปรับปรุงแผนเพื่อสุขภาพและการศึกษ?/p>

ปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง

ส่งเสริมโครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษต?/p>

ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในบางพื้นที่

6.2ปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์เพื่อชาวมุสลิม

แบ่งสัดส่วนการแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการให้เหมาะสม

การไม่เลือกปฏิบัติในปฏิบัติการตำรว?ทหาร ในการต่อต้านการก่อการร้า?/p>

ความเสมอภาคในการเข้าเรียนและการจ้างงาน

7.การสนทนาระหว่างเชื้อชาติ/ศาสน?โดยอาศัยฐานจากชุมช?เพื่อการเยียวยารักษาและความปรองดอง

การมีส่วนร่วมในชุมชนขององค์กรภาคเอกช?ผู้นำศาสนา กลุ่มที่หลากหลายทางชาติพันธุ์และความเชื่?/p>

โครงการนำร่องที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมา?/p>

นโยบายและแผนสันติภาพที่นางเทเรสิต้?ควินทอ?เดเล?นำเสนอนี?ปรากฏอยู่ในเอกสารที่เรียกว่า "มาตรการหมายเลข 9: เป้าหมายที่ยุติธรรมสำหรับกระบวนการสันติภาพ" โดยมีปรัชญาที่สอดคล้องกับโครงการอาสาสมัครเอ็ดมันด์ ไรซ์ (Edmund Rice Volunteer Scheme) ซึ่งในเนื้อหาระบุว่า "เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่ยุติธรรมกว่านี้ ?ที่ซึ่งทุกคนมีศักดิ์ศร?ความเสมอภา?และเสรีภาพ เราจะส่งเสริมการเติบโตของบุคคลอย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ศรัทธาความเชื่อที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติกับวัฒนธรรมหลักของสังค?เราจะเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจและเหมาะสมได้เป็นอาสาสมัครเพื่อประสบการณ์อันทรงคุณค่าในการทำงานร่วมกับชุมชน และเราจะส่งเสริมบุคคลในกิจกรรมต่าง?ที่เป็นประโยชน?quot;

เช่นเดียวกับในประเทศฟิลิปปินส์ ความก้าวหน้าในอนาคตของการยุติปัญหาการก่อการร้ายใ?3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไท?ขึ้นอยู่กับว่ามุสลิมในภาคใต้จะมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยมากน้อยแค่ไห?นอกเหนือจากการแก้ปัญหาความยากจ?การปกครองท้องถิ่นที่ไม่เป็นธรร?การยอมรับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และประเพณีความเชื่อแล้?นโยบายการศึกษาที่เป็?"เบ้าหลอม" (Melting Pot) เช่น ภาษาไท?ประวัติศาสตร์ไทย สิทธิกับหน้าที่พลเมือง และวัฒนธรรมไทย เป็นต้?จะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญ หากปัจจัยต่างๆ ทางสังคมกำหนดเงื่อนไขให้มุสลิมมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยแล้ว ปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขในที่สุ?

***

ที่ม?: หนังสือพิมพ์มติชนรายวั? ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ?? ๒๕๔๘ ปีที?๒๘ ฉบับที?๙๙๕๕. คอลัมน์หน้าต่างความจริ? หน้า ?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Tuesday 3 October, 2006 9:11 PM