สันติภาพมินดาเนาบทเรียนปัญหาชายแดนใต?[ตอนที่ ๑]
 

ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
อาจารย์ประจำำภาควิชามนุษยศาสตร?
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


***

ประธานาธิบดีกลอเรี?มาคาปากั?อาโรโย ได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส??ควิริโ?แกรนสแตนด์ ในวันที่ 30 มิถุนายน ??2547 มีความตอนหนึ่งว่?"ในไม่ช้า สันติภาพก็จะกลับคืนสู่เกาะมินดาเนา กบฏทั้งหมดจะวางอาวุธลงและหันมาจับจอบและคันไถแท?พวกเขาทั้งหมดจะกลมกลืนเข้ากับสังคมเป็นหนึ่งเดียวกั?จนกระทั่งว่าเรื่องราวการต่อสู้ทั้งหลายในอดีตนั้นจะกลายเป็นเพียงตำนานเท่านั้น"

ภายหลังการโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการของเฟอร์ดินานด์ มาร์กอ?ในกลางทศวรรษที?1980 รัฐบาลของประธานาธิบดีคอราซอน อะคีโน ได้ดำเนินนโยบายทางการเมืองที่ไม่เอาผิดกับผู้ก่อการร้ายที่กลับใ?พร้อมไปกับปฏิบัติการทางทหารที่มีประสิทธิภา?ทำให้ขบวนการคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำขอ?"กองทัพประชาชนใหม?quot; (NPA หรือ New People"s Army) สิ้นสุดล?นโยบายดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้กับขบวนกา?"แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโ?quot; (MILF หรือ Moro Islamic Liberation Front) อย่างได้ผล แม้ว่าจะเกิดขบวนการแบ่งแยกดินแดนกลุ่มใหม่ที่ชื่อว่?"อาบู ไซยั?quot;(Abu Sayyaf) ขึ้นที่เกาะมินดาเน?ทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ก็ตา?/p>

รัฐบาลปัจจุบันของประธานาธิบดีกลอเรีย อาโรโย ได้ดำเนินนโยบายสืบต่อจากนโยบายของนางคอราซอ?อะคีโน อย่างต่อเนื่อง ในการประชุมยูเนสโก(UNESCO) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ว่าด้วยเรื่อ?"ศาสนาในสันติภาพและความขัดแย้? ปฏิกิริยาต่อลัทธิหวนคืนสู่สังคมเก่าและการใช้ความรุนแรง" (Religion in Peace and Conflict: Responding to Fundamentalism and Militancy) ที่เมืองเมลเบิร์?ประเทศออสเตรเลีย ในระหว่างวันที?12-14 เมษายน ??2548 ที่ผ่านม?นางเทเรสิต้า ควินทอ?เดเล?(Teresita Quintos-Deles) ที่ปรึกษาด้านกระบวนการสันติภาพของประธานาธิบดีฟิลิปปินส?ได้นำเสนอแผนและนโยบายสันติภาพที่น่าสนใ?ในการต่อสู้กับขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่เกาะมินดาเนาดังนี?/p>

คณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาต?(National Unification Commission) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในป???2535 ได้กล่าวถึงสาเหตุหลั?5 ประการของการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธคื?/p>

1.ความยากจนข้นแค้นและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิ?/p>

2.การปกครองที่ไร้คุณภา?/p>

3.ความล่าช้าหรือล้มเหลวของระบบยุติธรรม การใช้อำนาจในทางที่ผิด การละเมิดสิทธิมนุษยช?และการฉ้อราษฎร์บังหลวง

4.โครงสร้างที่ไม่เสมอภาคของระบบการเมือ?/p>

5.ความแปลกแยกของชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่?/p>

 

คำสั่งคณะผู้บริหารที?125 ??2536 แก้ไขปรับปรุงเป็?คำสั่งคณะผู้บริหารที?3 ??2544 มีเนื้อหาดังนี?/p>

หลักการพื้นฐานแห่งกระบวนการสันติภา?/p>

1.กระบวนการสันติภาพที่ครอบคลุม ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของชุมชนอันสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึ?คุณค่า และหลักการ ซึ่งมีความสำคัญต่อชาวฟิลิปปินส์ทั้งมวล ดังนั้?กระบวนการสันติภาพดังกล่าวจะต้องไม่ถูกจำกัดความโดยรัฐบาลเพียงลำพั?หรือโดยกลุ่มต่าง?ที่ต่อสู้กันอยู่เท่านั้น แต่จะต้องถูกจำกัดความโดยชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดในฐานะชุมชนหนึ่ง

2.กระบวนการสันติภาพที่ครอบคลุม มุ่งหมายที่จะผลักดันให้เกิดองค์ประกอบทางสังคมอย่างใหม่ เพื่อสร้างสังคมที่ยุติธรรม เสมอภา?หลากหลาย และมีความเป็นมนุษย?กระบวนการสันติภาพดังกล่าวมุ่งสร้างสังคมที่มีความหลากหลายทางการเมืองอย่างแท้จริ??ที่ซึ่งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลมีอิสระที่จะเข้าร่วมรณรงค์อย่างสันต?เพื่อผลักดันโครงการทางการเมืองของต?โดยปราศจากความกลัว ด้วยการใช้สิทธิและเสรีภาพซึ่งได้รับการรับรองโดยบทบัญญัติในเรื่องสิทธ??ที่ซึ่งประชาชนสามารถจะแข่งขันเพื่ออำนาจทางการเมือง โดยผ่านระบบการเลือกตั้งที่ยุติธรรม อิสร?และซื่อตรง

3.กระบวนการสันติภาพที่ครอบคลุม มุ่งแสวงหาทางออกที่เป็นไปตามหลักการและโดยสันติ ในการแก้ปัญหาภายในจากการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธ โดยการไม่ตำหนิติเตียนหรือการให้ยอมจำนน แต่โดยเคารพในศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ?/p>

 

หนทา?6 ประการสู่สันติภา?/p>

1.มุ่งเน้นการปฏิรูปทางสังค?เศรษฐกิจ และการเมือ?เพื่อแก้ปัญหารากเหง้าของการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธและความปั่นป่วนทางสังคม

2.สร้างความเห็นร่วมกันและสร้างสันติภาพให้เข้มแข็?ด้วยการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.เจรจาข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มติดอาวุธต่าง?และการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงสันติภาพอย่างเต็มประสิทธิภา?/p>

4.ทำโครงการเพื่อความร่วมใจ การกลับคืนสู่สังคม และการฟื้นฟูสถานะของผู้กลับใจกับชุมชนของตน

5.ให้ความใส่ใจต่อผลกระทบที่เกิดจากการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุ?เช่น การปกป้องคุ้มครองประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรบ และลดผลกระทบของการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธที่มีต่อชุมช?/p>

6.สร้างและธำรงไว้ซึ่งบรรยากาศอันจะนำไปสู่สันติภา?โดยผ่านการศึกษาเพื่อสันติภาพ และสนับสนุนโครงการต่าง?ที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ทุกฝ่า?/p>

 

หลักการแห่งกระบวนการสันติภาพมินดาเนา ??2544

1.วิสัยทัศน์สูงสุดสำหรับมินดาเนาคือการบรรลุสันติภาพและการพัฒนา

2.กรอบสำหรับสันติภาพและการพัฒนาของเร?จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ ความเป็นเอกราชของชาต?และบูรณภาพแห่งดินแดน

3.สังคมมินดาเนาเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และจะตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน อีกทั้งจะโอบอุ้มประเพณีของแต่ละชาติพันธุ์เข้าไว้เป็นสถาบัน

4.การก่อการร้ายไม่ว่ารูปแบบใดจะต้องถูกตำหน?ผู้กระทำความผิดในการก่อเหตุร้ายจะถูกจับกุม และจะถูกดำเนินคดีไปตามกระบวนการยุติธรร?/p>

ความก้าวหน้าในอนาคตของการยุติปัญหาการก่อการร้ายในมินดาเน?ขึ้นอยู่กับว่ามุสลิมในภาคใต้ของเกาะจะมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของฟิลิปปินส์แค่ไหน นอกเหนือจากการแก้ปัญหาความยากจ?การปกครองท้องถิ่นที่ไม่เป็นธรร?การยอมรับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และประเพณีความเชื่อแล้?นโยบายการศึกษาที่เป็?"เบ้าหลอม" (Melting Pot) เช่น ภาษา ประวัติศาสตร?และวัฒนธรรมฟิลิปปินส?เป็นต้?จะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญ หากปัจจัยต่างๆ ทางสังคมกำหนดเงื่อนไขให้มุสลิมมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมฟิลิปปินส์แล้?ปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขในที่สุ?

***

ที่ม?: หนังสือพิมพ์มติชนรายวั? ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ ?มิถุนายน ?? ๒๕๔๘ ปีที?๒๘ ฉบับที?๙๙๔๘. คอลัมน์หน้าต่างความจริ? หน้า ?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Tuesday 3 October, 2006 9:09 PM