บทความ : อรุณรุ่งของมุสลิ?/div>
 

© น้ำทิพย์ ศรีจันทร?
นักศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


***

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีผู้ศรัทรามากศาสนาหนึ่งในประเทศไทย มีประวัติการต่อสู้ความเป็นมาที่ยาวนา?กว่าจะเป็นศาสนาอิสลามที่มีความเป็นหนึ่งมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันนั้น เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทางศาสนาที่สำคั?เป็นตัวอย่างของความสามัคคี และอุดมการณ์ เป็นเส้นทางเดียวกั?ที่มุสลิมทุกๆคนจะต้องเดินไปในเส้นทางเดียวกัน คนแล้วคนเล่าไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกั?๑๔๐๐ ปี ผ่านไปเส้นทางนี้ก็ยังคงเป็นเส้นทางเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสืบต่อกันมาหลายช่วงอายุคน เป็นศาสนาที่ควรศึกษาให้เข้าใจมากกว่าการวิจารณ์แต่เฉพาะสถานณกาณ์ที่ปรากฏในโลกปัจจุบันเท่านั้น.

อรุณรุ่งของอิสลามในสี่จังหวัดภาคใต?/span>

เป็นความอบอุ่นของมุสลิมในผืนแผ่นดินไทย ที่ได้รับสิทธิและโอกาสมากมายของรัฐบา?และน้ำพระทัยทรงพระเมตตาของพระมหากษัตริย์ และราชวงษ์ต่อประชาชนชาวไทยมุสลิมในบริเวณนี?มีการก่อสร้างพระราชวังทักษิณราชนิเวชน์ที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเสด็จมาประทับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องและประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ให้การสนับสนุนในด้านศิลปวัฒนธรรมของอิสลามเช่นการเขียนผ้าบาติ?การเขียนภาพวาดเรือกอแล?อาหารพื้นบ้านเช่?ข้าวยำ น้ำบูด?ข้าวเกรียบปล?ไตปลาเป็นต้น ความสงบสุขในโลกของอิสลามสี่จังหวัดภาคใต้เป็นชีวิตสงบตามจริยธรรมและวัฒนธรรมอิสลามจริงหรือไม?๑๔๐๐ ปี ผ่านไปด้วยการต่อสู้ที่ยาวนาน มาจนถึงปัจจุบันนี้ มุสลิมในประเทศไทยในสี่จังหวัดภาคใต้หยุดการต่อสู้รึยั??

คำถา?- คำตอ?- ยังเป็นเป็นปัญหาท่าทีดูเหมือนสงบแต่บางครั้งก็เกิดพายุเป็นครั้งคราว วิเคราะห์จากหลักศาสน?วิเคราะห์จากอุดมการณ?วิเคราะห์จากความรักและศรัทราในศาสน?เหตุใดมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต้ท่าทีเหมือนสงบแต่สถานการณ์ที่ปรากฎรุนแรงเหลือเกิ?ทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ภายใต้ธงไตรรงค์ที่โบกสะบัดคู่กับสัญญลักษณ์ดาวและพระจันทร์นั้นไม่ว่าจะปรากฎในสถานที่เป็นมัสยิ?โรงเรียนปอเนาะ โรงพยาบา?สถานเลี้ยงเด็กอ่อน ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านแสดงความแตกต่างหรือความเป็นหนึ่งเดียวของอิสลามมิคหรือไม่

ความแตกแยกของอิสลามมิคทั่วโล?มองดูเหมือนไม่มี โดยหลักศาสนาคำสอนและหลักปฏิบัติมีหลักการที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ย?มีศูนย์รวมที่เดียวกันคือพระอัลเลาะห์

คัมภีร์อัลกุอ่านก็ไม่เคยเปลี่ยนแปล?๑๔๐๐ ปี อย่างไ??? ๒๐๐๔ ก็เช่นนั้น แต่จิตใจของมนุษย์ในประวัติศาสตร์กับปัจจุบันสามารถสืบทอดเจตนารมณ์ต่อเนื่องได้อย่างชัดเจ?

ศาสนาอิสลา?เป็นศาสนาที่สอนให้ผู้คนรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน มีความรักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การละหมาดเป็นการขัดเกลาจิตใจให้มนุษย์มีจิตใจที่สะอาดงดงา?จริยธรรมและวัฒนธรรมเป็นความประพฤติที่ทำให้สังคมสงบสุ?แต่เหตุใดพี่น้องมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต้จำต้องรับความเดือดร้อน ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขในสังคมท้องถิ่นที่ตนรักและหวงแหน จากผลของมุสลิมบางกลุ่มด้วยกันเอง

ในยุคท่านนบี ยุคคาลิฟ และราชวงค์อุมัยยาด อิสลามได้สร้างสังคมของชาวอาหรับและโลกของมุสลิมขึ้น เป็นยุคที่ยกย่องผู้มีความรู้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสามัญชนและได้รับความเคารพนับถือมากกว่าผู้มีเงินทอ?การศึกษาในยุคสมัยนี้มีความสำคัญต่อมุสลิมมากและมีการพัฒนาการเรียนการสอนพระคัมภีร์ควบคู่ไปกับการสอนทางโลกปัจจุบั?

ต่อมาใ??? ๗๕?๑๐๐๐ โลกอิสลามได้แผ่ไพศาล มีการประกาศศาสนาจากอินเดีย เอเชียกลาง สเปน มอรอคโ?วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของกรี?เปอร์เซี?อียิปต?ยิ?คริสต์ อินเดี?ได้ถูกแปลเป็นภาษาอาหรั?มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเป็นผลสำเร็จของนักวิชาการมุสลิม วิชาการต่างๆได้เจริญก้าวหน้ามากมายทุกสาข?เช่น วรรณคดีอาหรั?ประวัติศาสตร?โบราณคดี พจนานุกร?ไวยากรณ์ วิชาการสำรวจ ในยุคนี้มีการแตกแยกเป็นนิกาย และทางความคิดในเรื่องการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุอ่านเป็นภาษาต่างๆทั่วโล?มีการจัดตั้งห้องสมุด จัดสร้างมัสยิดในเมืองต่างๆทั่วโลกมีการส่งครูไปสอ?จัดให้มีทุนการศึกษาและเพื่อการค้นคว้?ต่อมาในศตวรรษที่ ๑๑ มีการจัดตั้งมหาวิทยาลั?และมีการจดบันทึกความรู้ด้วยกระดาษมีการศึกษาวิชาการแพทย์อย่างกว้างขวา?มีการเขียนตำราที่ผ่านการตรวจสอบและจัดพิมพ์เพื่อใช้เป็นตำราในการสอนและเผยแผ่ความรู้ต่อไ?

ในคริสต์ศตวรรษที?๑๕ ความก้าวหน้าอยู่ที่อินเดีย ซิซิลี สเปน อาฟริกาเหนือ นักวิชาการแนวหน้าเริ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทัศนคติของนักศาสนาเริ่มเฉยเมยต่อวิทยาศาสตร์เริ่มมีการขัดแย้งกันเองเพราะผู้ที่เรียนวิชาคำนวนนั้นมักจะหันหลังให้พระเจ้?แนวการศึกษาส่วนใหญ่นั้นจึงมุ่งเฉพาะวิชาศาสนาเท่านั้น "สงครามคูเส? จึงเริ่มขึ้น

ศตวรรษที?๑๕-๑๙ อิสลามหยุดนิ่ง เพราะปัญหาสงครามภายนอก คื?สงครามคูเส?และสงครามภายในคือความไม่สงบในโลกมุสลิม และสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนเส้นทางการค้าของโลกจากเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางเดินเรือจากตะวันออกกลางไปแอฟริกาใต้ มีผลต่อเศรษฐกิ?การศึกษา แล?วัฒนธรรมของอิสลา?ทำให้เกิดยุคเสื่อมของอิสลา?มุสลิมจึงหันเข้าหาศาสนาอีกครั้?การศึกษาของเยาวชนก็ตกต่ำ

ศตวรรษที?๑๙ ชาวอาหรับและโลกมุสลิมเริ่มมีการฟื้นฟูจากอิทธิพลของตะวันตกคือยุโรปและอเมริก?และการเคลื่อนไหวของกลุ่มเคร่งศาสนามีความคิดแนวใหม่จัดระบบการศึกษาเป็นแบบสากลนิยม จึงเกิดมหาวิทยาลัยที่มีการสอนศาสนาอิสลามควบคู่ในโลกมุสลิมด้ว?เช่น วิทยาลัยดาริลอูลูมในมหาวิทยาลัยไคโ?เฟคัลตี้ ออ?รีลีเจียนในมหาวิทยาลัยซีเรีย นครดามัสคัสวิเคราะห์ได้จากการพัฒนาทางการศึกษาของอิสลาม

ศาสนาเป็นรากฐานการศึกษาของมุสลิมเสมอมา อิสลามมีการสนับสนุนให้มุสลิมมีการศึกษาแบบให้เปล่?และบังคั?มัสยิดนอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแล้วยังเป็นที่ให้การศึกษาวิชาความรู้แก่มุสลิ?การศึกษาของมุสลิมไม่เคยหยุดดังคำสอนของท่านนบ?"จงศึกษาแต่ในเปลไปจนถึงฝังศ?

อิสลามส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิ?ตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงโลกปัจจุบัน ?? ๒๐๐๓ เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ อิสลามก็ยังคงสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิม โดยเฉพาะในสี่จังหวัดภาคใต้จะได้เยาวชนอิสลามรับสิทธิ์อิสลามในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั?มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร?มหาวิทยาลัยศิลปก?มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้?เป็นสิทธิพิเศษของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เชื้อสายอิสลามและอาศัยอยู่ในเขตสี่จังหวัดภาคใต้คือ สตูล ยะลา ปัตตาน?และนราธิวา?

นอกจากนี้มุสลิมในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังได้สิทธิในการใช้กฏหมายอิสลามกับชาวมุสลิมด้วยกันในผืนแผ่นดินของประเทศไท?ชาวมุสลิมที่อาศัยในสี่จังหวัดนี้ยังสามารถเรียกตัวเองว่?"ไทยมุสลิ? มีข้อยกเว้นทางสังคมและทางราชการเพื่อมิให้ขัดต่อหลักศาสนามากมาย เช่น การอำนวยความสะดวกในการละหมาดมีการจัดสถานที่เป็นพิเศษ หรือการหยุดงานของข้าราชการมุสลิมในวันฮาลีราย?การสวดมนต์ตอนเช้าของนักเรียนมุสลิมในโรงเรียนไท?การแต่งกายชนิดพิเศษนอกเหนือเครื่องแบบนักเรียนปกติเช่?ใส่ผ้าคลุมศรีษ?ใส่ถุงเท้าที่ยาวกว่าปกติ นุ่งกระโปรงยาวเกินกำหน?ของนักเรียนหญิงเป็นต้น นอกจากนี้สิทธิในด้านกฎหมาย การทำนิติกรรมใดๆ ก็มีสิทธิเท่าเทียมกันกับประชาชนชาวไทยทั่วประเท?แต่เหตุใ?ความสงบของโลกมุสลิมบริเวณนี้จึงยังไม่ยุต?การเผยแผ่ศาสนาได้ยุติลงแล้?สาวกเหล่านี้กำลังทำอะไรอยู?

ศาสนาที่ผ่านการเดินทางอันยาวนานหลายศตวรรษหลายชั่วคนสืบต่อกันมาหลายรุ่นมีความมั่นคงด้วยหลักธรรมที่สอนให้มุสลิมมีจิตใจสะอา?และมีความอ่อนน้อ?มีความเท่าเทียมกันในสังค?โอกาสเปิดกว้างทางการศึกษ?อนุญาติให้ใช้กฎหมายอิสลามกับมุสลิมด้วยกันในการตัดสินปัญหาสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินที่ดินต่าง?การทำการค้าเสร?เป็นต้?

อรุณรุ่งของมุสลิ??ที่แห่งนี้ เหตุใดจึงไม่สว่างฉายแสงแสดงอัตลักษณ์ของอิสลามมิคชนให้โดดเด่นเหมือนโลกมุสลิมทั่วไ?ที่มีแต่ความสงบสุข พี่น้องมุสลิมบริเวณชายแดนไทยต้องพบกับความสูญเสียที่เกิดจากการกระทำของมุสลิมบางกลุ่มเท่านั้?น้ำตาของมุสลิมด้วยกันที่ไหลอาบแก้มจะทำให้พระอัลเลาะห์ทรงโปรดหรือ เหตุใดจึงทำให้พวกเขามีความคิดเช่นนี้ ควรที่จะหันกลับมารับการศึกษาที่เป็นสากลเปิดใจตัวเองให้กว้างขึ้นยอมรับในกฎเกณฑ์ของสังคมและประเทศชาต?การรักและหวงแหนดินแดนอันที่เกิดเมืองนอนนั้นเป็นสัญชาติญาณของมนุษย์ทุกค?แต่คนเราเกิดมาในสังคมมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสอนให้เป็นคนด?มีพระอัลเลาะห์เป็นสิ่งสูงสุด มีอิสลามมิคชนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลก มุสลิมส่วนใหญ่ดำรงชีวิตด้วยความสงบ ปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด มีความสงบสุขในความเป็นเป็นมุสลิมที่ดีมีการศึกษาสูง มีอาชีพที่ดีได้รับการยอมรับในสังคมทั่วโล?เหตุใดคนกลุ่มน้อยพวกนี้จึงไม่ออกมาพัฒนาความคิดพัฒนาตนเองใช้สิทธิ์และโอกาสในความเสมอภาคของมุสลิมทั่วโลกทั้ง ๆที่สังคมและศาสนาให้โอกาสกับชีวิตพี่น้องมุสลิมมากมาย

คำว่?"งมงา? แปลว่า ไม่เข้าใ?ยังมีคนบางจำพวกที่ไม่เข้าใจศาสนาตีความในพระคัมภีร์แบบผิด?ใช้ความรู้สึกนึกคิดของตนเป็นเครื่องตัดสิ?มิได้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายหรือเหตุผลที่แท้จริงของหลักศาสน?มิได้ประยุกต์คำสั่งสอนของศาสนาเข้ากับชีวิตประจำวันให้เป็นคนดีมีหลักธรร?
ปฏิบัติตนให้เป็นที่นิยมและอยู่ด้วยกันอย่างสันต?

อย่างไรก็ตาม หลักศาสนาเป็นสิ่งสูงส่?ลึกซึ้?ความรู้และสมองของมนุษย์มีขอบเขตจำกัดและมีระดับไม่เท่ากัน เหมือนบัวสี่เหล่าที่พระพุทธเจ้าจะสั่งสอนบุคคลสี่จำพว?ความสามารถในการอธิบายถ่ายทอด จำเป็นต้องใช้เวล?บรรยากาศ สถานภาพในสังคม การอธิบายให้เข้าใจแจ่มแจ้งได้หรือไม่เป็นบรรทัดฐานเพื่อวัดว่างมงายนั้นย่อมไม่ถูกต้อ?การศึกษาศาสนานั้?ศาสนาทุกศาสนาเป็นที่ยกย่องบูชาของผู้นับถือศาสนานั้นการศึกษาเพื่อให้รู้ว่าอะไ?อย่างไ?ในศาสนาต่างๆ จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรากระทำการในสิ่งที่กระทบกระเทือนหรือลบหลู่โดยมิได้เจตนาในศาสนาอื่นนั้?ย่อมเป็นวิสัยของผู้มีคุณธรรม

การละหมาดในยามอรุณรุ่ง เป็นการขัดเกลา และทำให้จิตใจสงบมีสมาธ?และก่อให้เกิดความคิดที่ดีงาม การเข้าใจในศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญ นำพาชีวิตไปสู่ความดีงามตามพระประสงค์ของพระอัลเลาะห์ผู้มีจิตใจอ่อนโยนและมีเมตตาต่อสาวกของพระองค?ประวัติศาสตร์ย่อมสอนให้มนุษย์รู้จักคิด เก็บเป็นบทเรียนที่ควรศึกษาด้วยเหตุและผ?ไม่ควรให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิม ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งการให้อภัย พระอัลเลาะห์ทรงอ้าแขนรับสำหรับผู้กระทำผิดต่อพระองค์ที่ยังคงมีศรัทราในตัวของพระองค์อยู่อย่างมั่นค?และพร้อมที่จะรับมุสลิมใหม่เข้าสู่โลกอิสลามหากบุคคลนั้นมีความศรัทราต่อพระอัลเลาะห์โดยไม่มีเงื่อนไ?ศาสนาอิสลามยังคงความสามัคคีเป็นหนึ่งเดีย?มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นในโลกยุคปัจจุบั?

เหตุการณ์ของคนกลุ่มน้อยไม่อาจทำลายอิสลามมิคให้เสื่อมถอยไปจากโลกนี้ได?ศาสนาทุกศาสนาย่อมมีเกิ?มีดั?มีดีและไม่ดีปะปนกันไ?ศาสนาก็ยังคงอยู่คู่กับมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดพร้อมที่จะเป็นอรุณรุ่งของวันใหม่แก่ทุกชีวิตของทุก ?วันในการทำความดี แก้ไขข้อผิดพลาดของวันวาน เปิดโอกาสให้แก่ทุกชีวิตมนุษย์มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของศาสนาโดยเท่าเทียมกั?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Tuesday 3 October, 2006 9:04 PM